Vijesti i obavještenja

Sastanak predstavnika Ureda za reviziju i Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Dževad Nekić i šefica Kabineta Mia Buljubašić ugostili su gospodina Erduana Kafedžića, šefa Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i gospodina Erika Larsona iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, savjetnika za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku su razmijenjene informacije o trenutnim aktivnostima Ureda za reviziju i Ureda za borbu protiv korupcije i razgovarano je o modalitetima buduće saradnje s ciljem jačanja javne odgovornosti i povećanja transparentnosti.

Uvažavajući nezavisnost Ureda za reviziju i njegov značaj u prevenciji korupcije, generalni revizor rekao je da mora postojati saradnja među institucijama kako bi se postigli pravi efekti u borbi protiv i prevenciji korupcije.

Gospodin Kafedžić istaknuo je kako revizorski izvještaji predstavljaju mapu puta za planiranje rada Ureda za borbu protiv korupcije, te da je sačinjen Registar datih preporuka subjektima u Kantonu Sarajevo čiju implementaciju prati Ured.

Punu podršku dao je gospodin Larson u ime Američke ambasade, koji je prepoznao misiju i težnju Ureda za reviziju ka postizanju boljih efekata rada i jačanju saradnje s Uredom za borbu protiv korupcije kao i sa drugim institucijama.