Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o objavljenom izvještaju revizije učinka “Praćenje realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka: Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi”

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Efikasnost postupka izdavanja građevinskih dozvola u lokalnoj upravi“, koji je objavljen 2017. godine. Cilj praćenja bio je ispitati poduzete aktivnosti na osnovu Izvještaja revizije učinka, te procijeniti u kojoj mjeri su realizovane date preporuke.

Praćenjem je obuhvaćena 21 općina i grad, te kantonalna ministarstva nadležna za oblast prostornog uređenja i građenja, i kantonalne vlade iz 10 kantona. Na osnovu provedenog praćenja utvrđeno je da su subjekti revizije preduzimali određene aktivnosti na realizaciji datih preporuka, ali da preduzete aktivnosti nisu bile dovoljne, s obzirom na to da date preporuke nisu u potpunosti realizovane.

U pogledu procjene realizacije preporuka na nivou općina i gradova utvrđeno je da je status realizacije preporuka bio različit, međutim nijedna općina ili grad nije realizovala sve date preporuke. Ostvaren je napredak u pogledu osiguranja sveobuhvatnih i lako dostupnih informacija o uslovima gradnje. Pored toga u većem broju općina i gradova osigurano je da se po službenoj dužnosti pribavljaju određeni dokumenti potrebni za izdavanje građevinskih dozvola, čime je pojednostavljena procedura za potencijalne investitore.

Pokrenute su djelimične aktivnosti na izradi nedostajućih prostornih planova, kao i njihovom usklađivanju sa planovima šireg područja. Međutim, u većini općina i gradova izostale su aktivnosti na analizi uzroka dugog i komplikovanog postupka izdavanja građevinskih dozvola i izradi planova unapređenja efikasnosti u navedenom postupku. Pored toga, općine i gradovi nisu izradile ni planove prevencije neplanske gradnje usmjerene na sprečavanje nastanka novih nelegalnih objekata.

Kada je u pitanju regulativa iz oblast prostornog uređenja i građenja, utvrđeno je da u pojedinim kantonima, nadležna ministarstva za prostorno uređenje i građenje i kantonalne vlade još uvijek nisu stvorili regulatorne pretpostavke za skraćenje i pojednostavljenje postupka izdavanja građevinskih dozvola. Samo u tri kantona, vlade i  ministarstva nadležna za oblast prostornog uređenja i građenja su u potpunosti realizovali datu preporuku.

Uvažavajući činjenicu da je predmetna oblast od općeg značaja za cjelokupnu društvenu zajednicu, Ured za reviziju cijeni da je neophodno poduzeti dodatne aktivnosti u cilju realizacije datih preporuka. Efikasan postupak izdavanja građevinskih dozvola pretpostavka je za osiguranje planskog korištenja prostora i privlačenje investicija, čime se može ostvariti ekonomski rast i razvoj lokalnih uprava u FBiH.

Izvještaj revizije učinka dostupan je na internet-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

GENERALNI REVIZOR
Dževad Nekić