Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom privremenog obustavljanja planirane finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu.

Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH onemogućeno je obavljanje finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu koja je predviđena Planom revizije za 2022/2023. godinu. Prethodna revizija Banke bila je najavljena za 9. 1. 2023. te je, shodno najavi, revizorski tim boravio u sjedištu Banke, ali Uprava nije omogućila obavljanje revizije, odnosno nije stavila na raspolaganje traženu dokumentaciju.

Banka je uvrštena u Plan revizije uvažavajući da je u 97% vlasništvu Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva finansija, te da je Ured nije ranije revidirao. Također, prema Uredbi o vršenju ovlasti u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, Vlada FBiH putem Federalnog ministarstva finansija vrši ovlasti: evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenja rada i monitoringa.

Uprava Banke obavijestila je Ured za reviziju da, po njihovom mišljenju, Banka ne spada pod revidirane institucije u skladu s članom 11. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, te se obratila Agenciji za bankarstvo FBiH i Federalnom ministarstvu finansija radi dobivanja njihovog mišljenja. Banka je također dostavila Uredu za reviziju odgovor Federalnog ministarstva finansija, u kojem je navedeno da tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“. Tumačenje odredbi Zakona o reviziji nije u nadležnosti Banke niti Federalnog ministarstva finansija, koji su doveli u pitanje izvršenje planirane revizije i narušili operativnu nezavisnost Ureda za reviziju.

Prema Zakonu o reviziji, Ured za reviziju je u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti nezavisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije. Propisana je i procedura donošenja godišnjeg plana revizija, te je predviđeno da se u slučaju sukoba ovog i odredbi drugog zakona primjenjuju odredbe Zakona o reviziji. Također, prema Meksičkoj deklaraciji o nezavisnosti vrhovnih revizijskih institucija, revizijske institucije ne podliježu usmjeravanju ili miješanju zakonodavne ili izvršne vlasti u izboru predmeta revizije.

U Limskoj deklaraciji o smjernicama za pravila revizije jasno je definisano da ekspanzija ekonomskih aktivnosti vlade često rezultira uspostavljanjem preduzeća u skladu s privatnim pravom. Ova preduzeća će – ako vlada ima značajan udjel u njima – naročito tamo gdje ima većinski udjel – ili gdje ima dominirajući uticaj – također biti predmetom revizije vrhovne revizijske institucije.

Zbog nastalog ograničenja djelokruga revizije, odnosno nemogućnosti pristupa dokumentaciji Banke, obaviješteno je kantonalno i federalno tužilaštvo, Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija.

Također, u skladu sa Zakonom o reviziji, Ured za reviziju izdao je prekršajni nalog pravnom licu „Union banka“ d.d., a po dobivanju ličnih podataka odgovornih lica izdat će se i prekršajni nalozi članovima Uprave zbog ograničavanja ovlaštenja Uredu za reviziju za prikupljanje informacija i dokumentacije. Potrebno je istaći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u dva navrata dostavilo Informaciju da za članove Uprave banke nije u mogućnosti dostaviti lične podatke jer kroz evidenciju prebivališta – boravišta građana (baza IDEEA) MUP-a Kantona Sarajevo prolazi više lica sa navedenim imenima. Imajući u vidu nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, neshvatljivo je da se nisu mogle dobiti tražene informacije, zbog čega je upućen Dopis lično ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo radi dobivanja traženih podataka.

Osim toga, Vlada FBiH, iako je bila obaviještena o nemogućnosti obavljanja revizije „Union banke“, nije poduzela ništa u okviru svojih nadležnosti, ali je u međuvremenu donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Union banke“ d.d. Sarajevo za ponovno imenovanje dva člana Uprave Banke koji su onemogućili Uredu za reviziju obavljanje poslova iz nadležnosti.

Budući da nakon poduzetih mjera Uredu za reviziju i dalje nije omogućeno izvršenje revizije, generalni revizor je 3. 2. 2023. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo, koji se nalazi u prilogu ovog saopćenja. O donesenom Zaključku obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i „Union banka“ d.d. Sarajevo.

Sarajevo, 7. 2. 2023. godine