Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom objave revizorskog izvještaja o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine sačinio je i objavio Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu, u skladu s članom 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH.

Namijenjen je prvenstveno Parlamentu Federacije BiH jer su na jednom mjestu inkorporirani najvažniji nalazi i preporuke iz izvještaja finansijske revizije i revizije učinka koji su objavljeni u 2022. godini.

Parlament FBiH može na osnovu nalaza i preporuka smanjiti budžet jedne ili više institucija ili poduzeti druge odgovarajuće korektivne mjere, u skladu sa Zakonom o reviziji.

Izvještaj je sveobuhvatan izvor informacija i za ostale zainteresovane korisnike, poput organizacija civilnog društva, medija i akademske zajednice, jer i oni imaju važnu ulogu u praćenju rada javnog sektora i doprinose većoj odgovornosti i transparentnosti.

Prema INTOSAI-jevom Principu 12,  revizija vladinih institucija i organa državne uprave ima pozitivan uticaj na povjerenje u društvu jer fokusira pažnju čuvara javnog novca da paze na način na koji troše povjerena javna sredstva. Ovakva svijest potiče poželjne vrijednosti i podržava mehanizme odgovornosti, što zauzvrat dovodi do donošenja boljih odluka. Nakon što se objave rezultati revizije, građani imaju pravo da traže odgovornost čuvara javnog novca. Stoga su vrhovne revizorske institucije ključne komponente demokratskog sistema u kojem odgovornost, transparentnost i integritet predstavljaju neodvojivi dio stabilne demokratije.

 

  • 20.12. 2022.