Konkursi, Vijesti i obavještenja

Конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Уреду за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, 9. 8. 2021. г.

I    РАДНА МЈЕСТА:

 1. Ревизор за финансијску ревизију, 2 (два) извршиоца за рад на неодређено вријеме
 2. Млађи ревизор за финансијску ревизију, 2 (два) извршиоца за рад на неодређено вријеме
 3. Стручни сарадник за информационе технологије, 1 (један) извршилац за рад на неодређено вријеме

 

 1. РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ РЕВИЗИЈУ

Опис послова: обавља ревизију финансијских извјештаја у складу са Законом о ревизији, ИССАИ, ИФАЦ ревизијским стандардима, усвојеним планом ревизије и утврђеним процедурама. Може бити вођа тима или члан тима; као вођа или као члан тима одговара за квалитет ревизије; као вођа тима, заједно са чланом тима на почетку године сачињава стратешке документе за провођење ревизије (анализу операција, стратешки меморандум и план ревизије) и доставља их руководиоцу сектора на разматрање и усвајање; уколико наступе околности због којих се мора мијењати усвојени план ревизије, о томе обавјештава руководиоца сектора; са чланом тима, у складу са усвојеном методологијом, након обављене ревизије саставља нацрт извјештаја о обављеној ревизији; након консултација са руководиоцем сектора о главним налазима, нацрт извјештаја доставља ревидираној институцији на коментар; по достављеним коментарима ревидиране институције исте разматра са вишим ревизором и заједно закључују, са руководиоцем сектора, коментар коначног извјештаја, који се доставља ревидираном субјекту; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и генералног ревизора.

 

 1. МЛАЂИ РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ РЕВИЗИЈУ

Опис послова: обавља ревизију финансијских извјештаја у складу са Законом о ревизији, ИССАИ, ИФАЦ ревизијским стандардима, усвојеним планом ревизије и утврђеним процедурама; може бити вођа тима или члан тима; као вођа или као члан тима одговара за квалитет ревизије; прегледа, анализира финансијске извјештаје клијената и друге финансијске информације које припремљене доставља вођи тима; оцјењује усклађеност финансијских извјештаја у складу са рачуноводственим стандардима; обавља даљу аналитичку и финансијску обраду прикупљене документације у оквиру прописане методологије; прикупља, сређује, евидентира и контролира добивене податке и друге евиденције о ревидираном клијенту; врши процјену ризичних позиција биланса из финансијских извјештаја, коју даје на разматрање и усвајање вођи тима у циљу сачињавања стратешких докумената ревизије (анализе операције, стратешког меморандума и детаљног плана ревизије); обавља ревизију заједно са вођом тима у дијелу прегледа финансијских и рачуноводствених информација и извјештаја ревидираних клијената; заједно са вођом тима сачињава нацрт извјештаја о обављеној ревизији који се доставља вишем ревизору на даљњу процедуру; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и генералног ревизора.

 1. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Опис послова: обавља послове развоја ИТ система и сложеније послове администрирања ИТ система (развој и одржавање апликативних рјешења, дефинисање и одржавање структуре базе података); обавља послове администрирања мреже и сигурности (надгледа рад ЛАН и WАН ИТ система Уреда за ревизију и брине о кључним компонентама мрежне инфраструктуре система-роутер-има, фиреwалл, сwитцх-евима); прати перформансе мреже и предлаже измјене и побољшања  у мрежној архитектури; креира и одржава правила приступа подацима и осталим ИТ ресурсима; одржава сигурност и повјерљивост путем ауторизованих корисничких налога и лозинки; прати сигурносне девијације и предлаже корективне акције у обезбјеђивању адекватне сигурности; периодично прегледа и процјењује сигурносне политике и сугерира генералном  ревизору и замјенику генералног ревизора измјене; припрема и прати програме развоја сигурносне свијести запосленика; обавља послове хелп деска (помаже запосленицима Уреда у свакодневном кориштењу ИТ система); контактира са добављачима ИТ услуга сервисима за ХW/СW; по потреби обавља послове из процеса ИТ ревизије у складу са законском  регулативом, ревизијским стандардима и принципима најбоље праксе; обавља и друге послове по налогу непосредног  руководиоца и генералног ревизора.

II   ОПЋИ УСЛОВИ

Кандидат треба испуњавати опће услове, предвиђене чланом 33. Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 22/06), и то:

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има одговарајуће образовне и стручне квалификације;
 4. да је здравствено способан (за обављање послова радног мјеста на које се пријављује);
 5. да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије подношења пријаве за запослење;
 6. да се против њега не води кривични поступак, нити да је правомоћно осуђен на казну затвора за кривична дјела, са изузетком кривичних дјела против сигурности у саобраћају, у складу са Кривичним законом;
 7. да није обухваћен одредбама члана ИX.1. Устава Босне и Херцеговине.

 

III   ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Поред опћих услова, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уред за ревизију), и то:

За позицију 1. Ревизор за финансијску ревизију

Посебни услови: ВСС – ВИИ степен стручне спреме, односно високо образовање по Болоњском систему студирања са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова, економски факултет, најмање пет година радног искуства на пословима финансијске ревизије, положен стручни испит за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, цертификат овлаштеног ревизора, добро познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

За позицију 2. Млађи ревизор за финансијску ревизију

Посебни услови: ВСС – ВИИ степен стручне спреме, односно високо образовање по Болоњском систему студирања са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова, економски факултет, звање цертифицираног рачуновође, три године радног искуства, од чега двије године на пословима ревизије или финансијско-рачуноводственим пословима, положен стручни испит за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, добро познавање рада на рачунару, активно знање енглеског језика.

За позицију 3. Стручни сарадник за информационе технологије

Посебни услови: ВСС -ВИИ степен стручне спреме, односно високо образовање по Болоњском систему студирања са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова, информатички, електротехнички, или економски факултет – смјер информатика, познавање виших програмских језика,положен стручни испит за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, активно знање енглеског језика, двије године радног искуства у струци, од чега једна година на истим или сличним пословима.

IV  ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Пријава на Конкурс доставља се на уредно попуњеном и својеручно потписаном пријавном обрасцу Уреда за ревизију, који се може добити у просторијама Уреда за ревизију или на wеб-страници Уреда за ревизију: www.врифбих.ба.

 

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити оригинале или овјерене фотокопије докумената:

 1. Документи о испуњавању опћих услова:
 • увјерење о држављанству БиХ (не старије од шест мјесеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • љекарско увјерење о здравственој способности (љекарско увјерење о здравственој способности достављају само кандидати који буду изабрани одлуком генералног ревизора. Изабрани кандидати увјерење о здравственој способности достављају по окончању конкурсне процедуре, а прије ступања на рад);
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца);
 • увјерење да кандидат није правомоћно осуђен на казну затвора за кривична дјела, са изузетком кривичних дјела против сигурности у саобраћају, у складу са Кривичним законом, издато од надлежног министарства унутрашњих послова (доставља се по окончању конкурсне процедуре, а прије ступања на рад, не старије од три мјесеца);
 • изјава кандидата да није обухваћен одредбама члана ИX.1. Устава Босне и Херцеговине, овјерена од надлежног опћинског органа;
 • изјава кандидата да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије подношења пријаве за запослење, овјерена од надлежног опћинског органа.

 

 1. Документи о испуњавању посебних услова:

За радно мјесто 1. Ревизор за финансијску ревизију

 • диплома о завршеном студију на економском факултету (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 6. 4. 1992. године), односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу, уз универзитетску диплому приложити и додатак дипломи. Изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију универзитетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издат ни за једног дипломца;
 • цертификат овлаштеног ревизора;
 • увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит (увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, доставља само изабрани кандидат у току трајања пробног рада, а најкасније у року од шест мјесеци од заснивања радног односа);
 • потврда о траженом радном искуству (потврда треба да садржи опис и врсту послова који су обављани на пословима финансијске ревизије у периоду од пет година);
 • доказ о познавању рада на рачунару;
 • доказ о знању енглеског језика.

 

За радно мјесто 2. Млађи ревизор за финансијску ревизију

 • диплома о завршеном студију на економском факултету (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 6. 4. 1992. године), односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу, уз универзитетску диплому приложити и додатак дипломи. Изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију универзитетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издат ни за једног дипломца;
 • цертификат за звање цертифицираног рачуновође;
 • увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит (увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, доставља само изабрани кандидат у току трајања пробног рада, а најкасније у року од шест мјесеци од заснивања радног односа);
 • потврду о траженом радном искуству (потврда треба да садржи опис и врсту послова који су обављани на пословима у струци у периоду од три године, од чега двије године на пословима ревизије или финансијско-рачуноводственим пословима);
 • доказ о познавању рада на рачунару;
 • доказ о знању енглеског језика.

За радно мјесто 3. Стручни сарадник за информационе технологије

 • диплома о завршеном студију на информатичком, електротехничком или економском факултету – смјер информатика (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 6. 4. 1992. године), односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском процесу, уз универзитетску диплому приложити и додатак дипломи. Изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију универзитетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издат ни за једног дипломца;
 • увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит (увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит, доставља само изабрани кандидат у току трајања пробног рада, а најкасније у року од шест мјесеци од заснивања радног односа);
 • потврду о траженом радном искуству (потврда треба да садржи опис и врсту послова који су обављани у струци у периоду од двије године, од чега једна година на истим или сличним пословима);
 • доказ о познавању виших програмских језика;
 • доказ о знању енглеског језика.

 

V   ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Процес избора и именовања по овом Конкурсу провест ће се у складу с одредбама члана 34. Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 22/06) и интерним актима Уреда за ревизију.

Изабрани кандидати позват ће се да у примјереном року, а прије заснивања радног односа у Уреду за ревизију, доставе увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста и увјерење да нису правомоћно осуђени на казну затвора за кривична дјела, са изузетком кривичних дјела против сигурности у саобраћају, у складу са Кривичним законом, издато од надлежног министарства унутрашњих послова. Увјерење о положеном стручном испиту за службенике органа управе и служби за управу/испит опћег знања/јавни испит доставља само изабрани кандидат у току трајања пробног рада, а најкасније у року од шест мјесеци од заснивања радног односа.

О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавијештени доставом одлуке о избору и пријему изабраног кандидата у Уред за ревизију. Са изабраним кандидатима уговорит ће се пробни рад. Ако се на Конкурс не пријаве особе које испуњавају прописане и објављене услове из Конкурса, или из неких других оправданих разлога, генерални ревизор може обуставити поступак избора по овом Конкурсу.

Сажетак Конкурса објављује се у дневним новинама „Ослобођење“, „Вечерњи лист“ и „Дневни аваз“, а цјеловити текст Конкурса објављује се на wеб-страници Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ: www.врифбих.ба.

Пријаву на овај Конкурс, са свим потребним документима, доставити најкасније у року од 30 дана од дана посљедње објаве Конкурса, лично или препорученом поштом, на адресу:

 

Уред за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине

Ул. Ложионичка бр. 3

71000 Сарајево

На коверти са пријавом обавезно назначити: „Пријава на Конкурс – не отварати“. На полеђини коверте навести име и презиме подносиоца, адресу, контакт-телефон и назив радног мјеста на које се односи пријава. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У складу за Законом о ревизији институција у ФБиХ, Уред за ревизију нема обавезу враћања запримљених пријава на Конкурс.

УРЕД ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Документ можете преузети  овдје.