Konkursi

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

I RADNA MJESTA:

 • Revizor za finansijsku reviziju, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodredeno vrijeme,
 • Revizor za reviziju učinka, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodredeno vrijeme,
 • Mladi revizor za finansijsku reviziju, 3 (tri) izvršioca za rad na neodredeno vrijeme,
 • Mladi revizor za reviziju učinka, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme,
 • Pomoćni revizor za finansijsku reviziju, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme.

 

 • REVIZOR ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Opis poslova: obavlja reviziju finansijskih izvještaja u składu sa Zakonom o reviziji, ISSAI, IFAC revizijskim standardima, usvojenim planom revizije i utvrđenim procedurama. Može biti vođa tima ili član tima; kao voda ili kao član tima odgovara za kvalitet revizije; kao vođa tima, zajedno sa članom tima na početku godine sačinjava strateške dokumente za provodenje revizije (analizu operacija, strateški memorandum i plan revizije) i dostavlja ih rukovodiocu sektora na razmatranje i usvajanje; ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih se mora mijenjati usvojeni plan revizije, o tome obavještava rukovodioca sektora; sa članom tima, u składu sa usvojenom metodologijom, nakon obavljene revizije sastavlja nacrt izvještaja o obavljenoj reviziji; nakon konsultacija sa rukovodiocem sektora o glavnim nalazima, nacrt izvještaja dostavlja revidiranoj instituciji na komentar; po dostavljenim komentarima revidirane institucije iste razmatra sa višim revizorom i zajedno zaključuju, sa rukovodiocem sektora, komentar konačnog izvještaja, koji se dostavlja revidiranom subjektu; obavlja i druge poslove po nałogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora.

 • REVIZORZA REVIZIJU UČINKA

Opis poslova: može biti voďa tima ili član tima revizije učinka; blagovremeno izvršava zadatke godišnjeg plana revizije po instrukcijama rukovodioca sektora; provodi (kao voda tima) ili učestvuje (kao član tima) u predstudijskim istraživanjima i sačinjava ili učestvuje u sačinjavanju predstudijskog memoranduma; izraduje (kao voda tima) ili učestvuje u izradi ( kao član tima) plana rada i matrice dizajna za glavnu studiju ili predlaže ( kao voda tima) donošenje odluke o odustajanju od provođenja glavne studije što se dostavlja rukovodiocu sektora na razmatranje; izraduje (kao voda tima) ili učestvuje u izradi (kao član tima) projekt plan glavne studije i dostavlja ga (kao voda tima) rukovodiocu sektora na razmatranje i sagtasnost; implementira plan rada glavne studije; prikuplja i analizira potrebne podatke i revizijske dokaze; formuliše preliminarne nalaze i zaključke i vrši njihovu verifikaciju na fokus grupi; izraduje (kao voda tima) ili učestvuje u izradi (kao član tima) nacrta izvještaja i dostavlja ga rukovodiocu sektora na razmatranje i saglasnost; odobreni nacrt izvještaja dostavlja revidiranom subjektu na komentar; razmatra komentare revidiranog subjekta dostavljene na nacrt izvještaja; izraduje (kao vođa tima) ili učestvuje u izradi (kao član tima) konačnog izvještaja revizije učinka i dostavlja ga rukovodiocu sektora na razmatranje i saglasnost; odobreni konačni izvještaj dostavlja revidiranom subjektu i ostalim relevantnim akterima u składu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH; kao vođa tima učestvuje u medijskom predstavljanju izvještaja i prati implementaciju preporuka iz izvještaja; provodi mjere osiguranja kvalitete kroz sve faze revizijskog procesa; redovno izvještava rukovodioca sektora o dinamici provoďenja revizije; obavlja i druge posłove po nałogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora.

 • MLAÐI REVIZOR ZA REVIZIJU UCINKA

Opis poslova: Elan je tima revizije udinka; blagovremeno izvršava zadatke godišnjeg plana revizije po instrukcijama rukovodioca sektora i vode tima; u¿estvuje u predstudijskim istraživanjima i sadinjavanju predstudijskog memoranduma; u¿estvuje u izradi plana rada i matrice dizajna za glavnu studiju; u¿estvuje u izradi projekt plana glavne studije; udestvuje u prikupljanju i analiziranju potrebnih podataka i revizijskih dokaza; utestvuje u formulisanju preliminarnih nalaza i zakljuëaka; udestvuje u izradi nacrta izvještaja; u¿estvuje u izradi kona¿nog izvještaja revizije uänka; utestvuje u praéenju implementacije preporuka iz izvještaja; obavlja i druge postove po nalogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora.

 • POMOĆNl REVIZOR ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Opis poslova: obavlja poslove i radne zadatke po nalogu vode revizijskog tima; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora.

 

II OPĆI USLOVI

Kandidat treba ispunjavati opée uslove, predvidene äanom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06), i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji 0d 18 godina;
 • da ima odgovarajuée obrazovne i stru¿ne kvalifikacije;
 • da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje);
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;
 • da se protiv njega ne vodi kriviCnj postupak, niti da je pravomoéno osuden na kaznu zatvora za kriviëna djela, sa izuzetkom krividnih djela protiv sigurnosti u saobraéaju, u skladu sa Kriviënirn zakonom;
 • da nije obuhvaéen odredbama Člana IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III POSEBNI USLOVI

Pored opéih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predvidene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za reviziju), i to:

 

Za poziciiu 1. Revizor za finansiisku revizijiu

Posebni uslovi: VSS — VII stepen stru¿ne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima finansijske revizije, položen struEni ispit za stužbenike organa uprave i službi za upravu/iypjt opCeg znanja/javni ispit, certifikat ovlaštenog revizora, dobro poznavanje rada na radunaru, poznavanje engleskog jezika.

 

Za poziciju 2. Revizor za reviziju učinka

Posebni uslovi: VSS — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije učinka, odnosno istraživačkim ili analitičkim poslovima, dobro poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit općeg znanja/javni ispit, znanje engleskog jezika — najmanje nivo A2.

Posebna znanja i vještine:Potrebno je da posjeduje sljedeće kompetencije: dobro poznavanje organizacije i funkcionisanja javne administracije, dobro znanje osnovnih pitanja i vrijednosti revizije, poznavanje metodologije naučno-istraživačkog rada, sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja i uspostavljanja uzročno-posljedičnih veza; sposobnost izvodenja razumnih zaključaka na temelju pojedinačnih nalaza; dobro razvijene komunikacijske vještine i vještine pisanja.

 

Za poziciiu 3. Mlađi revizor za finansiisku reviziju

VSS — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, zvanje certificiranog računovode, tri godine radnog iskustva, od Čega dvije godine na poslovima revizije ili finansijsko-računovodstvenim poslovima, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit općeg znanja/javni ispit, dobro poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.

 

Za poziciiu 4. Mladi revizor za reviziiu učinka

Posebni uslovi: VSS — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima revizije učinka, odnosno istraživačkim ili analitičkim poslovima, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit općeg znanja/javni ispit, dobro poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika — najmanje nivo A2.

Posebna znanja i vještine:Potrebno je da posjeduje sljedeće kompetencije: dobro poznavanje organizacije i funkcionisanja javne administracije, poznavanje osnovnih pitanja i vrijednosti revizije učinka, sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja i uspostavljanja uzročno-posljedičnih veza; sposobnost izvođenja razumnih zaključaka na temelju pojedinačnih nalaza; dobro razvijene komunikacijske vještine i vještine pisanja.

 

Za poziciiu 5. Pomoćni revizor za finansiisku reviziju

Posebni uslovi: VSS — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima revizije ili finansijsko-računovodstvenim poslovima, položen struční ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit općeg znanja/javni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Prijava na Konkurs dostavlja se na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Ureda za reviziju, koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju ili na web-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata:

Dokumenti o ispunjavaniu općih uslova:

 •  uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);  izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ijekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (Ijekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani odlukom generalnog revizora. Izabrani kandidati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad); uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca);
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoéno osuden na kaznu zatvora za krivitna djela, sa izuzetkom kriviënih djela protiv sigurnosti u saobraéaju, u skladu sa Krivi¿nim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (dostavlja se po okon¿anju konkursne procedure, a prije stupanja na rad, ne starije od tri mjeseca); izjava kandidata da nije obuhvaéen odredbama äana IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena od nadEežnog opéinskog organa; izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske rnjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje, ovjerena od nadležnog opéinskog organa.

 

Dokumenti o ispunjavaniu posebnih uslova:

Za radno miesto 1. Revizor za finansiisku reviziiu  diploma o završenom studiju na ekonomskom fakultetu (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma ste¿ena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. tzuzetno, samo u slu¿aju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavitj uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca;  certifikat ovlaštenog revizora;  uvjerenje o položenom stru¿norn ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit (uvjerenje o potoženom stru¿norn ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit, dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog radan a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa);  potvrda o traženom radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima finansijske revizije u periodu od pet godina);  dokaz o poznavanju rada na ra¿unaru;  dokaz o znanju engleskog jezika.

Za radno miesto 2. Revizor za reviziiu utinka  diploma o završenom studiju na ekonomskom ili pravnom fakultetu ili drugom fakultetu društvenog smjera (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma ste&na u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu pritožiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slu¿aju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca;  uvjerenje o položenom stru¿nom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit (uvjerenje o položenom struEnom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit, dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog rada, a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa);  potvrda o traženom radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima revizije utinka, odnosno istraživa¿kim ili analititkim poslovima u periodu od pet godina);  dokaz o poznavanju rada na ratunaru;  dokaz o znanju engleskog jezika, najmanje nivo A2.

Za radno miesto 3. Mladi revizor za finansiisku reviziiu  diploma o završenom studiju na ekonomskom fakultetu (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH iEi je diploma stetena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slu¿aju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokožkoJske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca;  certifikat za zvanje certificiranog ra¿unovode;

 •  uvjerenje o položenom strutnom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit (uvjerenje o položenom  ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit, dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog rada, a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa);  potvrdu o traženom radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima u struci u periodu od tri godine, od dvije godine na poslovima revizije iti finansijsko« ratunovodstvenim poslovima);  dokaz o poznavanju rada na ratunaru;  dokaz o znanju engleskog jezika.

Za radno miesto 4. Mladi revizor za reviziiu uëinka  diploma o završenom studiju na ekonomskom fakultetu ili pravnom fakultetu ili drugom fakultetu društvenog smjera (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steëena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slu¿aju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca;  uvjerenje o položenom struënom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit (uvjerenje o položenom struënom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit, dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog rada, a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa);  potvrdu o traženom radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima revizije uëinka, odnosno istraživaëkim ili analitiä<im poslovima u periodu od tri godine);  dokaz o poznavanju rada na ratunaru;  dokaz o znanju engleskog jezika, najmanje nivo A2.

Za radno miesto 5. Pomoéni revizor za finansijsku reviziiu  diploma o završenom studiju na ekonomskom fakultetu (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma ste¿ena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u sluëaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca;  uvjerenje o položenom stru¿nom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit (uvjerenje o položenom strutnom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog rada, a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa);  potvrda o traženom radnom iskustvu (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima revizije ili finansijsko-ra¿unovodstvenim poslovima, u periodu od jedne godine);  dokaz o poznavanju rada na radunaru;  dokaz o znanju engleskog jezika.

 

V OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest ée se u skladu s odredbama Elana 34. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novíne Federacije BiH”, br. 22/06) i internim aktima Ureda za reviziju.

Izabrani kandidati pozvat ée se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Uredu za reviziju, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da nisu pravomoéno osudeni na kaznu zatvora za kriviëna djela, sa izuzetkom kriviënih djela protiv sigurnosti u saobraéaju, u skladu sa Kriviënim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. Uvjerenje o položenom stru¿nom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit opéeg znanja/javni ispit dostavlja samo izabrani kandidat u toku trajanja probnog rada, a najkasnije u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u Ured za reviziju. Sa izabranim kandidatima ugovorit će se probni rad. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Sažetak Konkursa objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje” i „Večernji list”, a cjeloviti tekst Konkursa objavljuje se na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH: www.vrifbih.ba.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana posljednje objave Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu:

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ul. Ložionička br. 3

71000 Sarajevo

 

Na koverti sa prijavom obavezno naznačiti: „Prijava na Konkurs — ne otvarati”. Na poledini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu, kontakt-telefon i naziv radnog mjesta na koje se odnosi prijava. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

U skladu za Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju nema obavezu vraćanja zaprimljenih prijava na Konkurs.

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Dokument možete preuzeti ovdje.