Službene novine Federacije- Broj 22 – Ponedjeljak, 8. maja/svibnja 2006.

Na osnovu člana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 28. februara 2006. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 22. marta 2006. godine usvoijo je

ZAKON

O REVIZIJI INSTITUCIJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Okvir Zakona

1) Ovim Zakonom uređuje se revizija institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ciljevi, dužnosti, organizacija, rukovođenje i nadležnosti organa za reviziju.

2) Reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju).

Član 2.

Definicije

U ovom Zakonu upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

– “Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine» je vrhovna institucija za reviziju utvrđena članom 20. ovog Zakona;

– “revizor” je službenik pisano imenovan od generalnog revizora da provodi dužnosti i funkcije  Ureda za reviziju;

– “generalni revizor” “zamjenik generalnog revizora“su osobe imenovane na funkcije u skladu sa ovim Zakonom;

– “budžet“ je akt kojim se uređuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina za period od jedne fiskalne godine. Budžetom je, također, utvrđena gornja granica ukupnog duga Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina, uk1jučujući i postojeći dug i projekciju novog duga za datu fiskalnu godinu. Budžet donosi zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine, skupštine kantona, gradska vijeća i općinska vijeća;

– “budžetske institucije” su sve institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući  ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine, upravne organizacije i druga tijela i institucije Federacije Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ministarstva, upravne organizacije i druga tijela i institucije kantona i općina;

– “revidirane institucije” su institucije Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se vrši revizija;

– “Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju” je odbor uspostavljen članom 46., koji se sastoji od generalnih revizora i zamjenika generalnih revizora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini;

– “povjerljiva informacija” je informacija čije bi objavljivanje bilo u suprotnosti sa javnim interesima iz razloga sigurnosti, odbrane, međunarodnih odnosa, ili koji bi prejudicirali privilegovani osobni integritet ili privilegovane komercijalne interese bilo koje osobe ili institucije kao što je određeno zakonom, ili prihvaćeno u uobičajenoj komercijalnoj praksi;

– “budžetski korisnici prvog nivoa” su institucije koje se direktno finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sa svojim vlastitim budžetskim stavkama. Budžetski korisnici drugog nivoa finansiraju se putem budžetnih korisnika prvog nivoa;

– “interna kontrola” je organizacija, politike i procedure koje se koriste da pomognu osigurati da vladini programi postignu svoje ciljane rezultate, da resursi za te programe budu korišteni konzistentno sa navedenim ciljevima organizacije i da su programi zaštićeni od prevara, nenamjenskog trošenja i pogrešnog upravljanja i da su dobijene informacije pouzdane, pravovremeno pribavljene, održavane i korištene za obavještavanje i donošenje odluka po njima;

– “INTOSAI” je Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija;

– “INTOSAI revizioni standardi” je set revizorskih standarda razvijenih od INTOSAI-a. Standardi imaju sljedeće osnovne elemente: Limska deklaracija o revizorskim smjernicama i pravilima (principi nezavisnosti), Revizioni standardi (principi revizionog rada) i Etički kodeks (vrijednosti i principi revizora);

– “resorni ministar” je ministar u čijem resoru je oblast u kojoj se vrši revizija;

– “Parlamentarna komisija” je nad1ežna komisija za finansije i budžet u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odgovorna za reviziju;

– “pre-revizija” se odnosi na ex-ante ispitivanje i na ex-ante certifikaciju transakcija u sastavu

računovodstvenog sistema;

– “prostorije” su zgrade, uredi, bilo koje zemljište i mjesto;

– “javni izvještaj“ je izvještaj koji je Ured za reviziju odlučio da učini javnim;

– “kvalitet” je stepen do kog su revizorski procesi obavljeni uključujući i pripremu revizorskih izvještaja u skladu sa važećim revizorskim standardima, pravilima i važećim propisima;

– “sistem kontrole kvaliteta“ je set uspostavljenih, koordiniranih aktivnosti koje trebaju osigurati da rad Ureda za reviziju bude u skladu sa važećim revizorskim standardima, pravilima i važećim propisima;

– “osiguranje kvaliteta“ je procjena primjene i funkcioniranja predviđenog sistema i mjera sistema kontrole kvaliteta.

Član 3.

Ciljevi

1) Glavni cilj Ureda za reviziju je da kroz provođenje revizija osigura nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanja državnom imovinom od Vlade, budžetskih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i javnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, na koji način će se doprinijeti pouzdanom obavještavanju o korištenju budžetskih sredstava, transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima, troškovima i imovinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2) Ured za reviziju informira odgovorne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama kroz pravovremeno i javno objavljivanje revizorskih izvještaja, te ukoliko su relevantne, kroz druge aktivnosti informiranja.

3) Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi sa bilo kojom političkom strankom.

Član 4.

Sloboda kontrole i upravljanja

Ured za reviziju u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti, u skladu sa ovim Zakonom, nezavisan je i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 5.

Finansiranje Ureda za reviziju

1) U skladu sa odredbama Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine Ured za reviziju priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju na odobravanje.

2) Prema rokovima iz Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine Ured za reviziju će, po odobravanju Parlamentarne komisije, Ministarstvu finansija Federacije Bosne i Hecegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija dostaviti nacrt svog budžeta radi uključivanja u nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sljedeću fiskalnu godinu.

3) Generalni revizor odobrava zahtjeve za plaćanje troškova Ureda za reviziju i dostavlja Ministarstvu finansija na realizaciju.

Član 6.

Godišnji izvještaj o aktivnostima i vanjska revizija Ureda za reviziju

1) U skladu sa Zakonom o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine Ured za reviziju pripremit će finansijske izvještaje o poslovanju i dostaviti ih Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju.

2) Godišnji izvještaj o aktivnostima (u daljnjem tekstu: završni izvještaj) pored informacija o poslovanju Ureda za reviziju sadrži i finansijski izvještaj Ureda za reviziju.

3) Ured za reviziju pripremit će svoje finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

4) Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju imenuje nezavisnu revizorsku kuću, ili komisiju za reviziju od pet članova koji moraju biti stručnjaci iz oblasti revizije i računovodstva radi revizije izvještaja Ureda za reviziju.

5) Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju imenuje posebnu komisiju od tri člana sa odgovarajućim iskustvom radi pregleda godišnjeg izvještaja o aktivnosti Ureda za reviziju.

6) Komisija iz stava 5) ovog člana Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju dostavlja izvještaj o svojim nalazima, sa komentarom o revizorskim nalazima iz revizije finansijskih izvještaja Ureda za reviziju prije odobravanja budžeta Uredu za reviziju od Parlamentarne komisije.

Član7.

Imunitet i izuzeće od odgovornosti

1) Revizori nisu odgovorni za djela ili propuste počinjene u okviru svojih dužnosti.

2) Ovim izuzećem od odgovornosti neće se zaštititi revizor koji je tokom svoje službe zatečen u vršenju krivičnog djela.

3) Ured za reviziju će osobi Ureda, protiv koje je pokrenut sudski postupak za djela ili propuste počinjene tokom vršenja svojih dužnosti, prema ovom Zakonu, nadoknaditi sve sudske troškove, pod uvjetom da je osoba oslobođena krivice.

II. NADLEŽNOSTI UREDA ZA REVIZIJU

Član 8.

Nadležnosti

1) Ured za reviziju nadežan je za:

a) finansijske revizije (regulirane č1anom 13. ovog Zakona),

b) revizije učinka (regulirane č1anom 14. ovog Zakona),

c) druge specifične revizije (regulirane čl. 17. i 18. ovog Zakona).

Član9.

Nenadležnosti

1) Ured za reviziju nije nadležan vršiti pre-revizioni uvid ili pre-revizionu certifikaciju računovodstvenih transakcija kao dijela računovodstvenog sistema.

2) Ured za reviziju nije nadležan preduzimati nikakve aktivnosti izvan onih koje se zahtijevaju prema ovom Zakonu, ako smatra da te aktivnosti nisu u skladu sa njegovim dužnostima, ili ukoliko bi njihovo obavljanje spriječilo ispunjenje obaveza Ureda za reviziju prema ovom Zakonu.

Član 10.

Revizorski standardi, sistem kontrole kvaliteta i sistem osiguranja kvaliteta

1) Ured za reviziju mora primjenjivati INTOSAI standarde revizije i osigurati da zaposleni Ureda za reviziju i druge osobe koje vrše bilo koje funkcije revizije prema ovom Zakonu rade u skladu sa ovim standardima.

2) Ured za reviziju usvojit će i objaviti standarde iz stava 1) ovog člana u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

3) Revizorski standardi Međunarodne federacije računovođa (IFAC) koristit će se prilikom revizije javnih preduzeća kao što je definirano u članu 11. ovog Zakona, ukoliko su primjenjivi.

4) Ured za reviziju donijet će uputstva, smjernice i druga akta neophodna za primjenu revizorskih standarda u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

5) Ured za reviziju odgovoran je za implementaciju sistema kontrole kvaliteta kojim će se u revizorskom radu osigurati pridržavanje revizorskih standarda, pravila i propisa, uključujući i mehanizme osiguranja kvaliteta za revizorski posao.

6) Parlamentarna komisija odgovorna reviziju inicirat će svake četvrte godine profesionalnu evaluaciju rada koja će se finansirati iz budžetskih sredstava.

7) Prilikom izbora izvršioca profesionalne evaluacije prednost će se dati državnom uredu za reviziju druge zemlje.

8) Ured za reviziju objavit će i dostaviti izvještaje profesionalnih evaluacija Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju, uk1jučujući i izvještaj o mjerama koje je Ured za reviziju preduzeo kao rezultat tih evaluacija.

Član 11.

Okvir revizije

1) Nadležnost Ureda za reviziju, u skladu sa odredbama ovog Zakona, obuhvata sve javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine uključujući:

a) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine;

b) Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine;

c) Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i njena ministarstva;

d) vanbudžetska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom;

e) javne fondove, zavode i agencije.

2) Nadležnost, također, obuhvata:

a) skupštine i vlade kantona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

b) općine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

c) sve budžetske institucije koje se direktno finansiraju iz budžeta koje usvajaju parlament, skupštine kantona i općinska vijeća;

d) vanbudžetska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom;

e) sredstva koja su kao zajam ili grant za Bosnu i Hercegovinu osigurana nekoj instituciji, ili projektu u Federaciji Bosne i Hercegovine od međunarodnih tijela i organizacija;

f) sredstva osigurana iz budžeta bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu.

3) Nadležnost Ureda za reviziju obuhvata i preduzeće u kojem država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više.

4) Revizija uključuje i sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija i tijela iz ovog člana, uključujući procesiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacije i koncesija.

Član 12.

Planiranje revizije

1) Generalni revizor svake godine, nakon konsultacije sa zamjenikom glavnog revizora, donosi godišnji plan revizije Ureda za reviziju za narednu godinu uzimajući u obzir i zahtjeve u skladu sa ovim Zakonom. Plan revizije bit će dostavljen Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju kao informacija prije početka naredne fiskalne godine.

2) Generalni revizor i zamjenik glavnog revizora, prilikom određivanja godišnjeg plana revizije, postupaju u skladu sa odredbama ovog Zakona i usvojenim revizorskim standardima prema članu 10. ovog Zakona.

Član 13.

Finansijska revizija

1) Ured za reviziju prilikom vršenja revizije, u skladu sa usvojenim revizorskim standardima, pregleda finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija kod kojih se vrši revizija sa ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta.

2) Ured za reviziju procjenjuje da li rukovodioci institucija primjenjuju zakone i propise, koriste sredstva za odgovarajuće namjene, ocjenjuje finansijsko upravljanje, funkcije interne revizije i sisteme interne kontrole.

3) Ured za reviziju provodi prethodnu reviziju u toku finansijske godine uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera preduzetih na osnovu tih preporuka.

4) Ured za reviziju svake godine provodi reviziju u skladu sa st. 1), 2) i 3) ovog člana i daje mišljenje o izvještajima o izvršenju godišnjeg budžeta svakog budžetskog  korisnika iz člana l1. stav 1). ovog Zakona i godišnje obavještava o tim revizijama u skladu sa članom 16. ovog Zakona.

5) Ured za reviziju svake godine vrši reviziju i daje mišljenje o Vladinom godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta i godišnje obavještava o toj reviziji u skladu sa članom 16. ovog Zakona.

6) Za druge institucije, osim navedenih u stavu 4) ovog člana, vrši finansijske revizije u skladu sa godišnjim planom revizije.

7) U određivanju učestalosti i modaliteta revizija u skladu sa stavom 6) ovog člana, Ured za reviziju uzima u obzir:

a) da li je institucija već revidirana od nezavisnih vanjskih revizora i da li Ured za reviziju ima dokaz da su takve revizije dovoljne da osiguraju kriterije koje primjenjuje i Ured za reviziju,

b) procjenu rizika.

Član 14.

Revizije učinka

Ured za reviziju ima pravo izvrši pregled, ili ispitivanje (reviziju učinka) određenog aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti sa kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome obavještava na način utvrđen u članu 16. ovog Zakona.

Član 15.

Komentari na nacrte izvještaja

1) Ured za reviziju prije završetka konačnog revizorskog izvještaja priprema nacrt izvještaja o reviziji kojeg dostavlja rukovodiocu institucije na komentar.

2) Komentar institucije na nacrt izvještaja o reviziji iz stava 1) ovog č1ana dostavlja se Uredu za reviziju u roku od 15 po prijemu nacrta izvještaja ili u dužem roku o kojem odluči Ured za reviziju. Ured za reviziju dužan je razmotriti ove komentare prije pripreme konačnog izvještaja i u slučajevima neslaganja u konačni izvještaj uključiti relevantne komentare.

Član 16.

Obavještavanje o revizijama

1) Ured za reviziju dužan je dostaviti konačan izvještaj revidiranoj instituciji i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Izvještaj se u isto vrijeme dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, a može se dostaviti i svakoj drugoj nadležnoj instituciji. Ured za reviziju izvještaje o reviziji učinit će javnim nakon njihovog podnošenja.

2) Ured za reviziju dužan je dostaviti konačne izvještaje o finansijskim revizijama iz člana 13. stav 4) ovog Zakona svakoj revidiranoj instituciji i nadležnom ministarstvu finansija najkasnije u roku do 90 dana, računajući od dana podnošenja godišnjeg izvještaja. Za reviziju Vladinog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta, kako je to regulirano članom 13. stav 5) ovog Zakona, Ured za reviziju dužan je dostaviti izvještaj Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u roku do 90 dana po prijemu Vladinog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta.

3) Revidirana institucija u kojoj je izvršena revizija dužna je poslati odgovor Uredu za reviziju i Ministarstvu finansija u roku do 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja u skladu sa stavom 2) ovog člana u kojem se navode radnje koje su preduzete od te institucije radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom izvještaju.

4) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine može na osnovu nalaza i preporuka datih u godišnjem izvještaju o reviziji i/ili godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta, smanjiti budžet jedne ili više budžetskih institucija, ili preduzeti druge odgovarajuće korektivne radnje.

5) Ured za reviziju dužan je pripremiti i dostaviti izvještaj Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranoj instituciji kod koje je izvršio reviziju najkasnije 30 dana po završetku revizije, ako se radi o obavještavanju o reviziji učinka u smislu člana 14. i specijalnih revizija u smislu člana 18. ovog Zakona.

6) Ured za reviziju u godišnjem revizorskom izvještaju Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dužan je prikupiti najvažnije nalaze i preporuke iz obavljenih finansijskih revizija, revizija učinka i specijalnih revizija. Godišnji revizorski izvještaj Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine mora biti dostavljen sa izvještajem o reviziji Vladinog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta kao njegov sastavni dio kako je regulirano u stavu 2) ovog člana.

7) Prema ovom Zakonu, izvještaji Ureda za reviziju moraju biti navedeni u “Službenim novinama Federacije BiH» i na web stranici Ureda za reviziju, izuzev povjerljivih informacija kako je to regulirano u čl. 44. i 45. ovog Zakona.

Član 17.

Dodatni izvještaji Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

1) Ured za reviziju može, kada smatra potrebnim, podnijeti revizorski izvještaj Parlamentu po pitanjima iz svoje nad1ežnosti.

2) Ured za reviziju mora dostaviti kopiju izvještaja kao informaciju predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ministru finansija ili bilo kojoj drugoj instituciji u Federaciji Bosne i Hercegovine koja, prema mišljenju Ureda za reviziju, ima poseban interes u tom izvještaju.

Član 18.

Specijalne revizije

1) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju. Za zahtjeve o posebnim revizijama komisija odgovorna za reviziju, obavezna je Uredu za reviziju osigurati posebna budžetska sredstva.

2) Ured za reviziju dužan je izvršiti specijalnu reviziju iz stava 1) ovog člana i o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva u skladu sa članom 16. ovog Zakona.

Član 19.

Informacije organima za provođenje zakona

Ured za reviziju dužan je nakon što informira rukovodioca revidirane institucije, osim ukoliko se time neće prouzrokovati uticaj na istragu, obavijestiti nadležne organe za provođenje zakona kada postoje indicije o postojanju značajnih kršenja zakona. U takvim situacijama Ured za reviziju dužan je, također, informirati Ministarstvo finansija i odgovornog ministra.

III. ORGANIZACIJA, RUKOVOĐENJE I NADLEŽNOSTI

Član 20.

Ured za reviziju

1) Vrhovna institucija za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

2) Ured za reviziju je pravno lice sa sjedištem u Sarajevu. Ured za reviziju može odlučiti da uspostavi područne urede gdje je primjereno i gdje postoji ekonomska opravdanost za njegovo funkcioniranje.

3) Ured za reviziju čine: generalni revizor, zamjenik generalnog revizora, revizorsko osoblje (revizori) i administrativno osoblje.

Član 21.

Rukovodstvo Ureda za reviziju

1) Generalni revizor rukovodi Uredom za reviziju i odgovoran je za dužnosti i ovlaštenja data Uredu za reviziju prema ovom Zakonu.

2) Generalni revizor ima zamjenika koji mu pomaže u obavljanju dužnosti Ureda za reviziju i koji može prema uputama generalnog revizora, vršiti sve funkcije, obaveze i ovlaštenja generalnog revizora.

3) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora ne mogu učestvovati, ili donositi odluke o reviziji institucija u kojima su prije imenovanja za mjesto generalnog revizora, i/ili zamjenika generalnog revizora bili rukovodioci ili zamjenici rukovodioca u posljednje dvije godine.

Član 22.

Organizacija

1) Generalni revizor uređuje organizaciju Ureda za reviziju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, nakon konsultacije sa zamjenikom generalnog revizora.

2) Generalni revizor donosi, nakon konsultacije sa zamjenikom generalnog revizora, sve interne propise, pravila i procedure neophodne za funkcioniranje Ureda za reviziju.

3) Generalni revizor kod određivanja organizacije Ureda za reviziju definirat će internim aktom podjelu odgovornosti između njega i zamjenika generalnog revizora.

Član 23.

Uvjeti za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Kandidati za funkciju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) diploma ekonomskog ili pravnog fakulteta i najmanje 10 godina iskustva u oblasti računovodstva, revizije, javnih finansija ili javne administracije,

b) nisu osuđivani za krivična djela i privredne prijestupe, ili djela koja ne odgovaraju njihovim dužnostima.

2) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora dužni su vršiti ovlaštenja i dužnosti Ureda za reviziju nezavisno i u skladu sa INTOSAI revizorskim standardima.

3) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora podliježu Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 16/02 i 12/04).

Član 24.

Imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a prema rang-listi kandidata koju priprema komisija za izbor iz stava 3) ovog člana.

2) Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH“ i najmanje jednim dnevnim novinama distribuiranim na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

3) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenuje komisiju za izbor od šest članova iz oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih dva člana moraju biti iz reda opozicionih stranaka. Komisija utvrđuje da li svi kandidati ispunjavaju uvjete konkursa, ocjenjuje kandidate koji ispunjavaju uvjete konkursa i utvrđuje rang-listu kandidata koju dostavlja predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine.

4) Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora imenuju se na period od sedam godina bez mogućnosti ponovnog imenovanja najranije dva mjeseca prije isteka mandata.

5) Zamjenik generalnog revizora se imenuje iz reda konstitutivnog naroda iz kojeg nije imenovan generalni revizor.

6) Imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora kao i svaki prestanak obavljanja mandata mora biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“.

7) Plaću i naknadu plaća generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora utvrđuje Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju u visini plaće i naknade plaće predsjednika i zamjenika predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 25.

Prestanak mandata generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora

1) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine može smijeniti generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora sa ove dužnosti u slučaju:

a) podnesene pisane dobrovoljne ostavke,

b) nemogućnosti vršenja dužnosti u periodu dužem od šest mjeseci,

c) postojanja razloga utvrđenih u članu 23. ovog Zakona.

2) Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenuje novu osobu za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora u slučaju smjene iz stava 1) ovog člana do kraja mandata osobe koja je smijenjena.

3) Procedura imenovanja iz ovog člana provodi se u skladu sa članom 24. ovog Zakona.

4) Smjenjivanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH“.

Član 26.

Prenošenje ovlaštenja generalnog revizora

1) Generalni revizor može u pisanoj formi prenijeti bilo koje od ovlaštenja generalnog revizora, prema ovom Zakonu, na bilo kojeg revizora u Uredu za reviziju. Međutim, generalni revizor ni u kom slučaju ne može prenijeti svoju krajnju odgovornost.

2) Revizor na kojeg je preneseno ovlaštenje mora postupiti u skladu sa svim uputama generalnog revizora.

Član 27.

Angažiranje vanjskih saradnika na ispomoć pri reviziji

Ured za reviziju može angažirati stručnu osobu kao vanjskog saradnika na ispomoć pri obavljanju poslova Ureda za reviziju, koja je dužna prihvatiti i slijediti sve važeće standarde i pravila Ureda za reviziju regulirane ovim Zakonom.

IV. ZAPOSLENI U UREDU ZA REVIZIJU

Član 28.

Opće odredbe

1) Ured za reviziju dužan je zapošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti. Zapošljavanja moraju biti u sklada sa čl. od 29. do 38. ovog Zakona.

2) Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘Službene novine Federacije BiH, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) neće se odnositi na zaposlene u Uredu za reviziju.

3) Ako prava i obaveze zaposlenih iz radnih odnosa nisu regulirani ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni, drugi propisi i akti Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa radnim odnosima.

4) Struktura zaposlenih u Uredu za reviziju odražavat će okvirno nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu.

Član 29.

Dužnost zaposlenih

1) Zaposleni u Uredu za reviziju primjenjivat će i osiguravati poštivanje Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine i izvršavati zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za reviziju.

2) Ako zaposleni u Uredu za reviziju dobije nezakonit nalog, primijenit će proceduru utvrđenu posebnim pravilnikom.

3) Ured za reviziju dužan je uspostaviti etički kodeks za zaposlene na osnovu međunarodno priznatih INTOSAI standarda koji zaposleni moraju primjenjivati. Zaposleni su dužni pročitati etički kodeks, položiti zakletvu i svojim potpisom prihvatiti obaveze koje proističu iz etičkog kodeksa, što je i preduvjet za zaposlenje.

4) Zaposleni će biti nepristrasni, a posebno se:

a) suzdržavati od postupka ili propusta, ili se nesukobljavati sa dužnostima utvrđenim ovim Zakonom, a posebno se uzdržavati  od javnog manifestovanja svojih političkih  ili religijskih uvjerenja,

b) neće tražiti, niti primati nikakvu dobit, korist, prednost u novcu ili uslugama za sebe ili svoju rodbinu.

5) Zaposleni su obavezni čuvati od objavljivanja povjerljive informacije kako je to utvrđeno posebnim pravilnikom, a takva obaveza traje i nakon prestanka rada u Uredu za reviziju.

Član 30.

Prava zaposlenih

Zaposleni u Uredu za reviziju imaju pravo na:

a) odsustvo i pravo nastaviti rad na istim ili sličnim poslovima po isteku odsustva u skladu sa internim aktom;

b) plaću i naknadu u skladu sa ovim Zakonom i Pravilnikom o plaćama i naknadama;

c) podsticanje i podršku za napredovanje u karijeri i profesionalnom razvoju kroz obuku i na druge načine;

d) zaštitu fizičkog i moralnog integriteta od države dok vrši svoje službene dužnosti;

e) da budu tretirani od svojih pretpostavljenih sa poštivanjem njihovog ljudskog dostojanstva;

f) osnivanje i pridruživanje sindikatu, ili profesionalnom udruženju u skladu sa zakonom i

g) fer i jednak tretman od rukovodioca, bez obzira na spol, nacionalnost, socijalno porijeklo, prebivalište, religiju, po1itička ili druga uvjerenja, bračni ili drugi status, dob, imovinu, invaliditet (hendikep) ili drugo.

Član 31.

Nespojivost

Zaposleni ne smije vršiti funkciju, aktivnost, niti zauzimati poziciju koja predstavlja sukob interesa sa njegovim službenim dužnostima, a posebno ne smije:

a) biti ni na kakvoj funkciji na bile kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

b) biti član upravnih ili drugih odbora političkih stranaka, niti slijediti instrukcije političkih stranaka;

c) vršiti aktivnosti za koje se prima naknada, osim ako ih nije odobrio generalni revizor.

Član 32.

Zapošljavanje

1) Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za reviziju raspisuje se konkurs ili oglas za njegovo popunjavanje.

2) Konkurs ili oglas za popunjavanje radnog mjesta objavljuje se najmanje jedan mjesec prije roka za podnošenje prijava u najmanje jedninm dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

3) Konkurs ili oglas za popunjavanje sadrži:

a) opis radnog mjesta,

b) opće uvjete iz člana 33. stav 1) ovog Zakona,

c) posebne uvjete za to radno mjesto utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Č1an 33.

Opći uvjeti

1) Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) daje stariji od 18 godina;

c) da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije kako je to određeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju;

d) da je zdravstveno sposoban;

e) da je regu1irao vojnu obavezu u skladu sa zakonom;

f) da nije otpušten iz državne s1užbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih dijela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom;

h) da nije obuhvaćen odredbama č1ana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

2) Pored općih uvjeta za zaposlenje u Ured za reviziju kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete i to: specifični nivo obrazovanja i profesije, godine službe, specijalne profesionalne vještine i znanja, posebne zdravstvene sposobnosti i sl., koji će biti utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju.

Član 34.

Proces izbora i imenovanja

1) Generalni revizor imenovat će komisiju za izbor od tri člana.

2) Komisija za izbor razmotrit će sve blagovremeno prispjele prijave i utvrditi skraćenu listu najkvalifikovanijih kandidata.

3) Svi kandidati sa skraćene liste bit će pozvani na razgovor (intervju) sa komisijom za izbor.

4) Razgovor (intervju) obavit će se uz pridržavanje načela zakonitosti, meritornosti, nezavisnog nadzora, otvorenosti i transparentnosti.

5) Nakon razgovora (intervjua) komisija za izbor većinom glasova, putem pisane preporuke, generalnom revizoru daje rang-listu sa najmanje tri najbolja kvalifikovana kandidata.

6) Generalni revizor donosi odluku o zapošljavanju prvog kandidata sa liste koju mu je podnijela komisija za izbor. U slučaju  da ova odluka o zapošljavanju ne može biti izvršena iz bilo kojih opravdanih razloga (uz podnošenje dokaza), bit će razmatran s1jedeći kandidat sa skraćene liste.

7) Ured za reviziju mora sačuvati sve dokumente (dosje) u vezi sa procesom izbora, uključujući i oglas o popunjavanju mjesta i primljene prijave.

Član 35.

Disciplinska odgovornost

1) Zaposleni se smatraju odgovornim za kršenje s1užbene dužnosti koje nastaju kao rezultat njegove krivice, na način određen u ovom Zakonu.

2) Povrede službene dužnosti mogu biti:

a) izvršenje radnje koja predstavlja krivično djelo protiv s1užbene dužnosti, ili drugo krivično djelo, odnosno prekršaj kojim se nanosi šteta Uredu za reviziju, što čini radnika nepodobnog za rad u Uredu za reviziju;

b) odavanje državne ili službene tajne, odnosno povreda propisa o čuvanju tih tajni;

c) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlaštenja;

d) neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno obavijanje povjerenih poslova i zadataka;

e) odbijanje izvršenja zakonitih naređenja neposredno od pretpostavljenog;

f) preduzimanje aktivnosti ili postupaka suprotno interesima Ureda za reviziju;

g) prouzrokovanje veće materijalne štete, namjerno ili iz krajnje nepažnje;

h) neodobreno odsustvo sa posla duže od sedam dana;

i) kršenje propisa u vezi sa radnom disciplinom u Uredu za reviziju;

j) neblagovremeno i neuredno obavljanje povjerenih poslova i zadataka;

k) nepristojno ponašanje prema građanima, saradnicima ili drugim osobama u vršenju službene dužnosti.

3) Odgovornost za izvršenje krivičnih djela i prekršaja ne isk1jučuje unaprijed odgovornost zaposlenog u slučaju da djelo također predstavlja i povredu službene dužnosti.

4) Disciplinske sankcije mogu biti:

a) pisana upozorenja,

b) suspenzija sa radnog mjesta,

c) degradiranje na nižu poziciju,

d) prestanak radnog odnosa.

Član 36.

Disciplinske procedure

1) Svaka revidirana institucija može generalnom revizoru Ureda za reviziju u1ožiti prigovor na rad revizora.

2) Svaki zaposlenik može dati inicijativu za pokretanje discip1inskog postupka protiv zaposlenog u Ureda za reviziju za kojeg postoji sumnja da je u povredu službene dužnosti iz člana 35. ovog Zakona.

3) O disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Uredu za reviziju odlučuje generalni revizor.

Generalni revizor donijet će Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti kojim će se potpunije urediti disciplinska odgovornost, a prema principima Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br.43/99, 32/00 i 29/03”) i Zakona o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 35/03, 37/03, 56/03 i 28/05”).

Član 37.

Struktura plaća

Ured za reviziju dužan je utvrditi strukturu plaća za obračun plaća i raz1ičitih platnih razreda u kojoj zaposleni u Uredu za reviziju moraju biti kategorizirani. Kod određivanja platnih razreda treba uzeti u obzir specifične vještine i iskustvo koje je neophodno za ispunjenje dužnosti i odgovornosti Ureda za reviziju.

Član 38.

Prestanak radnog odnosa

1) Radni odnos zaposlenog u Uredu za reviziju prestaje u slijedećim s1učajevima:

a) dobrovoljna ostavka;

b) istek ugovora u slučajevima gdje je to primjenjivo;

c) sticanje zakonskog prava na penzionisanje;

d) permanentna nemogućnost da se ispuni službena obaveza zbog zdravstvenog stanja, pod uvjetom da se zaposleni ne može rasporediti na drugo radno mjesto u Uredu za reviziju;

e) gubitak državljanstva Bosne i Hercegovine;

f) dobijanje državljanstva druge zemlje koje je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima u Bosni i Hercegovini;

g) dvije uzastopne negativne ocjene rada;

h) ako je osuđen za krivično djelo i kada zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa posla duže od deset mjeseci;

i) izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa.

V. OVLAŠTENJE  ZA PRIKUPLJANJE INFORMACUA

Član 39.

Ovlaštenje Ureda za reviziju u prikupljanju informacija

1) Ured za reviziju može pisano zahtijevati od revidirane institucije da u određenom roku dostavi:

a) bilo koju informaciju,

b) bilo koji dokument ili informaciju, uk1jučujući podatke u elektronskom obliku koji ta institucija čuva, ili je pod njenom kontrolom.

2) Ured za reviziju može zahtijevati:

a) da se informacije ili odgovori na pitanja daju usmeno ili pisano;

b) da informacije ili odgovori na pitanja budu verifikovani pisanom izjavom ili potvrdom.

3) Izjava ili potvrda je garancija da su informacije, ili dokazi koji se daju istiniti i da ih Ured za reviziju može koristiti.

4) Revidirana institucija dužna je pridržavati se odredbi iz ovog č1ana.

Č1an 40.

Pristup prostorijama i dokumentaciji

1) Revizori imaju pravo:

a) u bilo koje razumno vrijeme ući u bilo koju prostoriju koju koristi revidirana institucija;

b) u bilo koje razumno vrijeme na potpun i slobodan pristup bilo kom dokumentu i drugoj imovini;

c) pregledati, kopirati ili uzeti izvode bilo kojeg dokumenta.

2) Revizor nema pravo ući i zadržavati se u prostorijama, ako na zahtjev njihovog korisnika ne predoči pisano ov1aštenje.

3) Pisano ov1aštenje znači ovlaštenje Ureda za reviziju, potpisano od generalnog revizora ili zamjenika genera1nog revizora, da je revizor ovlašten za vršenje takvih aktivnosti.

4) Ako revizor uđe, ili pred1oži da uđe u prostorije, njihov korisnik dužan je revizoru osigurati sva razumna sredstva za uspješno izvršenje aktivnosti iz ovog člana.

Č1an 41.

Ovlaštenje za prikupljanje informacija koje ne ograničavaju drugi zakoni

Ovlaštenja iz čl. 39. i 40. ovog Zakona ne ograničavaju se ni po kojem drugom zakonu.

Č1an 42.

Svrhe u koje se može koristiti ovlaštenje za prikupljanje informacija

Ovlaštenja iz č1. 39. i 40. mogu se koristiti u  svrhu, ili u vezi sa funkcijama iz nadležnosti Ureda za reviziju.

Član 43.

Lažne izjave

Službena osoba ne smije dati usmenu ili pisanu izjavu revizoru za koju zna da je lažna, ili navodi na pogrešan trag u bitnim pojedinostima.

VI. ODREDBE O POVJERLJIVOSTI

Član 44.

Povjerljivost informacija

Informaciju koju dobije u toku obavijanja poslova Ureda za reviziju revizor ne smije otkrivati, niti prenositi osim za obavijanje poslova Ureda za reviziju, ili ako je zakonom dato pravo da otkrije ili prenese takvu informaciju.

Član 45.

Povjerljive informacije koje ne trebaju biti uključene u javni izvještaj

1) Ured za reviziju određene informacije ne smije uključiti u javni izvještaj ako:

a) smatra da su te informacije povjerljive ili

b) ako rukovodilac revidirane institucije izda potvrdu kojom izjavljuje da su te informacije, u skladu sa zakonom i pravilnicima revidirane institucije, povjerljive informacije.

2) Ako se steknu uvjeti iz stava 1) ovog člana Ured za reviziju može odlučiti da:

a) ne pripremi javni izvještaj ili

b) izostavi određene informacije iz javnog izvještaja.

3) Ured za reviziju može pripremiti izvještaj iz stava 2) ovog č1ana kao povjerljivu informaciju i dostaviti taj izvještaj Parlamentarnoj komisiji, ali ga neće javno objavljivati.

VII. KOORDINACIONI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU

Član 46.

Koordinacioni odbor

1) Generalni revizor i njegov zamjenik članovi su Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju (u daljnjem tekstu: Koordinacioni odbor).

2) Koordinacioni odbor donosi odluke konsenzusom. Svaki ured za reviziju ima po jedan glas.

3) Troškove Koordinacionog odbora i osiguravanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova zajednički snose institucije za reviziju na osnovama koje će definirati Koordinacioni odbor.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 47.

Kršenje č1anova 39., 40. i 43. ovog Zakona

1) Pravni subjekt može biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM ukoliko:

a) prekrši odredbe člana 39. ovog Zakona,

b) ne osigura revizoru sva razumna sredstva za efektivno obavljanje revizorskih ovlaštenja iz č1ana 40. ovog Zakona.

2) Za prekršaj iz stava 1) ovog člana odgovorna osoba ili fizičko lice kod pravnog subjekta mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

3) Fizička osoba ili odgovorna osoba kod pravnog subjekta koja revizoru da lažnu pisanu ili usmenu izjavu, ili takvu pisanu ili usmenu izjavu koja navodi na pogrešan trag prema odredbama člana 43. ovog Zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Ured za reviziju budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovan Zakonom o reviziji budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/99), nastavlja sa radom prema odredbama ovog Zakona.

Član 49.

1) Generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora, imenovanim u skladu sa Zakonom o reviziji budžeta Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/99), daje se mandat na period od sedam godina i potvrdit će se imenovanje u skladu sa Članom 24. stav 4) ovog Zakona.

2) Ostali zaposleni u Uredu za reviziju nastavljaju sa radom u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 50.

U slučaju sukoba ovog i odredaba drugih zakona, u pitanjima uređenim ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog Zakona.

Član 51.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi  Zakon o reviziji budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH br. 48/99).

Član 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH’.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s. r.