Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom privremenog obustavljanja finansijske revizije društva „PRETIS“ D.D Vogošća za 2019. godinu

Godišnjim planom revizije za 2019/2020. godinu Ureda za reviziju institucija u FBiH planirana je finansijska revizija društva „Pretis“ d.d. Vogošća za 2019. godinu (u daljnjem tekstu „Pretis“).

Revizija „Pretisa“ najavljena je dopisom od 9. 12. 2019. godine, te je trebala početi 13. 1. 2020. godine. Međutim, tražena dokumentacija za obavljanje revizije nije dostavljena Uredu za reviziju, niti je omogućen pristup potrebnoj dokumentaciji. Zbog nastalog ograničenja djelokruga revizije, generalni revizor Ureda za reviziju donio je 15. 1. 2020. godine Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije „Pretisa“, koji se nalazi u prilogu ovog saopćenja.

O prekidu revizije obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju i Vlada FBiH, koji još uvijek nisu dostavili povratnu informaciju Uredu za reviziju.

Nadležno kantonalno tužilaštvo obaviješteno je o uočenim indicijama značajnog kršenja zakona nastalog usljed ograničenja djelokruga revizije, odnosno pristupa dokumentaciji Društva. Tužilaštvo je dostavilo obavijest Uredu za reviziju u kojem je navedeno da u opisanim radnjama nema obilježja krivičnog djela.

U skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, izdati su prekršajni nalozi pravnom licu „Pretis“ i odgovornoj osobi Društva, zbog ograničavanja ovlaštenja Uredu za reviziju za prikupljanje dokumentacije.

Ured za reviziju i dalje očekuje povratnu informaciju nadležnih organa (Parlament FBiH i Vlada FBiH), kako bi se donijela konačna odluka o nastavku ili konačnom prekidu finansijske revizije „Pretisa“ za 2019. godinu.

 

Sarajevo, 27. 5. 2020. godine