Audit Reports

Registar preporuka revizije učinka

Registar preporuka revizije učinka

Registar preporuka revizije učinka uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu sistematično prikažu...
Read More
Register of financial audit recommendations

Register of financial audit recommendations

Registar preporuka finansijske revizije uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu i na...
Read More
Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2020. godinu

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2020. godinu

Prema članu 6. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i...
Read More
Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine definiše strateške i posebne...
Read More
Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2019/2020. godinu

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2019/2020. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Read More
Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija  u Bosni i Hercegovini

Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini

SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) obavilesu treću...
Read More
Plan and work program of the audit office of the institution in FBiH for 2019

Plan and work program of the audit office of the institution in FBiH for 2019

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija...
Read More

News and announcements