Vijesti i obavještenja

Saopćenje o završenim finansijskim revizijama korisnika budžeta FBIH za 2019. godinu

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika Budžeta FBiH, koje obuhvataju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava. Ove revizije predstavljaju obavezne godišnje revizije, sa rokom završetka od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja. Ukupna realizacija budžeta ovih institucija iznosi 1.938.367.920 KM, što predstavlja cca 88% ukupnog izvršenja Budžeta Federacije BiH.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima. U izvještajima o finansijskoj reviziji budžetskih korisnika za 2019. godinu data su sljedeća mišljenja: za finansijske izvještaje dato je 14 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 5 mišljenja s rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima data su 4 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 15 mišljenja s rezervom. S ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, te jačanja sistema internih kontrola i finansijskog upravljanja, dato je ukupno 307 preporuka.

U mišljenjima o finansijskim izvještajima ukazano je na to da su pojedini budžetski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) nastavili iskazivati u finansijskim izvještajima bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu; nisu sačinjavali godišnje finansijske izvještaje u skladu sa okvirom finansijskog izvještavanja, a određene obaveze nisu evidentirali u periodu u kojem su nastale.

Kao i prethodnih godina, većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima, koje se ponavljaju iz godine u godinu, zbog čega je 15 institucija dobilo mišljenje s rezervom. Najznačajniji nalazi odnose se na:

  • netransparentnu raspodjelu i neadekvatan nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera u iznosu od 250.793.968 KM, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim i pravnim licima, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće svrhe. Raspodjela transfera vršila se bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika. Nije vršen adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera (tekućih i kapitalnih), kako bi se osiguralo namjensko i ekonomično raspolaganje nepovratnim budžetskim sredstvima;
  • raspodjelu interventnih sredstava u iznosu od 1.162.936 KM za koja nije postojao zakonski osnov kako za planiranje tako i za raspodjelu. Realizacija interventnih sredstava nije vršena u skladu s definisanim kriterijima ‘hitnosti i nepredviđenosti’;
  • nepoštivanje procedura i rokova prilikom vršenja izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH;
  • nedovoljne aktivnosti na uspostavi interne revizije kao jednog od elemenata koji, s finansijskim upravljanjem i kontrolom i Centralnom harmonizacijskom jedinicom, čini sistem javnih internih finansijskih kontrola, i koji treba osigurati razumno uvjerenje da se u poslovanju korisnika javnih sredstava osiguralo zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima;
  • isplatu naknada zaposlenicima za rad u komisijama i naknada po osnovu ugovora o djelu, za redovne poslove iz nadležnosti, na koje se ne plaćaju pripadajući porezi i doprinosi;
  • Registar budžetskih korisnika koji nije uspostavljen u skladu s važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju budžetskih sredstava za rad Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno-popravnih zavoda u FBiH.

Revidirane institucije dužne su poslati Uredu za reviziju odgovor u roku od 60 dana od prijema izvještaja, u kojem se navode preduzete radnje tih institucija u prevazilaženju identifikovanih slabosti. Poželjan rezultat bio bi implementacija i smanjen broj ukupno datih preporuka. Međutim, uočeno je da je u odnosu na prethodnu godinu broj preporuka na istom nivou. Praćenjem primjene preporuka iz 2018. godine utvrđeno je da potpuno i djelimično postupanje po njima u 2019. godini iznosi 47%, što i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega se značajan broj ponavlja. To ukazuje na nedostatak spremnosti da se uspostavi efikasan i učinkovit sistem finansijskog upravljanja institucija koje se revidiraju svake godine.

Podsjećamo da za ove subjekte, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju svake godine treba da održi raspravu sa subjektima revizije o utvrđenim nepravilnostima u izvještajima i poduzme odgovarajuće mjere, zbog čega smatramo neophodnim hitno imenovanje Komisije.

U prilogu ovog saopćenja nalazi se pregled datih mišljenja i broja preporuka, kao i analiza postupanja po prethodno datim preporukama.

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, te su objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

U skladu s Planom, preostali izvještaji finansijske revizije za 2019. godinu bit će sukcesivno objavljivani po okončanju.

GENERALNI REVIZOR
Dževad Nekić

PRILOZI

  • Pregled datih mišljenja korisnicima Budžeta FBiH za 2019. godinu

 

    Dato mišljenje za
Red. br. Korisnici Budžeta FBiH finansijske izvještaje usklađenosti
1. Parlament Federacije BiH Pozitivno S rezervom
2. Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH S rezervom S rezervom
3. Vlada Federacije BiH Pozitivno S rezervom
4. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Pozitivno Pozitivno
5. Federalno ministarstvo pravde Pozitivno S rezervom
6. Federalno ministarstvo finansija Pozitivno S rezervom
7. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Pozitivno S rezervom
8. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija S rezervom S rezervom
9. Federalno ministarstvo zdravstva S rezervom S rezervom
10. Federalno ministarstvo trgovine Pozitivno Pozitivno
11. Federalno ministarstvo prostornog uređenja Pozitivno S rezervom
12. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Pozitivno S rezervom
13. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Pozitivno S rezervom
14. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Pozitivno Pozitivno
15. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike S rezervom S rezervom
16. Federalno ministarstvo kulture i sporta S rezervom S rezervom
17. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Pozitivno Pozitivno
18. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Pozitivno S rezervom
19. Federalno ministarstvo okoliša i turizma Pozitivno S rezervom

 

  • Broj datih preporuka za 2018. i 2019. godinu korisnicima Budžeta FBiH
Red. br. Subjekt revizije Broj datih preporuka za 2018. godinu Broj datih preporuka za 2019. godinu
1 Parlament FBiH 19 22
2 Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH 12 14
3 Vlada FBiH 19 17
4 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 11 12
5 Federalno ministarstvo pravde 14 13
6 Federalno ministarstvo finansija 27 37
7 Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 11 15
8 Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 18 15
9 Federalno ministarstvo zdravstva 16 17
10 Federalno ministarstvo trgovine 6 7
11 Federalno ministarstvo prostornog uređenja 18 13
12 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vod. i šumarstva 19 13
13 Federalno ministarstvo za pitanja boraca i inv. odbr.-osl. rata 25 24
14 Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 15 11
15 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 25 24
16 Federalno ministarstvo kulture i sporta 24 21
17 Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 9 10
18 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 5 8
19 Federalno ministarstvo okoliša i turizma 12 14
UKUPNO 305  307

 

  • 2. Postupanje u 2019. godini po preporukama datim u 2018. godini