Dževad  Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, diplomirani ekonomista i ovlašteni revizor priznati je finansijski stručnjak sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Prije imenovanja na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavljao je niz značajnih i odgovornih poslova kako u privredi, tako i u institucijama javnog sektora kojima je osnovna djelatnost bila priprema i primjena zakona, zatim vršenje nadzora nad provođenjem zakona, kao i reformske promjene u fiskalnom i poreznom sistemu.

Svoje radno angažovanje započeo je 1986. godine u Rudniku boksita Srebrenica na poslovima plana i analize, finansijske operative i na dužnosti finansijskog direktora preduzeća. Iza toga uslijedili su poslovi inspektora finansijske policije u SDK RBiH i u Ministarstvu finansija Federacije BiH, nakon čega prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH kao šef odjela za nadzor i obuku, te postaje i glavni federalni inspektor u Poreznoj upravi. Svoj profesionalni razvoj i profesionalno iskustvo prenosi na nove dužnosti pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koju dužnost obnaša do prelaska na funkciju zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u BiH, (2008. godine) gdje ostaje do imenovanja na novu funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, počev od februara 2016. godine.

Ono što je značajno posebno napomenuti, između ostalog, je doprinos koji je gos. Nekić dao u reformi Porezne uprave u Federaciji BiH na uvođenju i uspostavi jedinica za istrage i obavještavanje koju su provodili predstavnici međunarodne zajednice (CAFAO) kao i reformi prelaska sistema poreza na promet proizvoda i usluga na sistem PDV-a (zajedno sa predstavnicima Međunarodne zajednice-EU). Svojim profesionalnim iskustvom na poslovima u Upravi za indirektno oporezivanje u BiH značajno je doprinio u pripremama zakonskih i podzakonskih akata u planiranju budžeta i izvršenju budžeta, zatim uspostavi Jedinstvenog računa Trezora, kao i u drugim funkcionalnim uspostavama vezano za upravljanje finansijskim i ljudskim resursima.

Obnašajući funkciju zamjenika generalnog revizora institucija BiH svoja profesionalna iskustva aktivno je usmjerio na reviziju finansijskih izvještaja, reviziju usklađenosti i reviziju učinka shodno Međunarodnim revizorskim standardima (ISSAI okvir za BiH), te zakonskom i institucionalnom okviru.

Pored profesionalnog rada gos. Nekić je bio neposredni učesnik, u statusu predavača, na mnogim simpozijima, seminarima i obukama iz oblasti finansijske revizije i revizije učinka. Pored toga bio je aktivni sudionik mnogih domaćih i međunarodnih konferencija iz oblasti revizije i upravljanja javnim finansijama, te učesnik XX i XXI Kongresa INCOSAI, IX Kongresa EUROSAI, III i IV Konfererncije EUROSAI-ARABOSAI, kao i mnogih drugih strukovnih konferencija.

Svoja profesionalna iskustva i znanja prenosi i u Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je imenovan za generalnog revizora na mandatni period od sedam godina.