Ured za reviziju dužan je dostaviti konačan izvještaj revidiranoj instituciji i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Izvještaj se u isto vrijeme dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine  i predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, a može se dostaviti i svakoj drugoj nadležnoj instituciji. Podnošenje izvještaja svim nadležnim institucijama i organima vrši se sukladno članu 16. Zakona o reviziji institucija u FBiH.

Ured za reviziju izvještaje o reviziji učinit će javnim nakon njihovog podnošenja.

Ured za reviziju, također je obavezan, sukladno članu 6. Zakona o reviziji institucija u FBiH pripremiti i dostaviti Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju Godišnji izvještaj o aktivnostima (izvještaj o radu i finansijski izvještaj)  za prethodnu godinu.