Vijesti i obavještenja

Objava Revizorskog izvještaja o najvažnijim nalazima i preporukama za 2022/2023. godinu

 

„Parlament Federacije BiH može, na osnovu nalaza i preporuka datih u godišnjem izvještaju o reviziji i/ili godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta, smanjiti budžet jedne ili više budžetskih institucija, ili preduzeti druge odgovarajuće korektivne radnje.“

(Član 16. Zakona o reviziji institucija u FBiH)

 

Ured za reviziju pridaje veliku važnost svojoj informativnoj ulozi kojom se podiže svijesti javnosti o rezultatima revizijskog rada, odnosno o utvrđenim nepravilnostima u radu javnog sektora. Bolja informisanost dovodi do jačanja preventivnih sistema i omogućava pozivanje na odgovornost čuvara javnog novca.

U vezi s tim, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine sačinio je i objavio na svojoj internet-stranici (https://www.vrifbih.ba/godisnji-revizorski-izvjestaji/) Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2022/2023. godinu.

Izvještaj na sveobuhvatan način objedinjuje najvažnije nalaze i preporuke iz izvršenih finansijskih revizija i revizija učinka, te daje informacije o korištenju i upravljanju javnim sredstvima u Federaciji BiH.

Namijenjen je prvenstveno Parlamentu Federacije BiH, koji treba da vrši nadzor i traži odgovornost rukovodilaca za utrošena javna sredstva, i koji može, na osnovu revizijskih nalaza i preporuka poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Ured za reviziju ostvario je respektabilne rezultate zahvaljujući održanoj nezavisnosti i kvalitetnom radu. S obzirom na to da smo izvršili svoje zakonske obaveze, očekujemo da će revidirane institucije, njihovi organi upravljanja, zakonodavni i izvršni organi i organi za provođenje zakona, svako u okviru svoje nadležnosti, nastaviti sa aktivnostima čiji je konačni cilj uspostavljanje odgovorne, transparentne i efikasne javne uprave. Stoga se nadamo da će Revizorski izvještaj služiti kao koristan alat u te svrhe.

Sarajevo, 20. 12. 2023. godina