Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

 

 

 

Red br.

 

 

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o

reviziji usklađenosti

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu S rezervom S rezervom
2. Unsko-sanski kanton S rezervom S rezervom
3. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo S rezervom S rezervom
4. Grad Široki Brijeg S rezervom S rezervom
5. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Pozitivno S rezervom
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona S rezervom S rezervom
7. Opća bolnica Tešanj Pozitivno Pozitivno
8. JU Bolnica Travnik S rezervom S rezervom
9. JU „Opća bolnica Konjic“ S rezervom Negativno
 

10.

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac  

S rezervom

 

S rezervom

11. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru S rezervom S rezervom
12. „Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Negativno Negativno
13.  

Hotelsko-turističko društvo  „Zenit-bro“ d.o.o. Neum

Negativno Negativno

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.