Evropska organizacija regionalnih revizorskih institucija (EURORAI)

O EURORAI-ju

Evropska organizacija regionalnih revizorskih institucija je projekat saradnje između regionalnih revizorskih institucija javnog sektora u Evropi.

Organizacija je osnovana 1. oktobra 1992. godine tokom svoje konstitutivne skupštine održane u Mančesteru (Ujedinjeno Kraljevstvo).

EURORAI ima 15 evropskih država članica i jednu pridruženu članicu Brazil. Posmatrano s aspekta broja institucija, najzastupljenije su iz Rusije, Njemačke, Španije i Francuske, koje imaju ukupno 55 članica.

Sam koncept i uloga kojoj ovaj projekat doprinosi svakako predstavlja razmjenu iskustava i znanja, kao i značajan napredak u zajedničkom polju regionalne i lokalne finansijske kontrole javnog sektora. Ovaj princip obezbjeđuje bolje korištenje javnih finansija, odnosno unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Shodno tome, neke od aktivnosti koje provodi EURORAI su: održavanje sastanaka, organizovanje seminara i kongresa, kao i objavljivanje raznih zajedničkih publikacija.

Seminari se održavaju dva puta godišnje, a isti napori ulažu se u rješavanje važnih tema za reviziju javnog sektora u relevantnoj godini. Neke od oblasti koje su bile obuhvaćene seminarom su: revizija javnih ulaganja u sport, obrazovanje, revizija informacionih sigurnosti, javne subvencije, revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti, revizija javnog duga, kao i brojne druge značajne teme.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH pristupio je Evropskoj organizaciji regionalnih revizorskih institucija potpisivanjem prijave za članstvo 2018. godine.

EURORAI SEMINAR 2021, SARAJEVO
U oktobru 2019. godine u Linzu u Austriji održan je seminar pod nazivom „Revizija obrazovnih institucija“, kojem je prisustvovalo više od 140 delegata iz 16 zemalja članica EURORAI-ja.

Tom prilikom održan je i 10. kongres EURORAI-ja, na kojem je usvojen program rada za period od tri godine, kada je Uredu za reviziju potvrđeno da organizuje EURORAI seminar u septembru 2020. godine.

Zbog globalne pandemije COVID-19 održavanje seminara pomjereno je za 2021. godinu.

S obzirom na utjecaj pandemije u svijetu, tema seminara prilagođena je novim okolnostima, te je, na prijedlog Ureda, glasila: „Vrijednosti i koristi regionalnih revizorskih institucija javnog sektora u kontekstu pandemije COVID-19“.

Seminaru je prisustvovalo oko 60 učesnika iz 11 različitih zemalja.

Imao je izuzetnu ulogu i značaj u razmjeni iskustava revizorskih institucija i diskusiji o njihovoj budućoj saradnji. Veoma važan faktor svakako je promocija koju seminari ove vrste predstavljaju za grad Sarajevo i njegovu turističku pozadinu.