Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o obavljenoj reviziji učinka na temu “Efikasnost stečajnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi „Efikasnost stečajnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Cilj revizije bio je ispitati da li su uspostavljene pretpostavke za efikasnost stečajnih postupaka i da li je trajanje stečajnih postupaka u općinskim sudovima u skladu sa utvrđenim rokovima. Rezultati provedene revizije pokazali su da postojeća regulativa ne osigurava pretpostavke za blagovremeno pokretanje i efikasno provođenje stečajnih postupka, te da općinski sudovi ne provode stečajne postupke u utvrđenim rokovima.

Postojeće zakonske odredbe koje uređuju pokretanje stečajnog postupka nisu dovoljno učinkovite što je imalo za posljedicu da se stečajni postupci gotovo u pravilu pokreću nakon proteka zakonskog roka. Uprkos utvrđenom roku za pokretanje stečaja i definisanim sankcijama, nije predviđeno ko treba da vrši nadzor nad poštivanjem propisanog roka i ko treba da pokreće postupak sankcionisanja u slučaju neblagovremenog pokretanja ovih postupaka. Postojećom regulativom nije osigurano ni pokretanje stečajnih postupaka po službenoj dužnosti.

Vremenski okvir za provođenje stečajnih postupaka također nije adekvatno definisan s obzirom na to da Zakonom o stečajnom postupku nije ograničeno trajanje postupaka niti je propisan način na koji se osigurava hitnost u stečajnom postupku. Navedeno ima za posljedicu da određeni stečajni postupci nisu okončani ni u roku od 20 godina od njihovog pokretanja.

Revizija je pokazala kako ni imenovanje i rad stečajnih upravnika nisu adekvatno uređeni. Nije ograničen broj predmeta u kojem jedan stečajni upravnik može biti istovremeno angažovan, što je omogućilo da  jedan stečajni upravnik bude istovremeno angažovan u čak 10 stečajnih predmeta. Također, utvrđena je neravnomjerna angažiranost stečajnih upravnika, gdje su pojedini stečajni upravnici bili angažovani u 10 i više stečajnih predmeta u posmatranim godinama revizije (u periodu 2017-2019. godina). Regulatorni okvir relevantan za stečajni postupak u proteklom periodu nije unaprijeđen, iako je prema opredjeljenjima vlasti iskazanim u strateškim i reformskim dokumentima to već trebalo biti učinjeno.

Revizijom je utvrđeno da u općinskim sudovima nije osigurano provođenje stečajnih postupaka u utvrđenim „optimalnim rokovima“. U periodu 2017- 2019. godina, svaki drugi stečajni predmet riješen je sa prekoračenjem propisanog „optimalnog“ roka. Primjera radi, za namirenje povjerilaca u predmetima u kojima je vršena dioba stečajne mase, u prosjeku je bilo potrebno oko pet godina.

Mjere koje poduzimaju općinski sudovi u cilju efikasnog postupanja u stečajnim predmetima nisu dovoljne da spriječe neblagovremenost u njihovom rješavanju. Utvrđeno je da sudovi nisu pratili poštivanje optimalnih rokova u pojedinačnim stečajnim predmetima. Također, sudovi nisu izrađivali ni izvještaje o realizaciji akcionih planova za rješavanje stečajnih predmeta zbog čega nije poznato da li se ovim planovima postižu željeni rezultati.

U skladu sa utvrđenim nalazima i zaključcima revizije utvrđeno je da postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti stečajnog postupka u FBiH. Prije svega, neophodno je unaprijediti regulatorni okvir kako bi se osigurale pretpostavke za blagovremeno pokretanje i efikasno provođenje stečajnih postupaka, te osigurati veću efikasnost sudova u rješavanju stečajnih predmeta. Uzimajući u obzir uticaj stečajnog postupka na poslovno okruženje, investicije, privredne aktivnosti, finansijski sistem, pravnu sigurnost i zaštitu povjerilaca, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine cijeni važnim da se poduzmu potrebne aktivnosti i osigura unapređenje efikasnosti stečajnih postupaka.

Izvještaj revizije učinka dostupan je na internet-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

GENERALNI REVIZOR

Dževad Nekić