Vijesti i obavještenja

Učešće na 4. godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju općina

Na 4. godišnjem sastanku EUROSAI TFMA – EUROSAI Radne grupe za reviziju općina ispred Ureda za reviziju institucija u BiH učestvovala je Amela Mulahalilović, koordinatorica rada u Sektoru za reviziju institucija kantona, gradova i općina.

Osnivanje Radne grupe za reviziju općina inicirala je VRI Litvanije 2016. godine. Nakon što se VRI sa Malte ove godine  pridružila Radnoj grupi, TFMA ujedinjuje  27 članica – evropskih  VRI.

Ove godine su VRI Estonije i VRI Grčke, predvođene VRI Litvanije, izvršile uporednu analizu sistema eksterne revizije općina u svim zemljama članicama Radne grupe. Rezultati su korišteni u trogodišnjem projektu koji su proveli OECD i VRI Brazila s ciljem poboljšanja suradnje između brazilskog Saveznog računskog suda i 32 sub-nacionalna računska suda, s ciljem da se decentralizirane politike poput obrazovanja i zdravstvene zaštite učine efikasnijim  i održivijim.

Na virtualnom događaju koji se održao 19. 11. 2020. godine učestvovalo je skoro 70 učesnika iz 26 zemalja: članovi radne grupe, predstavnici OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) i predstavnici EURORAI (Evropska  organizacija regionalnihrevizijskih institucija).

„U svjetlu trenutne neizvjesnosti u vezi sa izbijanjem COVID-19, misija vrhovnih revizijskih institucija (VRI) je značajnija negoikad. Općine, kao vlast koja je najbliža građanima, čine mnogo jednostavnihali ključnih stvari; njihove aktivnosti imaju direktan uticaj na ž ivote ljudi, stoga im kao nikada prije treba podrška u prepoznavanju ipomaganju u uklanjanjunovih rizika“, rekao je u uvodnom govoru Generalni revizor VRI Litvanije Mindaugas Macijauskas.

Nakon analize aktivnosti Radne grupe u periodu 2017-2020 i procjene postignutih  rezultata, odlučeno je da je ispunjena početna vizija „Postati aktivna EUROSAI radna grupa koja pokriva relevantna pitanja u sferi revizije općina“. S obzirom na novi program rada za 2021-2023. godine, na godišnjem sastanku je odobrena nova vizija Radne grupe – „Stvaranje relevantnih poboljšanja sistema revizije općina u zemljama EUROSAI“. Razgovaranoje i  o mogućnostima pridruživanja  međunarodnoj  kooperativnoj  reviziji na temu

„Vlastiti prihodi općina  alocirani na pružanje kvalitetnih usluga  građanima tokom pandemije“.