Vijesti i obavještenja

Ućešće na seminaru „Digitalizacija pružanja javnih usluga i administracije u općinama“ i 6. godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju općina

U organizaciji VRI Republike Litvanije održan je seminar „Digitalizacija pružanja javnih usluga i administracije u općinama“ i 6. godišnji sastanak EUROSAI TFMA – EUROSAI Radne grupe za reviziju općina, od 19. do 20. 10. 2022. godine u Vilniusu (Litvanija). Događaju je prisustvovalo preko 100 predstavnika iz 27 evropskih vrhovnih revizijskih institucija i drugih relevantnih organizacija. Ispred Ureda za reviziju institucija u FBiH prisustvovale su Amela Mulahalilović, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina, i Murisa Dizdarić, revizorka za finansijsku reviziju.

Na seminaru, o digitalnoj tranziciji evropskih lokalnih i regionalnih vlasti, ključnim pokretačima i tehnologijama u nastajanju, te inteligentnim uslugama govorile su predstavnice Vijeća evropskih općina i regija (CEMR), Udruženja općina i regija Finske, te Grada Vilniusa. Panel-diskusija održana je na temu „Digitalizacija javnih usluga u općinama: Da li je više izazov ili mogućnost za rast“, nakon koje su uslijedile radionice o studijama slučaja i primjerima dobre prakse, grupne diskusije i prezentacija rezultata diskusija.

Na 6. godišnjem sastanku EUROSAI TFMA prezentirani su rezultati okončanih aktivnosti, kao i aktivnosti koje su u toku. Održane su diskusije i predložene nove aktivnosti za Nacrt plana rada za 2023. godinu.

Učešće u radu ove Radne grupe i na seminarima prilika je da se steknu nova znanja i informacije iz područja revizije općina putem razmjene iskustava i primjera dobrih praksi iz evropskih vrhovnih revizijskih institucija.

Sarajevo, 26. 10. 2022. godine