Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o objavljenom izvještaju revizije učinka „praćenje realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka: planiranje budžeta FBiH

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Planiranje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine“, koji je objavljen 2017. godine. Cilj praćenja bio je procijeniti jesu li Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija preduzeli odgovarajuće aktivnosti na osnovu Izvještaja revizije učinka, te u kojoj mjeri su date preporuke realizovane.

Utvrđeno je da su preduzimane određene aktivnosti na realizaciji preporuka, ali da one nisu bile dovoljne kako bi se preporuke u potpunosti realizovale. Od osam preporuka koje su date u predmetnom izvještaju, pet je djelimično provedeno, dok tri preporuke nisu provedene.

Uprkos preduzetim aktivnostima, konstatovano je da još uvijek postoje određeni propusti u planiranju Budžeta FBiH, identifikovani u Izvještaju revizije učinka čije preporuke su bile predmet praćenja. Naime, Federalno ministarstvo finansija i dalje nije osiguralo realno planiranje prihoda Budžeta FBiH, s obzirom na to da ni u jednoj od posmatranih godina prihodi Budžeta FBiH nisu realizovani u planiranom iznosu. Vlada FBiH nije u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija izvršila detaljnu analizu efekata dosadašnje politike restriktivne budžetske potrošnje kako bi se razmotrila mogućnost uvođenja učinkovitijih mjera kojima bi se smanjili tekući rashodi Budžeta FBiH.

Federalno ministarstvo finansija još uvijek nije uspostavilo jasne kriterije za planiranje raspodjele sredstava budžetskim korisnicima, kako bi se više koristile informacije o učincima institucija i postigla veća efikasnost i efektivnost. Također, nije napravljen pomak u dijelu planiranja tekućih transfera, s obzirom na to da se tekući transferi u Budžetu FBiH i dalje planiraju bez zakonskog osnova i donesenih strateških i akcionih planova.

U posmatranim godinama usvojeni su pojedini strateški dokumenti u kojima su definisane mjere i aktivnosti za unapređenje procesa planiranja budžeta, te je ostvareno poboljšanje u naplati prihoda Budžeta FBiH.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine cijeni da se ovoj oblasti treba posvetiti posebna pažnja kako bi se unaprijedilo planiranje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, što je pretpostavka za stvaranje opće finansijske stabilnosti. Porezni obveznici, građani i cjelokupna javnost u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuju da se korištenje javnog novca planira s posebnom odgovornošću.

Kompletan Izvještaj revizije učinka dostupan je na web-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

GENERALNI REVIZOR
Dževad Nekić