Службене новине Федерације- Број 22 – Понедјељак, 8. маја/свибња 2006.

На основу члана ИВ.Б.7.а) (ИВ) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома одржаној 28. фебруара 2006. године и на сједници Дома народа одржаној 22. марта 2006. године усвојио је

ЗАКОН

О РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

И. ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Оквир Закона

1) Овим Законом уређује се ревизија институција у Федерацији Босне и Херцеговине, циљеви, дужности, организација, руковођење и надлежности органа за ревизију.

2) Ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине врши Уред за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уред за ревизију).

Члан 2.

Дефиниције

У овом Закону употријебљени изрази имају сљедећа значења:

– “Уред за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине» је врховна институција за ревизију утврђена чланом 20. овог Закона;

– “ревизор” је службеник писано именован од генералног ревизора да проводи дужности и функције  Уреда за ревизију;

– “генерални ревизор” и “замјеник генералног ревизора“су особе именоване на функције у складу са овим Законом;

– “буџет“ је акт којим се уређује план финансијских активности буџетских корисника који обухвата пројекцију износа прихода и примитака и утврђеног износа расхода и издатака Федерације Босне и Херцеговине, кантона, градова и опћина за период од једне фискалне године. Буџетом је, такођер, утврђена горња граница укупног дуга Федерације Босне и Херцеговине, кантона, градова и опћина, ук1јучујући и постојећи дуг и пројекцију новог дуга за дату фискалну годину. Буџет доноси законодавно тијело Федерације Босне и Херцеговине, скупштине кантона, градска вијећа и опћинска вијећа;

– “буџетске институције” су све институције у Федерацији Босне и Херцеговине, укључујући  министарства Федерације Босне и Херцеговине, управне организације и друга тијела и институције Федерације Босне и Херцеговине које се финансирају из буџета Федерације Босне и Херцеговине, као и министарства, управне организације и друга тијела и институције кантона и опћина;

– “ревидиране институције” су институције Федерације Босне и Херцеговине у којима се врши ревизија;

– “Координациони одбор врховних институција за ревизију” је одбор успостављен чланом 46., који се састоји од генералних ревизора и замјеника генералних ревизора институција за ревизију у Босни и Херцеговини;

– “повјерљива информација” је информација чије би објављивање било у супротности са јавним интересима из разлога сигурности, одбране, међународних односа, или који би прејудицирали привилеговани особни интегритет или привилеговане комерцијалне интересе било које особе или институције као што је одређено законом, или прихваћено у уобичајеној комерцијалној пракси;

– “буџетски корисници првог нивоа” су институције које се директно финансирају из буџета Федерације Босне и Херцеговине са својим властитим буџетским ставкама. Буџетски корисници другог нивоа финансирају се путем буџетних корисника првог нивоа;

– “интерна контрола” је организација, политике и процедуре које се користе да помогну осигурати да владини програми постигну своје циљане резултате, да ресурси за те програме буду кориштени конзистентно са наведеним циљевима организације и да су програми заштићени од превара, ненамјенског трошења и погрешног управљања и да су добијене информације поуздане, правовремено прибављене, одржаване и кориштене за обавјештавање и доношење одлука по њима;

– “ИНТОСАИ” је Међународна организација врховних ревизијских институција;

– “ИНТОСАИ ревизиони стандарди” је сет ревизорских стандарда развијених од ИНТОСАИ-а. Стандарди имају сљедеће основне елементе: Лимска декларација о ревизорским смјерницама и правилима (принципи независности), Ревизиони стандарди (принципи ревизионог рада) и Етички кодекс (вриједности и принципи ревизора);

– “ресорни министар” је министар у чијем ресору је област у којој се врши ревизија;

– “Парламентарна комисија” је над1ежна комисија за финансије и буџет у оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, одговорна за ревизију;

– “пре-ревизија” се односи на еx-анте испитивање и на еx-анте цертификацију трансакција у саставу

рачуноводственог система;

– “просторије” су зграде, уреди, било које земљиште и мјесто;

– “јавни извјештај“ је извјештај који је Уред за ревизију одлучио да учини јавним;

– “квалитет” је степен до ког су ревизорски процеси обављени укључујући и припрему ревизорских извјештаја у складу са важећим ревизорским стандардима, правилима и важећим прописима;

– “систем контроле квалитета“ је сет успостављених, координираних активности које требају осигурати да рад Уреда за ревизију буде у складу са важећим ревизорским стандардима, правилима и важећим прописима;

– “осигурање квалитета“ је процјена примјене и функционирања предвиђеног система и мјера система контроле квалитета.

Члан 3.

Циљеви

1) Главни циљ Уреда за ревизију је да кроз провођење ревизија осигура независна мишљења о извршењу буџета и финансијским извјештајима, кориштењу ресурса и управљања државном имовином од Владе, буџетских институција у Федерацији Босне и Херцеговине и јавних институција у Федерацији Босне и Херцеговине, на који начин ће се допринијети поузданом обавјештавању о кориштењу буџетских средстава, транспарентном и квалитетном управљању јавним приходима, трошковима и имовином у Федерацији Босне и Херцеговине.

2) Уред за ревизију информира одговорне институције и јавност о својим налазима и препорукама кроз правовремено и јавно објављивање ревизорских извјештаја, те уколико су релевантне, кроз друге активности информирања.

3) Уред за ревизију је неполитичан и не смије подржавати или бити у вези са било којом политичком странком.

Члан 4.

Слобода контроле и управљања

Уред за ревизију у вршењу својих дужности и надлежности, у складу са овим Законом, независан је и не подлијеже управљању или контроли било које друге особе или институције, ако овим Законом није другачије одређено.

Члан 5.

Финансирање Уреда за ревизију

1) У складу са одредбама Закона о буџету Федерације Босне и Херцеговине Уред за ревизију припрема нацрт свог годишњег буџета и доставља га Парламентарној комисији одговорној за ревизију на одобравање.

2) Према роковима из Закона о буџету Федерације Босне и Херцеговине Уред за ревизију ће, по одобравању Парламентарне комисије, Министарству финансија Федерације Босне и Хецеговине (у даљњем тексту: Министарство финансија доставити нацрт свог буџета ради укључивања у нацрт буџета Федерације Босне и Херцеговине за сљедећу фискалну годину.

3) Генерални ревизор одобрава захтјеве за плаћање трошкова Уреда за ревизију и доставља Министарству финансија на реализацију.

Члан 6.

Годишњи извјештај о активностима и вањска ревизија Уреда за ревизију

1) У складу са Законом о буџету Федерације Босне и Херцеговине Уред за ревизију припремит ће финансијске извјештаје о пословању и доставити их Парламентарној комисији одговорној за ревизију.

2) Годишњи извјештај о активностима (у даљњем тексту: завршни извјештај) поред информација о пословању Уреда за ревизију садржи и финансијски извјештај Уреда за ревизију.

3) Уред за ревизију припремит ће своје финансијске извјештаје у складу са Законом о буџету Федерације Босне и Херцеговине.

4) Парламентарна комисија одговорна за ревизију именује независну ревизорску кућу, или комисију за ревизију од пет чланова који морају бити стручњаци из области ревизије и рачуноводства ради ревизије извјештаја Уреда за ревизију.

5) Парламентарна комисија одговорна за ревизију именује посебну комисију од три члана са одговарајућим искуством ради прегледа годишњег извјештаја о активности Уреда за ревизију.

6) Комисија из става 5) овог члана Парламентарној комисији одговорној за ревизију доставља извјештај о својим налазима, са коментаром о ревизорским налазима из ревизије финансијских извјештаја Уреда за ревизију прије одобравања буџета Уреду за ревизију од Парламентарне комисије.

Члан 7.

Имунитет и изузеће од одговорности

1) Ревизори нису одговорни за дјела или пропусте почињене у оквиру својих дужности.

2) Овим изузећем од одговорности неће се заштитити ревизор који је током своје службе затечен у вршењу кривичног дјела.

3) Уред за ревизију ће особи Уреда, против које је покренут судски поступак за дјела или пропусте почињене током вршења својих дужности, према овом Закону, надокнадити све судске трошкове, под увјетом да је особа ослобођена кривице.

ИИ. НАДЛЕЖНОСТИ УРЕДА ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 8.

Надлежности

1) Уред за ревизију надежан је за:

а) финансијске ревизије (регулиране ч1аном 13. овог Закона),

б) ревизије учинка (регулиране ч1аном 14. овог Закона),

ц) друге специфичне ревизије (регулиране чл. 17. и 18. овог Закона).

Члан 9.

Ненадлежности

1) Уред за ревизију није надлежан вршити пре-ревизиони увид или пре-ревизиону цертификацију рачуноводствених трансакција као дијела рачуноводственог система.

2) Уред за ревизију није надлежан предузимати никакве активности изван оних које се захтијевају према овом Закону, ако сматра да те активности нису у складу са његовим дужностима, или уколико би њихово обављање спријечило испуњење обавеза Уреда за ревизију према овом Закону.

Члан 10.

Ревизорски стандарди, систем контроле квалитета и систем осигурања квалитета

1) Уред за ревизију мора примјењивати ИНТОСАИ стандарде ревизије и осигурати да запослени Уреда за ревизију и друге особе које врше било које функције ревизије према овом Закону раде у складу са овим стандардима.

2) Уред за ревизију усвојит ће и објавити стандарде из става 1) овог члана у року од три мјесеца након ступања на снагу овог Закона.

3) Ревизорски стандарди Међународне федерације рачуновођа (ИФАЦ) користит ће се приликом ревизије јавних предузећа као што је дефинирано у члану 11. овог Закона, уколико су примјењиви.

4) Уред за ревизију донијет ће упутства, смјернице и друга акта неопходна за примјену ревизорских стандарда у року од три мјесеца након ступања на снагу овог Закона.

5) Уред за ревизију одговоран је за имплементацију система контроле квалитета којим ће се у ревизорском раду осигурати придржавање ревизорских стандарда, правила и прописа, укључујући и механизме осигурања квалитета за ревизорски посао.

6) Парламентарна комисија одговорна ревизију иницират ће сваке четврте године професионалну евалуацију рада која ће се финансирати из буџетских средстава.

7) Приликом избора извршиоца професионалне евалуације предност ће се дати државном уреду за ревизију друге земље.

8) Уред за ревизију објавит ће и доставити извјештаје професионалних евалуација Парламентарној комисији одговорној за ревизију, ук1јучујући и извјештај о мјерама које је Уред за ревизију предузео као резултат тих евалуација.

Члан 11.

Оквир ревизије

1) Надлежност Уреда за ревизију, у складу са одредбама овог Закона, обухвата све јавне институције у Федерацији Босне и Херцеговине укључујући:

а) Парламент Федерације Босне и Херцеговине;

б) Предсједника Федерације Босне и Херцеговине;

ц) Владу Федерације Босне и Херцеговине и њена министарства;

д) ванбуџетска средства која могу бити успостављена законом;

е) јавне фондове, заводе и агенције.

2) Надлежност, такођер, обухвата:

а) скупштине и владе кантона на територији Федерације Босне и Херцеговине;

б) опћине на територији Федерације Босне и Херцеговине;

ц) све буџетске институције које се директно финансирају из буџета које усвајају парламент, скупштине кантона и опћинска вијећа;

д) ванбуџетска средства која могу бити успостављена законом;

е) средства која су као зајам или грант за Босну и Херцеговину осигурана некој институцији, или пројекту у Федерацији Босне и Херцеговине од међународних тијела и организација;

ф) средства осигурана из буџета било којој другој институцији, организацији или тијелу.

3) Надлежност Уреда за ревизију обухвата и предузеће у којем држава има власнички удјел од 50% плус једну дионицу или више.

4) Ревизија укључује и све финансијске, административне и друге активности, програме и пројекте којима управља једна или више институција и тијела из овог члана, укључујући процесирање и приходе од продаје имовине, приватизације и концесија.

Члан 12.

Планирање ревизије

1) Генерални ревизор сваке године, након консултације са замјеником главног ревизора, доноси годишњи план ревизије Уреда за ревизију за наредну годину узимајући у обзир и захтјеве у складу са овим Законом. План ревизије бит ће достављен Парламентарној комисији одговорној за ревизију као информација прије почетка наредне фискалне године.

2) Генерални ревизор и замјеник главног ревизора, приликом одређивања годишњег плана ревизије, поступају у складу са одредбама овог Закона и усвојеним ревизорским стандардима према члану 10. овог Закона.

Члан 13.

Финансијска ревизија

1) Уред за ревизију приликом вршења ревизије, у складу са усвојеним ревизорским стандардима, прегледа финансијске извјештаје и припадајуће рачуне институција код којих се врши ревизија са циљем процјене да ли су финансијски извјештаји поуздани и да ли биланси у потпуности одражавају резултате извршења буџета.

2) Уред за ревизију процјењује да ли руководиоци институција примјењују законе и прописе, користе средства за одговарајуће намјене, оцјењује финансијско управљање, функције интерне ревизије и системе интерне контроле.

3) Уред за ревизију проводи претходну ревизију у току финансијске године укључујући праћење примјене препорука из претходних ревизија и анализу мјера предузетих на основу тих препорука.

4) Уред за ревизију сваке године проводи ревизију у складу са ст. 1), 2) и 3) овог члана и даје мишљење о извјештајима о извршењу годишњег буџета сваког буџетског  корисника из члана л1. став 1). овог Закона и годишње обавјештава о тим ревизијама у складу са чланом 16. овог Закона.

5) Уред за ревизију сваке године врши ревизију и даје мишљење о Владином годишњем извјештају о извршењу буџета и годишње обавјештава о тој ревизији у складу са чланом 16. овог Закона.

6) За друге институције, осим наведених у ставу 4) овог члана, врши финансијске ревизије у складу са годишњим планом ревизије.

7) У одређивању учесталости и модалитета ревизија у складу са ставом 6) овог члана, Уред за ревизију узима у обзир:

а) да ли је институција већ ревидирана од независних вањских ревизора и да ли Уред за ревизију има доказ да су такве ревизије довољне да осигурају критерије које примјењује и Уред за ревизију,

б) процјену ризика.

Члан 14.

Ревизије учинка

Уред за ревизију има право изврши преглед, или испитивање (ревизију учинка) одређеног аспекта пословања цијеле или дијела институције, програма или активности у погледу економичности, ефикасности и ефективности са којим та институција користи своје ресурсе и о томе обавјештава на начин утврђен у члану 16. овог Закона.

Члан 15.

Коментари на нацрте извјештаја

1) Уред за ревизију прије завршетка коначног ревизорског извјештаја припрема нацрт извјештаја о ревизији којег доставља руководиоцу институције на коментар.

2) Коментар институције на нацрт извјештаја о ревизији из става 1) овог ч1ана доставља се Уреду за ревизију у року од 15 по пријему нацрта извјештаја или у дужем року о којем одлучи Уред за ревизију. Уред за ревизију дужан је размотрити ове коментаре прије припреме коначног извјештаја и у случајевима неслагања у коначни извјештај укључити релевантне коментаре.

Члан 16.

Обавјештавање о ревизијама

1) Уред за ревизију дужан је доставити коначан извјештај ревидираној институцији и Парламенту Федерације Босне и Херцеговине. Извјештај се у исто вријеме доставља Влади Федерације Босне и Херцеговине и предсједнику Федерације Босне и Херцеговине, а може се доставити и свакој другој надлежној институцији. Уред за ревизију извјештаје о ревизији учинит ће јавним након њиховог подношења.

2) Уред за ревизију дужан је доставити коначне извјештаје о финансијским ревизијама из члана 13. став 4) овог Закона свакој ревидираној институцији и надлежном министарству финансија најкасније у року до 90 дана, рачунајући од дана подношења годишњег извјештаја. За ревизију Владиног годишњег извјештаја о извршењу буџета, како је то регулирано чланом 13. став 5) овог Закона, Уред за ревизију дужан је доставити извјештај Парламенту Федерације Босне и Херцеговине у року до 90 дана по пријему Владиног годишњег извјештаја о извршењу буџета.

3) Ревидирана институција у којој је извршена ревизија дужна је послати одговор Уреду за ревизију и Министарству финансија у року до 60 дана од дана пријема ревизорског извјештаја у складу са ставом 2) овог члана у којем се наводе радње које су предузете од те институције ради превазилажења слабости, нерегуларности и прекршаја који су идентификовани у ревизорском извјештају.

4) Парламент Федерације Босне и Херцеговине може на основу налаза и препорука датих у годишњем извјештају о ревизији и/или годишњем извјештају о извршењу буџета, смањити буџет једне или више буџетских институција, или предузети друге одговарајуће корективне радње.

5) Уред за ревизију дужан је припремити и доставити извјештај Парламенту Федерације Босне и Херцеговине и ревидираној институцији код које је извршио ревизију најкасније 30 дана по завршетку ревизије, ако се ради о обавјештавању о ревизији учинка у смислу члана 14. и специјалних ревизија у смислу члана 18. овог Закона.

6) Уред за ревизију у годишњем ревизорском извјештају Парламенту Федерације Босне и Херцеговине дужан је прикупити најважније налазе и препоруке из обављених финансијских ревизија, ревизија учинка и специјалних ревизија. Годишњи ревизорски извјештај Парламенту Федерације Босне и Херцеговине мора бити достављен са извјештајем о ревизији Владиног годишњег извјештаја о извршењу буџета као његов саставни дио како је регулирано у ставу 2) овог члана.

7) Према овом Закону, извјештаји Уреда за ревизију морају бити наведени у “Службеним новинама Федерације БиХ» и на wеб страници Уреда за ревизију, изузев повјерљивих информација како је то регулирано у чл. 44. и 45. овог Закона.

Члан 17.

Додатни извјештаји Парламенту Федерације Босне и Херцеговине

1) Уред за ревизију може, када сматра потребним, поднијети ревизорски извјештај Парламенту по питањима из своје над1ежности.

2) Уред за ревизију мора доставити копију извјештаја као информацију предсједнику Федерације Босне и Херцеговине, Влади Федерације Босне и Херцеговине, министру финансија или било којој другој институцији у Федерацији Босне и Херцеговине која, према мишљењу Уреда за ревизију, има посебан интерес у том извјештају.

Члан 18.

Специјалне ревизије

1) Парламент Федерације Босне и Херцеговине или Парламентарна комисија одговорна за ревизију могу у било које вријеме захтијевати да Уред за ревизију изврши специјалну ревизију. За захтјеве о посебним ревизијама комисија одговорна за ревизију, обавезна је Уреду за ревизију осигурати посебна буџетска средства.

2) Уред за ревизију дужан је извршити специјалну ревизију из става 1) овог члана и о томе писано обавијестити подносиоца захтјева у складу са чланом 16. овог Закона.

Члан 19.

Информације органима за провођење закона

Уред за ревизију дужан је након што информира руководиоца ревидиране институције, осим уколико се тиме неће проузроковати утицај на истрагу, обавијестити надлежне органе за провођење закона када постоје индиције о постојању значајних кршења закона. У таквим ситуацијама Уред за ревизију дужан је, такођер, информирати Министарство финансија и одговорног министра.

ИИИ. ОРГАНИЗАЦИЈА, РУКОВОЂЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 20.

Уред за ревизију

1) Врховна институција за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине је Уред за ревизију институција Федерације Босне и Херцеговине.

2) Уред за ревизију је правно лице са сједиштем у Сарајеву. Уред за ревизију може одлучити да успостави подручне уреде гдје је примјерено и гдје постоји економска оправданост за његово функционирање.

3) Уред за ревизију чине: генерални ревизор, замјеник генералног ревизора, ревизорско особље (ревизори) и административно особље.

Члан 21.

Руководство Уреда за ревизију

1) Генерални ревизор руководи Уредом за ревизију и одговоран је за дужности и овлаштења дата Уреду за ревизију према овом Закону.

2) Генерални ревизор има замјеника који му помаже у обављању дужности Уреда за ревизију и који може према упутама генералног ревизора, вршити све функције, обавезе и овлаштења генералног ревизора.

3) Генерални ревизор и замјеник генералног ревизора не могу учествовати, или доносити одлуке о ревизији институција у којима су прије именовања за мјесто генералног ревизора, и/или замјеника генералног ревизора били руководиоци или замјеници руководиоца у посљедње двије године.

Члан 22.

Организација

1) Генерални ревизор уређује организацију Уреда за ревизију Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, након консултације са замјеником генералног ревизора.

2) Генерални ревизор доноси, након консултације са замјеником генералног ревизора, све интерне прописе, правила и процедуре неопходне за функционирање Уреда за ревизију.

3) Генерални ревизор код одређивања организације Уреда за ревизију дефинират ће интерним актом подјелу одговорности између њега и замјеника генералног ревизора.

Члан 23.

Увјети за генералног ревизора и замјеника генералног ревизора

1) Кандидати за функцију генералног ревизора и замјеника генералног ревизора морају испуњавати сљедеће увјете:

а) диплома економског или правног факултета и најмање 10 година искуства у области рачуноводства, ревизије, јавних финансија или јавне администрације,

б) нису осуђивани за кривична дјела и привредне пријеступе, или дјела која не одговарају њиховим дужностима.

2) Генерални ревизор и замјеник генералног ревизора дужни су вршити овлаштења и дужности Уреда за ревизију независно и у складу са ИНТОСАИ ревизорским стандардима.

3) Генерални ревизор и замјеник генералног ревизора подлијежу Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 16/02 и 12/04).

Члан 24.

Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора

1) Генералног ревизора и замјеника генералног ревизора именује Парламент Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог предсједника Федерације Босне и Херцеговине, а према ранг-листи кандидата коју припрема комисија за избор из става 3) овог члана.

2) Конкурс за попуну упражњених радних мјеста генералног ревизора и замјеника генералног ревизора објављује се у “Службеним новинама Федерације БиХ“ и најмање једним дневним новинама дистрибуираним на цијелој територији Федерације Босне и Херцеговине.

3) Парламент Федерације Босне и Херцеговине именује комисију за избор од шест чланова из оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, од којих два члана морају бити из реда опозиционих странака. Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају увјете конкурса, оцјењује кандидате који испуњавају увјете конкурса и утврђује ранг-листу кандидата коју доставља предсједнику Федерације Босне и Херцеговине.

4) Генерални ревизор и замјеник генералног ревизора именују се на период од седам година без могућности поновног именовања најраније два мјесеца прије истека мандата.

5) Замјеник генералног ревизора се именује из реда конститутивног народа из којег није именован генерални ревизор.

6) Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора као и сваки престанак обављања мандата мора бити објављен у “Службеним новинама Федерације БиХ“.

7) Плаћу и накнаду плаћа генералног ревизора и замјеника генералног ревизора утврђује Парламентарна комисија одговорна за ревизију у висини плаће и накнаде плаће предсједника и замјеника предсједника Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине.

Члан 25.

Престанак мандата генералног ревизора и замјеника генералног ревизора

1) Парламент Федерације Босне и Херцеговине може смијенити генералног ревизора и замјеника генералног ревизора са ове дужности у случају:

а) поднесене писане добровољне оставке,

б) немогућности вршења дужности у периоду дужем од шест мјесеци,

ц) постојања разлога утврђених у члану 23. овог Закона.

2) Парламент Федерације Босне и Херцеговине именује нову особу за генералног ревизора и замјеника генералног ревизора у случају смјене из става 1) овог члана до краја мандата особе која је смијењена.

3) Процедура именовања из овог члана проводи се у складу са чланом 24. овог Закона.

4) Смјењивање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора објавит ће се у “Службеним новинама Федерације БиХ“.

Члан 26.

Преношење овлаштења генералног ревизора

1) Генерални ревизор може у писаној форми пренијети било које од овлаштења генералног ревизора, према овом Закону, на било којег ревизора у Уреду за ревизију. Међутим, генерални ревизор ни у ком случају не може пренијети своју крајњу одговорност.

2) Ревизор на којег је пренесено овлаштење мора поступити у складу са свим упутама генералног ревизора.

Члан 27.

Ангажирање вањских сарадника на испомоћ при ревизији

Уред за ревизију може ангажирати стручну особу као вањског сарадника на испомоћ при обављању послова Уреда за ревизију, која је дужна прихватити и слиједити све важеће стандарде и правила Уреда за ревизију регулиране овим Законом.

  1. IV. ЗАПОСЛЕНИ У УРЕДУ ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 28.

Опће одредбе

1) Уред за ревизију дужан је запошљавати ревизорско и административно особље које испуњава увјете за обављање послова из његове надлежности. Запошљавања морају бити у склада са чл. од 29. до 38. овог Закона.

2) Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине (‘Службене новине Федерације БиХ, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 и 8/06) неће се односити на запослене у Уреду за ревизију.

3) Ако права и обавезе запослених из радних односа нису регулирани овим Законом, примјењују се закони, други прописи и акти Федерације Босне и Херцеговине у вези са радним односима.

4) Структура запослених у Уреду за ревизију одражават ће оквирно националну структуру становништва Федерације Босне и Херцеговине према посљедњем попису.

Члан 29.

Дужност запослених

1) Запослени у Уреду за ревизију примјењиват ће и осигуравати поштивање Устава и закона Федерације Босне и Херцеговине и извршавати задатке утврђене Правилником о унутрашњој организацији Уреда за ревизију.

2) Ако запослени у Уреду за ревизију добије незаконит налог, примијенит ће процедуру утврђену посебним правилником.

3) Уред за ревизију дужан је успоставити етички кодекс за запослене на основу међународно признатих ИНТОСАИ стандарда који запослени морају примјењивати. Запослени су дужни прочитати етички кодекс, положити заклетву и својим потписом прихватити обавезе које проистичу из етичког кодекса, што је и предувјет за запослење.

4) Запослени ће бити непристрасни, а посебно се:

а) суздржавати од поступка или пропуста, или се не сукобљавати са дужностима утврђеним овим Законом, а посебно се уздржавати  од јавног манифестовања својих политичких  или религијских увјерења,

б) неће тражити, нити примати никакву добит, корист, предност у новцу или услугама за себе или своју родбину.

5) Запослени су обавезни чувати од објављивања повјерљиве информације како је то утврђено посебним правилником, а таква обавеза траје и након престанка рада у Уреду за ревизију.

Члан 30.

Права запослених

Запослени у Уреду за ревизију имају право на:

а) одсуство и право наставити рад на истим или сличним пословима по истеку одсуства у складу са интерним актом;

б) плаћу и накнаду у складу са овим Законом и Правилником о плаћама и накнадама;

ц) подстицање и подршку за напредовање у каријери и професионалном развоју кроз обуку и на друге начине;

д) заштиту физичког и моралног интегритета од државе док врши своје службене дужности;

е) да буду третирани од својих претпостављених са поштивањем њиховог људског достојанства;

ф) оснивање и придруживање синдикату, или професионалном удружењу у складу са законом и

г) фер и једнак третман од руководиоца, без обзира на спол, националност, социјално поријекло, пребивалиште, религију, по1итичка или друга увјерења, брачни или други статус, доб, имовину, инвалидитет (хендикеп) или друго.

Члан 31.

Неспојивост

Запослени не смије вршити функцију, активност, нити заузимати позицију која представља сукоб интереса са његовим службеним дужностима, а посебно не смије:

а) бити ни на каквој функцији на биле којем нивоу власти у Федерацији Босне и Херцеговине;

б) бити члан управних или других одбора политичких странака, нити слиједити инструкције политичких странака;

ц) вршити активности за које се прима накнада, осим ако их није одобрио генерални ревизор.

Члан 32.

Запошљавање

1) За попуну упражњеног радног мјеста у Уреду за ревизију расписује се конкурс или оглас за његово попуњавање.

2) Конкурс или оглас за попуњавање радног мјеста објављује се најмање један мјесец прије рока за подношење пријава у најмање једнинм дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој територији Федерације Босне и Херцеговине.

3) Конкурс или оглас за попуњавање садржи:

а) опис радног мјеста,

б) опће увјете из члана 33. став 1) овог Закона,

ц) посебне увјете за то радно мјесто утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Члан 33.

Опћи увјети

1) Опћи увјети које кандидат мора испуњавати су:

а) да је држављанин Босне и Херцеговине;

б) даје старији од 18 година;

ц) да има одговарајуће образовне и стручне квалификације како је то одређено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду за ревизију;

д) да је здравствено способан;

е) да је регу1ирао војну обавезу у складу са законом;

ф) да није отпуштен из државне с1ужбе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије подношења пријаве за запослење;

г) да се против њега не води кривични поступак, нити да је правомоћно осуђен на казну затвора за кривична дјела са изузетком кривичних дијела против сигурности у саобраћају у складу са Кривичним законом;

х) да није обухваћен одредбама ч1ана ИX.1. Устава Босне и Херцеговине.

2) Поред опћих увјета за запослење у Уред за ревизију кандидати морају испуњавати посебне увјете и то: специфични ниво образовања и професије, године службе, специјалне професионалне вјештине и знања, посебне здравствене способности и сл., који ће бити утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду за ревизију.

Члан 34.

Процес избора и именовања

1) Генерални ревизор именоват ће комисију за избор од три члана.

2) Комисија за избор размотрит ће све благовремено приспјеле пријаве и утврдити скраћену листу најквалификованијих кандидата.

3) Сви кандидати са скраћене листе бит ће позвани на разговор (интервју) са комисијом за избор.

4) Разговор (интервју) обавит ће се уз придржавање начела законитости, мериторности, независног надзора, отворености и транспарентности.

5) Након разговора (интервјуа) комисија за избор већином гласова, путем писане препоруке, генералном ревизору даје ранг-листу са најмање три најбоља квалификована кандидата.

6) Генерални ревизор доноси одлуку о запошљавању првог кандидата са листе коју му је поднијела комисија за избор. У случају  да ова одлука о запошљавању не може бити извршена из било којих оправданих разлога (уз подношење доказа), бит ће разматран с1једећи кандидат са скраћене листе.

7) Уред за ревизију мора сачувати све документе (досје) у вези са процесом избора, укључујући и оглас о попуњавању мјеста и примљене пријаве.

Члан 35.

Дисциплинска одговорност

1) Запослени се сматрају одговорним за кршење с1ужбене дужности које настају као резултат његове кривице, на начин одређен у овом Закону.

2) Повреде службене дужности могу бити:

а) извршење радње која представља кривично дјело против с1ужбене дужности, или друго кривично дјело, односно прекршај којим се наноси штета Уреду за ревизију, што чини радника неподобног за рад у Уреду за ревизију;

б) одавање државне или службене тајне, односно повреда прописа о чувању тих тајни;

ц) злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлаштења;

д) неизвршавање или несавјесно и немарно обавијање повјерених послова и задатака;

е) одбијање извршења законитих наређења непосредно од претпостављеног;

ф) предузимање активности или поступака супротно интересима Уреда за ревизију;

г) проузроковање веће материјалне штете, намјерно или из крајње непажње;

х) неодобрено одсуство са посла дуже од седам дана;

и) кршење прописа у вези са радном дисциплином у Уреду за ревизију;

ј) неблаговремено и неуредно обављање повјерених послова и задатака;

к) непристојно понашање према грађанима, сарадницима или другим особама у вршењу службене дужности.

3) Одговорност за извршење кривичних дјела и прекршаја не иск1јучује унапријед одговорност запосленог у случају да дјело такођер представља и повреду службене дужности.

4) Дисциплинске санкције могу бити:

а) писана упозорења,

б) суспензија са радног мјеста,

ц) деградирање на нижу позицију,

д) престанак радног односа.

Члан 36.

Дисциплинске процедуре

1) Свака ревидирана институција може генералном ревизору Уреда за ревизију у1ожити приговор на рад ревизора.

2) Сваки запосленик може дати иницијативу за покретање дисцип1инског поступка против запосленог у Уреда за ревизију за којег постоји сумња да је у повреду службене дужности из члана 35. овог Закона.

3) О дисциплинској одговорности запослених у Уреду за ревизију одлучује генерални ревизор.

Генерални ревизор донијет ће Правилник о дисциплинској одговорности којим ће се потпуније уредити дисциплинска одговорност, а према принципима Закона о раду (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр.43/99, 32/00 и 29/03”) и Закона о кривичном поступку у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 35/03, 37/03, 56/03 и 28/05”).

Члан 37.

Структура плаћа

Уред за ревизију дужан је утврдити структуру плаћа за обрачун плаћа и раз1ичитих платних разреда у којој запослени у Уреду за ревизију морају бити категоризирани. Код одређивања платних разреда треба узети у обзир специфичне вјештине и искуство које је неопходно за испуњење дужности и одговорности Уреда за ревизију.

Члан 38.

Престанак радног односа

1) Радни однос запосленог у Уреду за ревизију престаје у слиједећим с1учајевима:

а) добровољна оставка;

б) истек уговора у случајевима гдје је то примјењиво;

ц) стицање законског права на пензионисање;

д) перманентна немогућност да се испуни службена обавеза због здравственог стања, под увјетом да се запослени не може распоредити на друго радно мјесто у Уреду за ревизију;

е) губитак држављанства Босне и Херцеговине;

ф) добијање држављанства друге земље које је у супротности са Уставом Босне и Херцеговине и законима у Босни и Херцеговини;

г) двије узастопне негативне оцјене рада;

х) ако је осуђен за кривично дјело и када због издржавања казне затвора мора бити одсутан са посла дуже од десет мјесеци;

и) изречена дисциплинска мјера престанка радног односа.

В. ОВЛАШТЕЊЕ  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦУА

Члан 39.

Овлаштење Уреда за ревизију у прикупљању информација

1) Уред за ревизију може писано захтијевати од ревидиране институције да у одређеном року достави:

а) било коју информацију,

б) било који документ или информацију, ук1јучујући податке у електронском облику који та институција чува, или је под њеном контролом.

2) Уред за ревизију може захтијевати:

а) да се информације или одговори на питања дају усмено или писано;

б) да информације или одговори на питања буду верификовани писаном изјавом или потврдом.

3) Изјава или потврда је гаранција да су информације, или докази који се дају истинити и да их Уред за ревизију може користити.

4) Ревидирана институција дужна је придржавати се одредби из овог ч1ана.

Члан 40.

Приступ просторијама и документацији

1) Ревизори имају право:

а) у било које разумно вријеме ући у било коју просторију коју користи ревидирана институција;

б) у било које разумно вријеме на потпун и слободан приступ било ком документу и другој имовини;

ц) прегледати, копирати или узети изводе било којег документа.

2) Ревизор нема право ући и задржавати се у просторијама, ако на захтјев њиховог корисника не предочи писано ов1аштење.

3) Писано ов1аштење значи овлаштење Уреда за ревизију, потписано од генералног ревизора или замјеника генера1ног ревизора, да је ревизор овлаштен за вршење таквих активности.

4) Ако ревизор уђе, или пред1ожи да уђе у просторије, њихов корисник дужан је ревизору осигурати сва разумна средства за успјешно извршење активности из овог члана.

Члан 41.

Овлаштење за прикупљање информација које не ограничавају други закони

Овлаштења из чл. 39. и 40. овог Закона не ограничавају се ни по којем другом закону.

Члан 42.

Сврхе у које се може користити овлаштење за прикупљање информација

Овлашћења из ч1. 39. и 40. могу се користити у  сврху, или у вези са функцијама из надлежности Уреда за ревизију.

Члан 43.

Лажне изјаве

Службена особа не смије дати усмену или писану изјаву ревизору за коју зна да је лажна, или наводи на погрешан траг у битним појединостима.

ВИ. ОДРЕДБЕ О ПОВЈЕРЉИВОСТИ

Члан 44.

Повјерљивост информација

Информацију коју добије у току обавијања послова Уреда за ревизију ревизор не смије откривати, нити преносити осим за обавијање послова Уреда за ревизију, или ако је законом дато право да открије или пренесе такву информацију.

Члан 45.

Повјерљиве информације које не требају бити укључене у јавни извјештај

1) Уред за ревизију одређене информације не смије укључити у јавни извјештај ако:

а) сматра да су те информације повјерљиве или

б) ако руководилац ревидиране институције изда потврду којом изјављује да су те информације, у складу са законом и правилницима ревидиране институције, повјерљиве информације.

2) Ако се стекну увјети из става 1) овог члана Уред за ревизију може одлучити да:

а) не припреми јавни извјештај или

б) изостави одређене информације из јавног извјештаја.

3) Уред за ревизију може припремити извјештај из става 2) овог ч1ана као повјерљиву информацију и доставити тај извјештај Парламентарној комисији, али га неће јавно објављивати.

ВИИ. КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 46.

Координациони одбор

1) Генерални ревизор и његов замјеник чланови су Координационог одбора врховних институција за ревизију (у даљњем тексту: Координациони одбор).

2) Координациони одбор доноси одлуке консензусом. Сваки уред за ревизију има по један глас.

3) Трошкове Координационог одбора и осигуравање стручних и административно-техничких послова заједнички сносе институције за ревизију на основама које ће дефинирати Координациони одбор.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Кршење ч1анова 39., 40. и 43. овог Закона

1) Правни субјект може бити кажњен за прекршај новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 50.000,00 КМ уколико:

а) прекрши одредбе члана 39. овог Закона,

б) не осигура ревизору сва разумна средства за ефективно обављање ревизорских овлаштења из ч1ана 40. овог Закона.

2) За прекршај из става 1) овог члана одговорна особа или физичко лице код правног субјекта могу бити кажњени новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ.

3) Физичка особа или одговорна особа код правног субјекта која ревизору да лажну писану или усмену изјаву, или такву писану или усмену изјаву која наводи на погрешан траг према одредбама члана 43. овог Закона, казнит ће се новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ.

  1. I ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Уред за ревизију буџета у Федерацији Босне и Херцеговине основан Законом о ревизији буџета у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 48/99), наставља са радом према одредбама овог Закона.

Члан 49.

1) Генералном ревизору и замјенику генералног ревизора, именованим у складу са Законом о ревизији буџета Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 48/99), даје се мандат на период од седам година и потврдит ће се именовање у складу са Чланом 24. став 4) овог Закона.

2) Остали запослени у Уреду за ревизију настављају са радом у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.

Члан 50.

У случају сукоба овог и одредаба других закона, у питањима уређеним овим Законом, примјењиват ће се одредбе овог Закона.

Члан 51.

Ступањем на снагу овог Закона престаје да важи  Закон о ревизији буџета у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ“ бр. 48/99).

Члан 52.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Федерације БиХ“.

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Славко Матић, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мухамед Ибрахимовић, с. р.