Vijesti i obavještenja

Objava publikacije „Revizorski izvještaji za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage – II dio“

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine sačinio je i objavio publikaciju „Revizorski izvještaji za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage – II dio“ kao nastavak ranije objavljene publikacije „Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022.“.

Publikacija sadrži pregled postupanja kantonalnih tužilaštava po revizorskim izvještajima koje im je u prethodnom periodu dostavio Ured za reviziju u skladu s odredbama Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o izvještajima u kojima su utvrđene materijalno značajne i prožimajuće nepravilnosti, te indicije o značajnim kršenjima zakona koje bi tužilaštva mogla iskoristiti za utvrđivanje odgovornosti kao osnov za pokretanje istraga.

Publikacija prati status 70 izvještaja finansijske revizije i tri izvještaja revizije učinka koji su se do februara 2024. godine nalazili u kantonalnim tužilaštvima na nadležnom postupanju.

U odgovorima tužilaštava Ured je obaviješten da su za 24 izvještaja donesene odluke o neprovođenju istrage i odluke o obustavi istrage. Iako se radi o revizorskim izvještajima u kojima su jasno opisane nepravilnosti i u kojima su većinom data negativna mišljenja, tužilaštva nisu našla osnove za pokretanje tužilačkih istraga.

Publikacija odražava posvećenost Ureda za reviziju u ostvarivanju preventivne uloge u otkrivanju korupcije i drugih nepravilnosti u skladu sa INTOSAI-jevim Smjernicama za sprečavanje korupcije, i u proaktivnom informisanju javnosti o utvrđenim nepravilnostima i nezakonitostima u radu javnog sektora shodno strateškim opredjeljenjima Ureda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacija je dostupna na: www.vrifbih.ba.                                                                                 Sarajevo, 18. 3. 2024. godine