Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Sveučilištem u Mostaru

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Igor Živko ispred zastupanih institucija zaključili su 5. 7. 2022. godine Memorandum o saradnji. Predmetnim Memorandumom se uređuju međusobni ciljevi i saradnja između Ureda za reviziju i Ekonomskog fakulteta, koji će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja.

Ured za reviziju će obezbijediti obavljanje stručne prakse studentima Ekonomskog fakulteta s ciljem stvaranja platforme za kontinuiranu saradnju i dijalog, prepoznavajući zajednički interes za poticanje eksperimentalnog načina razmišljanja i intenziviranja inovacija i razvoja revizijske profesije. Saradnja će se odvijati i:

  • omogućavanjem članstva Klubu poslodavaca i pristupa bazi podataka o studentima završnih godina;
  • organizacijom gostujućih predavanja na Ekonomskom fakultetu;
  • učešćem profesora i/ili studenata na fokus grupama i obukama u Uredu za reviziju;
  • planiranjem i provođenjem drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Jačanje saradnje sa akademskom zajednicom je jedno od strateških opredjeljenja Ureda za reviziju i u skladu je sa INTOSAI-jevim principima za vrhovne revizijske institucije. Potpisivanje ovog memoranduma predstavlja prvi korak za buduću saradnju i razmjenu profesionalnih iskustava.

U narednom periodu planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji i sa ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Tuzli i Bihaću.

                                                                     

Sarajevo, 5. 7. 2022. godine