Dževad Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, magistar je ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva i revizije, samostalni računovođa, interni revizor za javni sektor i ovlašteni revizor. Priznati je stručnjak, sa zavidnim rezultatima koje je postizao na poslovima i pozicijama na kojima je radio kako u realnom tako i u javnom sektoru, u oblasti menadžmenta, javne uprave, fiskalne politike i revizije.

Prije imenovanja na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavljao je niz značajnih i odgovornih poslova, kako u privredi tako i u institucijama javnog sektora kojima je djelatnost bila priprema i primjena zakona, vršenje nadzora nad provođenjem zakona, kao i reformske promjene u fiskalnom sistemu Porezne uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta svoje radno angažovanje započeo je 1986. godine u Rudniku boksita Srebrenica na poslovima plana i analize, zatim šefa finansijske operative i finansijskog direktora preduzeća. Od 1993. godine obavlja poslove inspektora u Finansijskoj policiji RBiH i Federacije BiH, nakon čega prelazi u Poreznu upravu Federacije BiH kao šef odjela za nadzor i obuku, a zatim je imenovan za glavnog federalnog inspektora u Poreznoj upravi FBiH.

Svoj profesionalni razvoj i iskustvo 2004. godine prenosi na nove dužnosti pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koju obnaša do prelaska na funkciju zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH 2008. godine. Tu ostaje do imenovanja na funkciju generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, počev od marta 2016. godine.

Značajan doprinos dao je jačanju nadzora u obračunu i uplati javnih prihoda, kao i u reformi Porezne uprave Federacije BiH na uvođenju i uspostavi jedinica za obavještavanje i istrage, te uspostavi jedinice za prinudnu naplatu koju su provodili uz podršku predstavnika međunarodne zajednice „CAFAO“.

Kao član tima za razvoj PDV-a u BiH, a kasnije i kao pomoćnik direktora, dao je značajan doprinos u izradi Zakona o PDV-u i pravilnika, te u organizaciji i uspostavi organizacionih jedinica UIO BiH kao jednom od najuspješnijih reformskih procesa, u prelasku sistema poreza na promet proizvoda i usluga na sistem PDV-a, kao i u objedinjavanje entitetskih carinskih uprava.

Svojim profesionalnim iskustvom na poslovima u Upravi za indirektno oporezivanje u BiH značajno je doprinio i u pripremama drugih podzakonskih akata u planiranju i izvršenju budžeta, zatim uspostavi Jedinstvenog računa indirektnih poreza, kao i u drugim aktivnostima vezanim za upravljanje materijalnim, finansijskim i ljudskim resursima.

Obnašajući funkciju zamjenika generalnog revizora institucija BiH svoja profesionalna iskustva aktivno je usmjerio na unapređenje finansijske revizije i revizije učinka, u čemu je dao poseban doprinos dosljednoj primjeni Međunarodnih standarda za vrhovne revizijske institucije (ISSAI okvir).

U svojstvu predavača učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijima, seminarima i obukama iz oblasti finansijske revizije, revizije učinka, finansijskog upravljanja i kontrole, borbe protiv korupcije, interne revizije, javnih nabavki i sl.

Pored toga, bio je aktivni učesnik brojnih kongresa Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI), Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI), ARABOSAI-ja, Evropske organizacije regionalnih revizijskih institucija (EURORAI), kao i mnogih drugih strukovnih konferencija.

U Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine svoja znanja i iskustvo usmjerio je prvenstveno na izgradnju i jačanje kapaciteta, veću pokrivenost i obim revizija, inoviranje metoda rada i veću transparentnost. Posebnu pažnju dao je aktivnoj saradnji sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, medijima i širom javnosti.

Profesionalnim, odgovornim i nepristrasnim radom uspješno je pozicionirao Ured kao vodeću instituciju za reviziju javnog sektora u BiH, jačao povjerenje u instituciju i očuvao njenu zakonom definisanu nezavisnost.