Vijesti i obavještenja

Predstavnici Ureda za reviziju na drugom Kongresu javnog sektora

U Neumu se u periodu od 20. do 22. 9. 2023. godine održao drugi Kongres javnog sektora pod nazivom „Izazovi održivosti“, koji je organizovala konsultantska kuća Revicon. Kroz sadržajne panele i diskusije svoja su mišljenja podijelili brojni stručnjaci iz javnog i realnog sektora. Među panelistima ispred Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine bili su Dževad Nekić, generalni revizor, Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, i Aida Đozić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka.

Na panel diskusiji su istaknuti ključni elementi i budući izazovi u upravljanju javnim finansijama, te je naglašena potreba za kontinuiranim prilagođavanjima koja će oblikovati budućnost ove oblasti.

Dževad Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, istakao je da su prilagođavanje izazovima, stvaranje novih vrijednosti i kvalitet rada u srži vizije Ureda za reviziju institucija u FBiH:

„Najveća promjena do koje će doći u procesu prilagođavanja izazovima održivosti u oblasti revizije je veći fokus na reviziju učinka, odnosno na rezultate i uticaje projekata. Revizija javnog sektora je tradicionalno bila usmjerena na provjeru fer prezentacije finansijskih izvještaja i usklađenosti s pravilima i propisima. Međutim, sve se više prepoznaje važnost usmjerenosti na postizanje stvarnih rezultata i društvenog uticaja. Revizori trebaju razviti metode za mjerenje tih rezultata, te procijeniti kako javne politike i programi doprinose društvenom napretku, odnosno da li se povjereni resursi koriste na ekonomičan, efikasan i efektivan način.“

Na drugom Kongresu javnog sektora jasno se naglasila važnost prilagođavanja i evolucije revizije javnog sektora kako bi odgovarala izazovima savremenog društva. Naglasak je bio na principima održivosti, odgovornosti i transparentnosti, te potrebi da revizija ostane nezavisna i profesionalna.

Održivost, odgovornost i transparentnost ostaju ključne vrijednosti u ovom procesu, a revizori igraju važnu ulogu u osiguravanju da se resursi javnog sektora koriste na učinkovit i ekonomičan način, te da doprinose društvenom napretku i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Sarajevo, 22. 9. 2023. godine