„Službene novine Federacije BiH“, broj 22 – Ponedjeljak, 8. maja/svibnja 2006.

Temeljem članka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 28. veljače 2006. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 22. ožujaka 2006. godine usvojio je

 

ZAKON

O REVIZIJI INSTITUCIJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Okvir Zakona

1) Ovim Zakonom uređuje se revizija institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ciljevi, dužnosti, organizacija, rukovođenje i mjerodavnosti tijela za reviziju.

2) Reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine obavlja Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju).

Članak 2.

Definicije

U ovom Zakonu upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

– „Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ je vrhovna institucija za reviziju utvrđena člankom 20. ovoga Zakona;

– „revizor“ je službenik pisano imenovan od generalnog revizora da provodi dužnosti i funkcije Ureda za reviziju;

– „generalni revizor i „zamjenik generalnog revizora“ su osobe imenovane na funkcije u skladu sa ovim Zakonom;

– „proračun“ je akt kojim se uređuje plan financijskih aktivnosti proračunskih korisnika, koji obuhvaća projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina za razdoblje od jedne fiskalne godine. Proračunom je također utvrđena gornja granica ukupnog duga Federacije Bosne i Hercegovine kantona, gradova i općina, uključujući i postojeći dug i projekciju novog duga za danu fiskalnu godinu. Proračun donosi zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine, skupštine kantona, gradska vijeća i općinska vijeća;

– „proračunske institucije“ su sve institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine, upravne organizacije i druga tijela i institucije Federacije Bosne i Hercegovine koje se financiraju iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ministarstva, upravne organizacije i druga tijela i institucije kantona i općina;

– „revidirane institucije“ su institucije Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se obavlja revizija;

– „Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju“ je odbor uspostavljen člankom 46., koji se sastoji od generalnih revizora i zamjenika generalnih revizora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini;

– „povjerljiva informacija“ je informacija čije bi objavljivanje bilo u suprotnosti s javnim interesima iz razloga sigurnosti, obrane, međunarodnih odnosa ili koji bi prejudicirali privilegirani osobni integritet ili privilegirane komercijalne interese bilo koje osobe ili institucije kao što je određeno zakonom ili prihvaćeno u uobičajenoj komercijalnoj praksi;

– „proračunski korisnici prve razine su institucije koje se izravno financiraju iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, sa svojim vlastitim proračunskim stavkama. Proračunski korisnici druge razine financiraju se putem proračunskih korisnika prve razine;

– „interna kontrola“ podrazumijeva organizaciju, politiku i proceduru koje se koriste kako bi pomogli osigurati da vladini programi postignu svoje ciljane rezultate, da resursi za te programe budu korišteni konzistentno s navedenim ciljevima organizacije i da su programi zaštićeni od prevara, nenamjenskog trošenja i pogrešnog upravljanja i da su dobijene informacije pouzdane, pravodobno pribavljene, održavane i korištene za izvješćivanje i donošenje odluka po njima;

– „INTOSAI“ je Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija;

– „INTOSAI revizijski standardi“ označavaju set revizorskih standarda razvijenih od INTOSAI-a. Standardi imaju sljedeće temeljne elemente: Limska deklaracija o revizorskim smjernicama i pravilima (načelo neovisnosti), Revizijski standardi (načela revizijskog rada) i Etički kodeks (vrijednosti i načela revizora);

– „resorni ministar“ je ministar čiji resor obuhvaća djelatnost u kojoj se obavlja revizija;

– „Parlamentarno povjerenstvo“ je mjerodavno povjerenstvo za financiranje i proračun u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odgovorno za reviziju;

– „pre-revizija“ se odnosi na ex-ante ispitivanje i na ex-ante certifikaciju transakcija u sklopu računovodstvenog sustava;

– „prostorije“ su zgrade, uredi, bilo koje zemljište i mjesto;

– „javno izvješće je izvješće koje je Ured za reviziju odlučio učiniti javnim;

– „kvaliteta“ je stupanj do kojeg su revizorski procesi obavljeni, uključujući i pripremu revizorskih izvješća, u skladu s važećim revizorskim standardima, pravilima i važećim propisima;

– „sustav kontrole kvalitete“ je set uspostavljenih, koordiniranih aktivnosti koje trebaju osigurati rad Ureda za reviziju u skladu s važećim revizorskim standardima, pravilima i važećim propisima;

– „osiguranje kvalitete“ predstavlja procjenu primjene i funkcioniranja predviđenog sustava i mjera sustava kontrole kvalitete.

Članak 3.

Ciljevi

1) Glavni cilj Ureda za reviziju je osiguravanje, provođenjem revizije, neovisnih mišljenja o izvršenju proračuna i financijskim izvješćima, korištenju resursa i upravljanja državnom imovinom od Vlade, proračunskih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i javnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, na koji način će se doprinijeti pouzdanom izvješćivanju o korištenju proračunskih sredstava, transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima, troškovima i imovinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2) Ured za reviziju informira odgovorne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama pravodobnim i javnim objavljivanjem revizorskih izvješća te, ukoliko su relevantne, putem drugih aktivnosti informiranja.

3) Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u svezi s bilo kojom političkom strankom.

Članak 4.

Sloboda kontrole i upravljanja

Ured za reviziju u provođenju svojih dužnosti i mjerodavnosti, u skladu s ovim Zakonom, je neovisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli od strane bilo koje druge osobe ili institucije, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

Financiranje Ureda za reviziju

1) Ured za reviziju u skladu s odredbama Zakona o proračunu Federacije Bosne i Hercegovine priprema nacrt svog godišnjeg proračuna i dostavlja ga Parlamentarnom povjerenstvu odgovornom za reviziju na odobravanje.

2) Ured za reviziju će po odobravanju Parlamentarnog povjerenstva, prema rokovima iz Zakona o proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, dostaviti Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) nacrt svog proračuna radi uključivanja u nacrt proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za sljedeću fiskalnu godinu.

3) Generalni revizor odobrava zahtjeve za plaćanje troškova Ureda za reviziju i dostavlja Ministarstvu financija na realizaciju.

Članak 6.

Godišnje izvješće o aktivnostima i vanjska revizija Ureda za reviziju

1) Ured za reviziju, u skladu sa Zakonom o proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, pripremit će financijska izvješća o poslovanju i dostaviti Parlamentarnom povjerenstvu odgovornom za reviziju.

2) Godišnje izvješće o aktivnostima (u daljnjem tekstu: završno izvješće), pored informacija o poslovanju Ureda za reviziju, sadrži i financijsko izvješće Ureda za reviziju.

3) Ured za reviziju će pripremiti svoja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o proračunu Federacije Bosne Hercegovine.

4) Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju imenuje neovisnu revizorsku kuću ili povjerenstvo za reviziju od pet članova, koji moraju biti stručnjaci iz oblasti revizije i računovodstva, radi revizije izvješća Ureda za reviziju.

5) Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju imenuje posebno povjerenstvo od tri člana, s odgovarajućim iskustvom radi pregleda godišnjeg izvješća o aktivnosti Ureda za reviziju.

6) Povjerenstvo iz stavka 5) ovoga članka dostavlja Parlamentarnom povjerenstvu odgovornom za reviziju izvješće o svojim nalazima s komentarom o revizorskim nalazima, iz revizije financijskih izvješća Ureda za reviziju, prije odobravanja proračuna Ureda za reviziju od Parlamentarnog povjerenstva.

Članak 7.

Imunitet i izuzeće od odgovornosti

1) Revizori nisu odgovorni za djela ili propuste počinjene u okviru svojih dužnosti.

2) Ovim izuzećem od odgovornosti se neće zaštititi revizor koji je tijekom svoje službe zatečen u obavljanju kaznenog djela.

3) Ured za reviziju će osobi Ureda, protiv koje je pokrenut sudski postupak za djela ili propuste počinjene tijekom obavljanja svojih dužnosti po ovom Zakonu, nadoknaditi sve sudske troškove pod uvjetom da je osoba oslobođena krivice.

  1. MJERODAVNOSTI UREDA ZA REVIZIJU

Članak 8.

1) Ured za reviziju mjerodavan je za:

a) financijske revizije (regulirane člankom 13. ovoga Zakona),

b) revizije učinka (regulirane člankom 14. ovoga Zakona)

c) druge specifične revizije (regulirane čl. 17. i 18. ovoga Zakona).

Članak 9.

Nemjerodavnosti

1) Ured za reviziju nije mjerodavan obavljati pre-revizijski uvid ili pre-revizijsku certifikaciju računovodstvenih transakcija, kao dijela računovodstvenog sustava.

2) Ured za reviziju nije mjerodavan poduzimati nikakve aktivnosti, izvan onih koje se zahtijevaju po ovom Zakonu, ako smatra da te aktivnosti nisu sukladne njegovim dužnostima ili ukoliko bi obavljanje istih spriječilo ispunjenje obveza Ureda za reviziju po ovom Zakonu.

Članak 10.

Revizorski standardi, sustav kontrole kvalitete i sustav osiguranja kvalitete

1) Ured za reviziju mora primjenjivati INTOSAI standarde revizije i osigurati da uposleni Ureda za reviziju i druge osobe koje obavljaju bilo koje dužnosti revizije po ovom Zakonu rade sukladno ovim standardima.

2) Ured za reviziju će usvojiti i objaviti standarde iz stavka 1. ovoga članka u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

3) Revizorski standardi Međunarodne Federacije računovođa (IFAC) koristit će se prigodom revizije javnih poduzeća, kao što je definirano u članku 11. ovoga Zakona, ukoliko su primjenjivi.

4) Ured za reviziju će donijeti upute, smjernice i druge akte neophodne za primjenu revizorskih standarda u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

5) Ured za reviziju odgovoran je za implementaciju sustava kontrole kvalitete, kojim će se u revizorskom radu osigurati pridržavanje revizorskih standarda, pravila i propisa, uključujući i mehanizme osiguranja kvalitete za revizorski posao.

6) Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju inicirat će svake četvrte godine profesionalnu evaluaciju rada, koja će se financirati iz proračunskih sredstava.

7) Prigodom odabira izvršitelja profesionalne evaluacije prednost će se dati državnom uredu za reviziju druge zemlje.

8) Ured za reviziju će objaviti i dostaviti izvješća profesionalnih evaluacija Parlamentarnom povjerenstvu odgovornom za reviziju, uključujući i izvješće o mjerama koje je Ured za reviziju poduzeo kao rezultat tih evaluacija.

Članak 11.

Okvir revizije

1) Mjerodavnost Ureda za reviziju obuhvaća, sukladno odredbama ovoga Zakona, sve javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući:

a) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine,

b) Predsjednika Federacije Bosne I Hercegovine,

c) Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,

d) izvanproračunska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom,

e) javne fondove, zavode i agencije.

2) Mjerodavnost također obuhvaća:

a) skupštine i vlade kantona na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine,

b) općine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine,

c) sve proračunske institucije koje se izravno financiraju iz proračuna koje usvajaju parlament, skupštine kantona i općinska vijeća,

d) izvanproračunska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom,

e) sredstva koja su kao zajam ili grant za Bosnu i Hercegovinu, osigurana nekoj instituciji ili projektu u Federaciji Bosne i Hercegovine od međunarodnih tijela i organizacija,

f) sredstva osigurana iz proračuna bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu.

3) Mjerodavnost Ureda za reviziju obuhvaća i poduzeće u kojoj država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više.

4) Revizija uključuje i sve financijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija i tijela iz ovoga članka, uključujući procesiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacije i koncesija.

Članak 12.

Planiranje revizije

1) Generalni revizor donosi svake godine, nakon konzultacije sa zamjenikom generalnog revizora, godišnji plan revizije Ureda za reviziju za narednu godinu, uzimajući u obzir i zahtjeve sukladno ovom Zakonu. Plan revizije će biti dostavljen Parlamentarnom povjerenstvu odgovornom za reviziju, kao informacija, prije početka naredne fiskalne godine.

2) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora, prigodom određivanja godišnjeg plana revizije, postupaju u skladu s odredbama ovoga Zakona i usvojenim revizorskim standardima, prema članku 10. ovoga Zakona.

Članak 13.

Financijska revizija

1) Ured za reviziju prigodom obavljanja revizije, u skladu s usvojenim revizorskim standardima, pregleda financijska izvješća i pripadajuće račune institucija u kojih se vrši revizija, s ciljem procjene jesu li financijska izvješća pouzdana i odražavaju li bilance u potpunosti rezultate izvršenja proračuna.

2) Ured za reviziju procjenjuje primjenjuju li rukovoditelji institucija zakone i propise, koriste li sredstva za odgovarajuće namjene, ocjenjuje financijsko upravljanje, dužnosti interne revizije i sustave interne kontrole.

3) Ured za reviziju provodi prethodnu reviziju tijekom financijske godine, uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera poduzetih temeljem tih preporuka.

4) Ured za reviziju svake godine provodi reviziju sukladno st. 1., 2. i 3. ovoga članka i daje mišljenje o izvješćima o izvršenju godišnjeg proračuna, svakog od proračunskih korisnika iz članka 11., stavak 1. ovoga Zakona i godišnje izvješćuje o tim revizijama u skladu s člankom 16. ovoga Zakona.

5) Ured za reviziju obavlja svake godine reviziju i daje mišljenje o vladinom godišnjem izvješću o izvršenju proračuna i godišnje izvješćuje o toj reviziji, sukladno članku 16. ovoga Zakona.

6) Za druge institucije, osim navedenih u stavku 4. ovoga članka, obavlja financijske revizije u skladu s godišnjim planom revizije.

7) U određivanju učestalosti i modaliteta revizije, u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ured za reviziju uzima u obzir:

a) je li institucija već revidirana od neovisnih vanjskih revizora i ima li Ured za reviziju dokaz da su takve revizije dovoljne za osiguranje kriterija koje primjenjuje i Ured za reviziju,

b) procjenu rizika.

Članak 14.

Revizije učinka

Ured za reviziju ima pravo obaviti pregled ili ispitivanje (reviziju učinka) određenog aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti, u pogledu ekonomičnosti, učinkovitosti i efektivnosti s kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome izvješćuje na način utvrđen u članku 16. ovoga Zakona.

Članak 15.

Komentari na nacrte izvješća

1) Ured za reviziju prije okončanja konačnog revizorskog izvješća priprema nacrt izvješća o reviziji, koji dostavlja rukovoditelju institucije na komentar.

2) Komentar institucije na nacrt izvješća o reviziji iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Uredu za reviziju u roku od 15 dana po zaprimanju nacrta izvješća ili u dužem roku o kojem odluči Ured za reviziju. Ured za reviziju dužan je razmotriti ove komentare prije pripreme konačnog izvješća i u slučajevima neslaganja u konačno izvješće uključiti relevantne komentare.

Članak 16.

Izvješćivanje o revizijama

1) Ured za reviziju dužan je dostaviti konačno izvješće revidiranoj instituciji i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Izvješće se istodobno dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, a može se dostaviti i svakoj drugoj mjerodavnoj instituciji. Ured za reviziju će izvješća o reviziji učiniti javnim nakon njihovog podnošenja.

2) Ured za reviziju dužan je dostaviti konačna izvješća o financijskim revizijama iz članka 13. stavak 4. ovog Zakona svakoj revidiranoj instituciji i mjerodavnom Ministarstvu financija najkasnije u roku do 90 dana, računajući od dana podnošenja godišnjeg izvješća. Za reviziju vladinog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, kako je regulirano člankom 13, stavak 5. ovoga Zakona, Ured za reviziju dužan je dostaviti izvješće Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u roku do 90 dana po zaprimanju vladinog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna.

3) Revidirana institucija u kojoj je izvršena revizija dužna je poslati odgovor Uredu za reviziju i Ministarstvu financija u roku do 60 dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, u kojem se navode radnje koje su poduzete od te institucije radi prevladavanja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identificirani u revizorskom izvješću.

4) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine može temeljem nalaza i preporuka godišnjeg izvješća o reviziji i/ili godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna smanjiti proračun jedne ili više proračunskih institucija ili poduzeti druge odgovarajuće korektivne radnje.

5) Ured za reviziju dužan je pripremiti i dostaviti izvješće revidiranoj instituciji u kojoj je obavio reviziju i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine najkasnije 30 dana po okončanju revizije ako se radi o izvješćivanju o reviziji učinka u smislu članka 14. i specijalnih revizija u smislu članka 18. ovoga Zakona.

6) Ured za reviziju u godišnjem revizorskom izvješću Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dužan je prikupiti najvažnije nalaze i preporuke iz obavljenih financijskih revizija, revizija učinka i specijalnih revizija. Godišnje revizorsko izvješće mora biti dostavljeno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine s izvješćem o reviziji Vladinog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna kao njegov sastavni dio, kako je regulirano u stavku 2. ovoga članka.

7) Izvješća Ureda za reviziju po ovom Zakonu moraju biti navedena u “Službenim novinama Federacije BiH” i na web stranici Ureda za reviziju, izuzev povjerljivih informacija, kako je regulirano čl. 44. i 45. ovoga Zakona.

Članak 17.

Dodatna izvješća Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

1) Ured za reviziju može, kada smatra potrebnim, podnijeti revizorsko izvješće Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po pitanjima iz svoje mjerodavnosti.

2) Ured za reviziju mora dostaviti kopiju izvješća kao informaciju predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ministru financija ili bilo kojoj drugoj instituciji u Federaciji Bosne i Hercegovine koja po mišljenju Ureda za reviziju ima osobit interes u tom izvješću.

Članak 18.

Specijalne revizije

1) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ili Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju. Za zahtjeve po posebnim revizijama, povjerenstvo odgovorno za reviziju obvezno je Uredu za reviziju osigurati posebna proračunska sredstva.

2) Ured za reviziju je dužan izvršiti specijalnu reviziju iz stavka 1. ovoga članka i o tome pismeno izvijestiti podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 16. ovoga Zakona.

Članak 19.

Informacije tijelima za provođenje zakona

Ured za reviziju dužan je, nakon što informira rukovoditelja revidirane institucije, izuzev ukoliko se time neće prouzročiti utjecaj na istragu, izvijestiti mjerodavna tijela za provođenje zakona kada postoje indicije o postojanju značajnih kršenja zakona. U takvim situacijama, Ured za reviziju je dužan informirati Ministarstvo financija i odgovornog ministra.

III. ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I MJERODAVNOST

Članak 20.

Ured za reviziju

1) Vrhovna institucija za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

2) Ured za reviziju je pravna osoba sa sjedištem u Sarajevu. Ured za reviziju može odlučiti uspostaviti područne urede gdje je primjereno i gdje postoji ekonomska opravdanost za njihovo funkcioniranje.

3) Ured za reviziju čine: generalni revizor, zamjenik generalnog revizora, revizorsko osoblje (revizori) i administrativno osoblje.

Članak 21.

Rukovodstvo Ureda za reviziju

1) Generalni revizor rukovodi Uredom za reviziju i odgovoran je za dužnosti i ovlasti dane Uredu za reviziju po ovome Zakonu.

2) Generali revizor ima zamjenika generalnog revizora, koji mu pomaže u obavljanju dužnosti Ureda za reviziju i koji može po uputama generalnog revizora obavljati sve funkcije, obveze i ovlasti generalnog revizora.

3) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora ne mogu sudjelovati ili donositi odluke o reviziji institucija u kojima su prije imenovanja za mjesto generalnog revizora i/ili zamjenika generalnog bili rukovoditelji ili zamjenici rukovoditelja u zadnje dvije godine.

Članak 22.

Organizacija

1) Generalni revizor uređuje organizaciju Ureda za reviziju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, nakon konzultacije sa zamjenikom generalnog revizora.

2) Generalni revizor donosi, nakon konzultacije sa zamjenikom generalnog revizora, sve interne propise, pravila i procedure neophodne za funkcioniranje Ureda za reviziju.

3) Generalni revizor, prigodom određivanja organizacije Ureda za reviziju definirat će internim aktom podjelu odgovornosti između njega i zamjenika generalnog revizora.

Članak 23.

Uvjeti za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Kandidati za funkciju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati diplomu ekonomskog ili pravnog fakulteta i iskustvo u oblasti računovodstva revizije, javnih financija ili javne administracije najmanje 10 godina;

b) da nisu osuđivani za kaznena djela i gospodarske prijestupe ili djela koja ne odgovaraju njihovim dužnostima.

2) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora dužni su obavljati ovlasti i dužnosti Ureda za reviziju neovisno i u skladu s INTOSAI revizorskim standardima.

3) Generalni revizor i Zamjenik generalnog revizora podliježu Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02 i 12/04).

Članak 24.

Imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a prema rang-listi kandidata koju priprema povjerenstvo za izbor iz stavka 3. ovoga članka.

2) Natječaj za popunu upražnjenih mjesta generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“ i najmanje jednim dnevnim novinama distribuiranim na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

3) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Povjerenstvo za izbor od šest članova iz oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih dva člana moraju biti iz reda oporbenih stranaka. Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li svi kandidati uvjete natječaja, ocjenjuje kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i utvrđuje rang-listu kandidata i dostavlja Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine.

4) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora imenuju se na razdoblje od sedam godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja, najranije dva mjeseca prije proteka mandata.

5) Zamjenik generalnog revizora se imenuje iz reda konstitutivnog naroda iz kojeg nije imenovan generalni revizor.

6) Imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora i svaki prestanak obavljanja mandata mora biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BIH“.

7) Plaću i naknadu plaće generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora utvrđuju Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju, u visini plaća i naknada plaća predsjednika i zamjenika predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 25.

Prestanak mandata generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine može smijeniti generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora s dužnosti u slučaju:

a) podnesene pismene dobrovoljne ostavke,

b) nemogućnosti obavljanja dužnosti u razdoblju duljem od šest mjeseci,

c) postojanja razloga utvrđenih u članku 23. ovoga Zakona.

2) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenuje novu osobu za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora u slučaju smjene iz stavka 1. ovoga članka, do kraja mandata osobe koja je smijenjena.

3) Procedura imenovanja iz ovog članka provodi se u skladu s člankom 24. ovoga Zakona.

4) Smjenjivanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Članak 26.

Prenošenje ovlasti generalnog revizora

1) Generalni revizor može, u pisanoj formi, prenijeti bilo koju od ovlasti generalnog revizora po ovom Zakonu na bilo kojeg revizora u Uredu za reviziju. Međutim, generalni revizor ni u kojem slučaju ne može prenijeti svoju krajnju odgovornost.

2) Revizor na kojeg je prenesena ovlast mora postupiti u skladu sa svim uputama generalnog revizora.

Članak 27.

Angažiranje vanjskih suradnika za ispomoć pri reviziji

Ured za reviziju može angažirati stručnu osobu, kao vanjskog suradnika za ispomoć pri obavljanju poslova Ureda za reviziju, koja je dužna prihvatiti i slijediti sve važeće standarde i pravila Ureda za reviziju, kao što je regulirano ovim Zakonom.

  1. UPOSLENI U UREDU ZA REVIZIJU

 

Članak 28.

Opće odredbe

1) Ured za reviziju dužan je upošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova iz njegove mjerodavnosti. Upošljavanja moraju biti sukladna čl. od 29. do 38. ovoga Zakona.

2) Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) neće se odnositi na uposlene u Uredu za reviziju.

3) Ako prava i obveze uposlenih iz radnih odnosa nisu regulirani ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni, drugi propisi i akti Federacije Bosne i Hercegovine u svezi radnih odnosa.

4) Struktura uposlenih u Uredu za reviziju odražavat će okvirno nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu.

Članak 29.

Dužnosti uposlenih

1) Uposleni u Uredu za reviziju primjenjivat će i osiguravati poštivanje Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine i izvršavati zadaće utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda za reviziju.

2) Ako uposlenik Ureda za reviziju dobije nezakonit nalog, primijenit će procedure utvrđene posebnim pravilnikom.

3) Ured za reviziju dužan je uspostaviti Etički kodeks za uposlene, temeljem međunarodno priznatih INTOSAI standarda koje uposleni moraju primjenjivati. Uposleni su dužni pročitati Etički kodeks i položiti prisegu i svojim potpisom prihvatiti obveze koje proistječu iz Etičkog kodeksa, što je i preduvjet upošljavanja.

4) Uposleni će biti nepristrani, a posebice:

a) suzdržavati se od postupka ili propusta ili se ne sukobljavati s dužnostima utvrđenim ovim Zakonom, a osobito se suzdržavati od javnog manifestiranja svojih političkih ili religijskih uvjerenja,

b) neće tražiti, niti primati nikakvu dobit, korist, prednost u novcu ili uslugama za sebe ili svoju rodbinu.

5) Uposleni su obvezni čuvati od objavljivanja povjerljive informacije kako je to utvrđeno posebnim pravilnikom, a takva obveza traje i nakon prestanka rada u Uredu za reviziju.

Članak 30.

Prava uposlenih

Uposleni u Uredu za reviziju imaju sljedeća prava:

a) na izbivanje i pravo nastavljanja s radom na istim ili sličnim poslovima po proteku izbivanja, u skladu s internim aktom;

b) na plaću i naknadu u skladu s ovim Zakonom i Pravilnikom o plaćama i naknadama;

c) na poticanje i potporu za napredovanje u karijeri i profesionalnom razvoju, putem obuke i na druge načine;

d) na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta od strane države dok obavljaju svoje službene dužnosti;

e) biti tretirani od svojih pretpostavljenih s poštivanjem njihovog ljudskog dostojanstva;

f) na utemeljivanje i pridruživanje sindikatu ili profesionalnoj udruzi, sukladno zakonu i

g) na fer i jednak tretman od strane rukovoditelja, bez obzira na spol, nacionalnost, socijalno podrijetlo, prebivalište, religiju, politička ili druga uvjerenja, bračni ili drugi status, dob, imovinu, invaliditet (hendikep) ili drugo.

Članak 31.

Nespojivost

Uposlenik ne smije obavljati dužnost, aktivnost, niti zauzimati poziciju koja predstavlja sukob interesa s njegovim službenim dužnostima, a posebice ne smije:

a) biti niti na kakvoj javnoj funkciji na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,

b) biti član upravnih ili drugih odbora političkih stranaka, niti slijediti instrukcije političkih stranaka,

c) obavljati aktivnosti za koje se prima naknada, osim ako ih nije odobrio generalni revizor.

Članak 32.

Upošljavanje

1) Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Uredu za reviziju raspisuje se natječaj ili oglas za njegovo popunjavanje.

2) Natječaj ili oglas za popunjavanje radnog mjesta objavljuje se najmanje jedan mjesec prije roka za podnošenje prijava, najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

3) Natječaj ili oglas za popunjavanje sadrži:

a) opis radnog mjesta,

b) opće uvjete iz članka 33. stavak 1. ovoga Zakona,

c) posebne uvjete za to radno mjesto utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 33.

Opći uvjeti

1) Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije, kako je određeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju,

d) da je zdravstveno sposoban,

e) da je regulirao vojnu obvezu u skladu sa zakonom,

f) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za uposlenje,

g) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za kaznena djela s iznimkom kaznenih dijela protiv sigurnosti u prometu, sukladno kaznenom zakonu,

h) da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

2) Pored općih uvjeta za upošljavanje u Uredu za reviziju, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete: specifičnu razinu obrazovanja i profesije, godine službe, specijalne profesionalne vještine i znanja, posebne zdravstvene sposobnosti i slično što će biti utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju.

Članak 34.

Proces izbora i imenovanja

1) Generalni revizor će imenovati povjerenstvo za izbor od tri člana.

2) Povjerenstvo za izbor će razmotriti sve blagovremeno prispjele prijave i utvrditi skraćenu listu najkvalificiranijih kandidata.

3) Svi kandidati sa skraćene liste bit će pozvani na razgovor (intervju) s povjerenstvom za izbor.

4) Razgovor (intervju) obavit će se uz pridržavanje načela zakonitosti, meritornosti, neovisnog nadzora, otvorenosti i transparentnosti.

5) Nakon razgovora (intervjua) povjerenstvo za izbor većinom glasova, putem pisane preporuke, generalnom revizoru daje rang-listu s najmanje tri najbolje kvalificirana kandidata.

6) Generalni revizor donosi odluku o upošljavanju prvog kandidata s liste koju mu je podnijelo povjerenstvo za izbor. U slučaju kad ova odluka o upošljavanju ne može biti izvršena, iz bilo kojih opravdanih razloga (uz podnošenje dokaza), bit će razmatran sljedeći kandidat sa skraćene liste.

7) Ured za reviziju mora sačuvati sve dokumente (dosjee) u svezi procesa izbora, uključujući i natječaj ili oglas o popunjavanju mjesta i zaprimljene prijave.

Članak 35.

Disciplinska odgovornost

1) Uposlenici se smatraju odgovornim za kršenje službene dužnosti koje nastaju kao rezultat njihove krivice, na način određen u ovom Zakonu.

2) Povrede službene dužnosti mogu biti:

a) izvršenje radnje koja predstavlja kazneno djelo protiv službene dužnosti ili drugo kazneno djelo, odnosno prekršaj kojim se nanosi šteta Uredu za reviziju, što čini djelatnika nepodobnog za rad u Uredu za reviziju;

b) odavanje državne ili službene tajne, odnosno povreda propisa o čuvanju tih tajni;

c) zlouporaba službenog položaja ili prekoračenje ovlasti;

d) neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadaća;

e) odbijanje izvršenja zakonitih naređenja neposredno pretpostavljenog;

f) poduzimanje aktivnosti ili postupaka suprotno interesima Ureda za reviziju;

g) prouzročenje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepozornosti;

h) neodobreno izbivanje s posla duže od sedam dana;

i) kršenje propisa u svezi radne discipline u Uredu za reviziju;

j) neblagovremeno i neuredno izvršavanje povjerenih poslova i zadaća;

k) nepristojno ponašanje prema građanima, suradnicima ili drugim osobama u obavijanju službenih dužnosti.

3) Odgovornost za izvršenje kaznenih djela i prekršaja ne isključuje unaprijed odgovornost uposlenog u slučaju da djelo također predstavlja i povrjedu službene dužnosti.

4) Disciplinske sankcije mogu biti:

a) pisana upozorenja,

b) suspenzija s radnog mjesta,

c) degradiranje na nižu poziciju,

d) prestanak radnog odnosa.

Članak 36.

Disciplinske procedure

1) Svaka revidirana institucija može generalnom revizoru Ureda za reviziju uložiti prigovor na rad revizora.

2) Svaki uposlenik može dati inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv uposlenog u Uredu za reviziju za kojeg postoji sumnja da je počinio povrjedu službene dužnosti iz članka 35. ovog Zakona.

3) O disciplinskoj odgovornosti uposlenih u Uredu za reviziju odlučuje generalni revizor.

Generalni revizor će donijeti Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti kojim će se potpunije urediti disciplinska odgovornost, a prema načelima Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03” ) i Zakona o kaznenom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine ( «Službene novine Federacije BiH, br. 35/03, 37/03, 56/03 i 28/05»).

Članak 37.

Struktura plaća

Ured za reviziju dužan je utvrditi strukturu plaća za obračun plaća i različitih platnih razreda u kojoj uposleni u Uredu za reviziju moraju biti kategorizirani. Pri određivanju platnih razreda treba uzeti u obzir specifične vještine i iskustvo koje je neophodno za ispunjenje dužnosti i odgovornosti Ureda za reviziju.

Članak 38.

Prestanak radnog odnosa

1) Radni odnos uposlenih u Uredu za reviziju prestaje u sljedećim slučajevima:

a) dobrovoljne ostavke,

b) proteka ugovora, u slučajevima gdje je to primjenjivo,

c) stjecanja zakonskog prava na umirovljenje,

d) stalne nemogućnosti ispunjenja službene obveze zbog zdravstvenog stanja, pod uvjetom da se uposlenik ne može rasporediti na drugo radno mjesto u Uredu za reviziju,

e) gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine,

f) dobivanja državljanstva druge zemlje koje je u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima u Bosni i Hercegovini,

g) dvije uzastopne negativne ocjene rada,

h) ako je osuđen za kazneno djelo i kada zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan s posla dulje od šest mjeseci,

i) izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa.

  1. OVLASTI ZA PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Članak 39.

Ovlasti Ureda za reviziju u prikupljanju informacija

1) Ured za reviziju može pismeno zahtijevati od revidirane institucije da u određenom roku dostavi:

a) bilo koju informaciju,

b) bilo koji dokument ili informaciju, uključujući podatke u elektronskom obliku, koji ta institucija čuva ili je pod njezinom kontrolom.

2) Ured za reviziju može zahtijevati:

a) da se informacije ili odgovori na pitanja daju usmeno ili pismeno,

b) da informacije ili odgovori na pitanja budu verificirani pismenom izjavom ili potvrdom.

3) Izjava ili potvrda je jamstvo da su informacije ili dokazi koji se daju istiniti i da ih Ured za reviziju može koristiti.

4) Revidirana institucija dužna je pridržavati se odredbi iz ovog članka.

Članak 40.

Pristup prostorijama i dokumentaciji

1) Revizori imaju pravo:

a) u bilo koje razumno vrijeme ući u bilo koju prostoriju koju koristi revidirana institucija,

b) u bilo koje razumno vrijeme na potpun i slobodan pristup bilo kojem dokumentu ili drugoj imovini,

c) pregledati, kopirati ili uzeti izvode bilo kojeg dokumenta.

2) Revizor nema pravo ući i zadržati se u prostorijama, ako na zahtjev njihovog korisnika ne predoči pismenu ovlast.

3) Pismena ovlast znači ovlast Ureda za reviziju potpisana od generalnog revizora ili zamjenika generalnog revizora da je revizor ovlašten za obavijanje takvih aktivnosti.

4) Ako revizor uđe ili predloži da ude u prostorije, njihov korisnik dužan je revizoru osigurati sva razumna sredstva za uspješno izvršenje aktivnosti iz ovoga članka.

Članak 41.

Ovlasti za prikupljanje informacija koje ne ograničavaju drugi zakoni

Ovlasti iz članka 39. i 40. ovoga Zakona se ne ograničavaju ni po kojem drugom zakonu.

Članak 42.

Svrhe u koje se može koristiti ovlast za prikupljanje informacija

Ovlasti iz članka 39. i 40. mogu se koristiti u svrhu ili u svezi s funkcijama iz mjerodavnosti Ureda za reviziju.

Članak 43.

Lažne izjave

Službena osoba ne smije dati usmenu ili pismenu izjavu revizoru za koju zna da je lažna ili navodi na pogrešan trag u bitnim pojedinostima.

  1. ODREDBE O POVJERLJIVOSTI

Članak 44.

Povjerljivost informacija

Informaciju koju dobije tijekom obavljanja poslova Ureda za reviziju revizor ne smije otkrivati, niti prenositi, izuzev za obavljanje poslova Ureda za reviziju ili ako je zakonom dano pravo da otkrije ili prenosi takvu informaciju.

Članak 45.

Povjerljive informacije koje ne trebaju biti uključene u javno izvješće

1) Ured za reviziju određene informacije ne smije uključiti u javno izvješće ako:

a) smatra da su te informacije povjerljive, ili

b) ako rukovoditelj revidirane institucije izda potvrdu kojom izjavljuje da su te informacije, u skladu sa zakonom i pravilnicima revidirane institucije, povjerljive informacije.

2) Ako se steknu uvjeti iz stavka 1. ovoga članka Ured za reviziju može odlučiti da:

a) ne pripremi javno izvješće, ili

b) izostavi određene informacije iz javnog izvješća.

3) Ured za reviziju može pripremiti izvješće iz stavka 2. ovoga članka kao povjerljivu informaciju i dostaviti to izvješće Parlamentarnom povjerenstvu, ali ga neće javno objavljivati.

VII. KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU

Članak 46.

Koordinacijski odbor

1) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora su članovi Koordinacijskog odbora vrhovnih institucija za reviziju (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor).

2) Koordinacijski odbor donosi odluke konsenzusom. Svaki ured za reviziju ima po jedan glas.

3) Troškove Koordinacijskog odbora i osiguravanja stručnih i administrativno-tehničkih poslova zajednički snose institucije za reviziju, na osnovima koje će definirati Koordinacijski odbor.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Kršenje članka 39., 40. i 43. ovoga Zakona

1) Pravni subjekt može biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM ukoliko:

a) prekrši odredbe članka 39. ovoga Zakona,

b) ne osigura revizoru sva razumna sredstva za efektivno obavljanje revizorskih ovlasti iz članka 40. ovoga Zakona.

2) Za prekršaj iz stava 1. ovoga članka, odgovorna osoba ili fizička osoba kod pravnog subjekta može biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

3) Fizička osoba ili odgovorna osoba kod pravnog subjekta, koja revizoru da lažnu pismenu ili usmenu izjavu ili takvu pismenu ili usmenu izjavu koja navodi na pogrešan trag prema odredbama banka 43. ovoga Zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Ured za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine, utemeljen Zakonom o reviziji proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/99), nastavlja s radom po odredbama ovoga Zakona.

Članak 49.

1) Generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora, imenovanim u skladu sa Zakonom o reviziji proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/99), daje se mandat na razdoblje od sedam godina i potvrdit će se imenovanje sukladno članku 24. stavak 4. ovoga Zakona.

2) Ostali uposleni u Uredu za reviziju nastavljaju s radom, u skladu s Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 50.

U slučaju sukoba ovog i odredaba drugih zakona u pitanjima uređenim ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o reviziji proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/99).

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v. r.

Predsjedatelj
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v. r.