Dragan Kolobarić, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, diplomirani je ekonomista i ovlašteni interni revizor. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u financijama, a obavljao je mnoge funkcije u gospodarstvu, financijama i upravljanju.

Prve godine svog radnog angažiranja proveo je u gospodarstvu, odakle prelazi na rad u MUP HZHB gdje obavlja poslove u okviru gospodarskog kriminaliteta. Potom slijedi radno angažiranje u Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine na poslovima inspektora financijske policije, odakle se ponovo posvećuje radu u gospodarstvu.

Kao ovlašteni interni revizor svoje radno angažiranje nastavlja u Elektroprivredi HZHB, najviše na poslovima interne revizije i kontrole.

Prije imenovanja na funkciju zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine sticao je iskustvo i u gospodarstvu i u javnom sektoru.

Posjeduje stručne certifikate iz domena ekonomije i interne revizije, a sudjelovao je u nizu stručnih simpozija i seminara na teme ekonomije i revizije. U više navrata bio je član nadzornih odbora i odbora za reviziju u javnom sektoru.

Svoja profesionalna iskustva i znanja prenosi i u Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je imenovan za zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na mandatno razdoblje od sedam godina.