Vijesti i obavještenja

Saopćenje Ureda za reviziju institucija u FBIH povodom stanja uzrokovanog pandemijom COVID-19

Vlada Federacije BiH proglasila je stanje nesreće, uzrokovano pandemijom COVID-19 na području FBiH prije nešto više od mjesec dana. Mnoge su špekulacije o tome koliko dugo će ovo stanje trajati i kako će se nastaviti obavljati svakodnevne aktivnosti.

Ured za reviziju je s ciljem sprečavanja štetnih posljedica po zdravlje svojih uposlenika, kao i uposlenika subjekata za reviziju i drugih, u skladu s nizom preporuka Vlade FBiH za poslodavce i radnike, omogućio skraćeno radno vrijeme, rad od kuće i korištenje godišnjeg odmora iz 2019. i 2020. godine.

Nakon što se sagledalo stanje i izvršila procjena, Ured za reviziju nastavio je s radom prilagodavajući se novonastalim okolnostima i vodeći računa o planiranim aktivnostima. Učinjeni su maksimalni napori da se prilagodi subjektima revizije i da se na njih ne stavlja dodatni teret tokom pandemije. Uvažavamo činjenicu da su svima prioritet aktivnosti koje su usmjerene na rješavanje trenutne situacije, ali trošenje javnih sredstava mora biti u skladu sa osnovnim principima dobrog upravljanja.

Uposlenicima Ureda za reviziju omogućen je rad od kuće uz odgovarajuća softverska rješenja, kako bi se revizije nastavile obavljati shodno Godišnjem planu. Komunikacija revizorskih  timova, rukovodilaca  i subjekata revizije odvija se putem elektronske pošte i audio/videokomunikacijskih kanala.

Cilj Ureda za reviziju je da se obavezne finansijske revizije završe u roku utvrdenom Zakonom o reviziji institucija u FBiH i da se nadležnim institucijama dostave izvještaji, kako bi mogli poslužiti za donošenje efikasnijih i učinkovitijih odluka. Smatramo da je transparentnost, a samim tim i javna odgovornost na prvom mjestu, čak i u vanrednoj situacïji. Ostale finansijske revizije, revizije učinka, kao i druge aktivnosti, takoder se obavljaju shodno Godišnjem planu i programu rada. Dvije planirane revizije učinka o praćenju realizacije preporuka izvršene su i nacrti izvještaja poslani su subjektima revizije na komentar. Svi nacrti izvještaja dostavljaju se subjektima revizije putem elektronske pošte, kako bi se izbjegli rizici izazvani pandemijom COVID-19, a konačni izvještaji bit će objavljeni na internet- stranici Ureda za reviziju.

Vrhovne revizijske institucije imaju posebnu ulogu u jačanju javne odgovornosti i transparentnosti. Bogato iskustvo u vršenju finansijskih revizija i revizija učinka omogućava Uredu da ukaže na slabosti i da preporuke koje su u ovakvim trenucima važne radi jačanja javne finansijske odgovornosti i očuvanja povjerenja gradana. Vlastima je prioritet suzbijanje pandemije, stabiliziranje ekonomije i očuvanje radnih mjesta. Medutim, to ne smije otvoriti put zloupotrebi javnih sredstava.

Organi i institucije koje donose odluke i upravljaju javnim sredstvima moraju biti svjesne da svaka odluka sa sobom nosi odgovornost i potrebu za transparentnošću, a da razne olakšice sa sobom nose rizike. Zbog toga će donesene odluke i njihova implementacija biti pod nadzorom nadležnih institucija i javnosti. Samo blagovremeni i ispravni potezi mogu doprinijeti prosperitetu i suzbijanju negativnih posljedica za društvo.

 

lnstitucijama javnog sektora skrećemo pažnju na:

  • važnost donošenja odluka zasnovanih na principima transparentnosti, odgovornosti, fleksibilnosti i pravovremene informisanosti, kako se ne bi izgubilo povjerenje gradana; važnost poštivanja zakonskih propisa i datih olakšica, poput onih za provodenje Zakona o javnim nabavkama, koje ne smiju biti zloupotrijebljene;
  • to da je prilikom rebalansa budžeta institucïja potrebno uz dužnu pažnju sagledati sve oblasti u kojima su moguće uštede i preispitati transfere koji se dodjeljuju, a ne postižu željene efekte;
  • važnost očuvanja sistema internih kontrola kako bi se smanjila mogućnost Rad od kuće, dežurstva i drugi načini reorganizacije rada ne smiju ostavíti institucije podložnim rizicima pojave korupcije;
  • efikasnu saradnju svih nivoa vlasti u borbi sa izazovima pandemije, posebno u oblasti vladavine zakona, zdravstva, obrazovanja, te podrške malim i srednjim preduzećima.

 

Uz uvažavanje posebnih, hitnih okolnosti, Ured za reviziju nastavit će, u skladu sa svojim nadležnostima, izvršavati svoju ulogu i promovisati principe odgovornosti, efikasnosti ï transparentnosti javne administracije. Svojim radom nastavljamo biti primjer uzorne institucije i pokretač promjena u životima gra4ana.

Dezinfikovati ruke nije samo preporuka za borbu protiv COVID-19, već i protiv ’drugih virusa’ koje vladaju u društvu. Ko ima dobre namjere i čiste ruke može dobro i efikasno upravljati javnim sredstvima.

Broj: 04-04-4-785/20

Sarajevo, 17.4.2020.godine

GENERALNI REVIZOR

Dževad Nekić