ETIČKI KODEKS

 

INTOSAI Professional Standards Committee

PSC-Secretariat

Rigsrevisionen • Landgreven 4 • P.O. Box 9009 • 1022 Copenhagen K • Denmark

Tel.:+45 3392 8400 • Fax:+45 3311 0415 •E-mail: info@rigsrevisionen.dk

I N T O S A I

INTOSAI General Secretariat – RECHNUNGSHOF

(Austrian Court of Audit)

DAMPFSCHIFFSTRASSE 2

A-1033 VIENNA AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 711 71     •     Fax: ++43 (1) 718 09 69

E-MAIL: intosai@rechnungshof.gv.at;

WORLD WIDE WEB: http://www.intosai.org

SADRŽAJ

Uvod

Opći pristup etičkom ponašanju

Opća odgovornost vrhovnih revizijskih institucija

Temeljne etičke vrijednosti:

1. Integritet

2. Neovisnost i objektivnost

3. Kompetentnost

4. Profesionalnost

5. Povjerljivost i transparentnost

UVOD

1. Interesne skupine (građani, zakonodavna i izvršna tijela, subjekti revizije i drugi) pred vrhovne revizijske institucije (VRI) postavljaju velika očekivanja i one moraju zaslužiti njihovo povjerenje. Stoga je potrebno da djeluju kao uzorne organizacije i da inspiriraju povjerenje i kredibilitet. S obzirom na to da je etičko ponašanje ključna komponenta u uspostavljanju i održavanju potrebnog povjerenja i ugleda, etički kodeks je preduvjet za funkcioniranje VRI.

2. Namjena INTOSAI-evog Etičkog kodeksa (Kodeks) je osigurati vrhovnim revizijskim institucijama i njihovim uposlenim skup vrijednosti i načela na kojima se treba bazirati njihovo ponašanje. Osim toga, a prepoznajući specifično okuženje revizije javnog sektora (a koje se često razlikuje od revizije privatnog sektora), Kodeks nudi dodatne smjernice o tome kako te vrijednosti ugraditi u svakodnevni rad i u konkretne situacije u kojima se VRI može naći.

3. Kodeks je namijenjen svima koji rade za ili u ime VRI. To uključuje glavnog revizora (rukovoditelja) VRI, članove (vijeća) kod kolegijalnog modela upravljanja, izvršno rukovodstvo i sve pojedince – izravno uposlene ili osobe pod ugovorom koje obavljaju poslove u ime VRI-a. Kodeks se odnosi i na one u upravnim strukturama VRI. Svi ovi pojedinci, u daljnjem tekstu osoblje, treba da se pridržavaju navedenih vrijednosti u svojoj profesionalnoj djelatnosti i, kada je to primjenjivo, u svom privatnom životu.

4. Na etičko ponašanje osoblja utječe i okruženje u kojem rade. Prema tome, Kodeks se bavi odgovornostima VRI u promociji i očuvanju etike i etičkih vrijednosti u svakom aspektu organizacije i njenih aktivnosti.

5. Kodeks se sastoji od općeg pristupa etičkom ponašanju, opisa ukupne odgovornosti VRI-a i pet temeljnih vrijednosti kojima se iste rukovode u pogledu etičkog ponašanja.

Opisi odgovornosti i vrijednosti VRI uključuju:

(A) zahtjeve kojih se VRI i njihovo osoblje moraju pridržavati;

(B) smjernice koje VRI-ima i njihovom osoblju pomažu u ispunjavanju zahtjeva – koje uključuju značenje zahtjeva, temeljne pojmove, prijedloge postupaka za implementaciju zahtjeva i primjere dobre prakse.

6. Nijedan kodeks ne može obraditi sve etičke okolnosti koje se mogu javiti u praksi. Sukladno tome, Kodeks je napisan na razini načela. VRI i njihovo osoblje trebaju primijeniti profesionalnu prosudbu ovisno o okolnostima na koje nailaze i slijediti odgovarajuće zahtjeve utvrđene u ovom Kodeksu.

7. Da bi zadovoljili raznolikost kultura, kao i pravnih i društvenih sustava (kao što su specifična pravila koja se primjenjuju na VRI koje imaju sudbenu strukturu), svakoj VRI se preporuča da razvije ili usvoji etički kodeks i odgovarajući etički sustav kontrola kako bi ga implementirala. Ovaj Kodeks predstavlja temelj za kodeks svake VRI, koja bi trebala biti barem isto toliko striktna kao i INTOSAI-ev kodeks.

OPĆI PRISTUP ETIČKOM PONAŠANJU

Temeljne etičke vrijednosti

8. Za potrebe ovog Kodeksa:

(A) Etičke vrijednosti su pojmovi koji ukazuju na ono što je od značaja i koji trebaju biti vodilja u donošenju odluka osoblja VRI i same VRI.

(B) Etička načela su usmjerenja kako ove vrijednosti treba primijeniti u praksi i, sukladno tome, ono što bi trebalo predstavljati odgovarajuće ponašanje.

9. Ovaj Kodeks se zasniva na pet temeljnih vrijednosti. Ove vrijednosti i odgovarajući sažeci vodećih načela su:

(A) Integritet – da se postupa pošteno, pouzdano i u javnom interesu;

(B) Neovisnost i objektivnost – da se ne podliježe okolnostima ili utjecajima koji kompromitiraju ili mogu kompromitirati profesionalnu prosudbu i da se djeluje na nepristrasan način;

(C) Kompetentnost – steći i održavati znanja i vještine koji odgovaraju povjerenoj ulozi te ponašanje sukladno važećim standardima i dužnoj pozornosti;

(D) Profesionalno ponašanje – pridržavanje važećih zakona, propisa i konvencija (dogovora), te izbjegavanje ponašanja koje može diskreditirati VRI;

(E) Povjerljivost i transparentnost – da se na odgovarajući način zaštite informacije, balansirajući ovo sa potrebom za transparentnošću i odgovornošću.

Rizici i kontrole

10. Na rizike (često se nazivaju i “prijetnje” ili “izloženosti”) od pojave neusklađenosti sa navedenim vrijednostima može utjecati niz faktora rizika. Oni uključuju, ali nisu ograničeni samo na:

(A) politički utjecaj i vanjski pritisak od subjekata revizije ili drugih stranaka;

(B) osobne interese;

(C) neprikladnu pristranost na temelju prethodnih prosudbi VRI ili njenog osoblja;

(D) zastupanje interesa subjekata revizije ili drugih stranaka;

(E) duge ili bliske odnose.

Ovi rizici mogu biti stvarni ili pretpostavljeni.

11. Kada su identificirani rizici koji prijete bilo kojoj od pet temeljnih vrijednosti, procjenjuje se značaj takvih prijetnji te je potrebno uspostaviti odgovarajuće kontrole (često se nazivaju i “zaštite”) kako bi se rizik od neetičkog ponašanja smanjio na prihvatljivu razinu. Ove kontrole se mogu uspostaviti zakonom, propisom ili da ih uspostavi VRI.

Opća odgovornost vrhovnih revizijskih institucija

12. Zahtjevi

(A) VRI su dužne usvojiti i implementirati etički kodeks sukladno ovom standardu i objaviti ga javnosti.

(B) VRI su dužne naglasiti važnost etike i promovirati etičku kulturu unutar organizacije.

(C) VRI rukovodstvo dužno je svojim djelovanjem i postupcima postavljati ‘ton sa vrha’, postupajući dosljedno etičkim vrijednostima.

(D) VRI je dužna zahtijevati od svog osoblja da se uvijek ponašaju sukladno vrijednostima i načelima izraženim u etičkom kodeksu i osigurati smjernice i podršku kako bi se olakšalo njihovo razumijevanje. VRI će zahtijevati da bilo koja stranka koju putem ugovora angažira da poduzima radnje u ime VRI, te radnje obavlja sukladno etičkim zahtjevima VRI.

(E) VRI je dužna uspostaviti i primjenjivati sustav etičkih kontrola kako bi se identificirali, analizirali i ublažavali etički rizici, podržalo etičko ponašanje i kako bi se rješavalo svako kršenje etičkih vrijednosti, uključujući i zaštitu onih koji prijave sumnju u neprimjereno postupanje.

(F) VRI je dužna uspostaviti procedure za rješavanje identificiranih sukoba između svojih etičkih zahtjeva i standarda profesionalnog tijela kojeg osoblje VRI može biti član.

Smjernice za primjenu

13. Kako bi promovirala i očuvala etiku u svim aspektima organizacije i njenog djelovanja, VRI implementira sustav etičkih kontrola koji uključuje odgovarajuće konkretne strategije, politike i procedure za vođenje, upravljanje i kontrolu etičkog ponašanja. Ovaj sustav kontrola može biti dizajniran kao poseban skup kontrola ili integriran u cjelokupni sustav unutarnjih kontrola VRI-a.

14. Glavne komponente sustava etičkih kontrola su: etički kodeks, liderstvo i ton na vrhu, etičke

smjernice i etičko upravljanje i praćenje.

Etički kodeks

15. Etički kodeks ili kodeks ponašanja postavlja etičke vrijednosti i načela, kao i način na koji VRI očekuje da se njeno osoblje ponaša, stoga upravljajući ponašanjem svakog pojedinca. Ključno je da kodeks VRI-a podržava ponašanje sukladno vrijednostima i načelima izraženim u ovom standardu. To uključuje i njegovanje razumijevanja da ponašanje sukladno kodeksu VRI-a ne treba da bude samo poštivanje onog što je napisano već i djelovanje i ponašanje sukladno istom (pridržavanje duha, a ne samo slova kodeksa).

16. Svaka VRI uspostavlja vlastiti kodeks i politike i procedure sukladno svojoj kulturi te pravnim i društvenim sustavima. Razina detaljnosti VRI-evog etičkog kodeksa određuje kontekst i organizacijska kultura. Etički kodeks VRI-a može biti u različitim oblicima ili formatima. Elementi koje treba razmotriti su: izjave o vrijednostima kojima se rukovodi u ponašanju, opisi povezanog očekivanog ponašanja, konkretni primjeri etičkih dilema i osjetljivih situacija, etičko rješavanje sukoba, procedure kod prijavljivanja neetičkog ponašanja (tzv. zviždači) i odredbe koje se bave neprimjerenim ponašanjem.

17. Izvjesnije je da će osoblje slijediti kodeks ukoliko je isti izrađen na inkluzivan i transparentan način.

Rukovodstvo

18. Izgradnja etičke kulture u organizaciji počinje sa rukovodstvom. Lider pokazuje ton sa vrha na sljedeći način:

(A) postavljanjem etike kao eksplicitnog prioriteta;

(B) osnaživanjem ovog prioriteta jasnim, konzistentnim i redovitim porukama;

(C) provođenjem strategije, politike i procedure za promociju etike;

(D) vodeći vlastitim primjerom;

(E) održavanjem visokog standarda profesionalizma, odgovornosti i transparentnosti u donošenju odluka;

(F) podsticanjem otvorenog i okruženja u kojem je omogućeno uzajamno učenje, u kojem se mogu postaviti teška i osjetljiva pitanja i o njima razgovarati;

(G) osiguravanjem okruženja u kojem osoblje ima pravedan tretman koji pogoduje dobrim odnosima među kolegama;

(H) prepoznavanjem dobrog etičkog ponašanja, uz istovremeno rješavanje pojava neetičkog ponašanja;

(I) osiguravanjem da se etika, politike i procedure primjenjuju dosljedno i pošteno.

Etičke smjernice

19. Kako bi se povećala svijest o i razumijevanje etičkog kodeksa, neophodna je jasna komunikacija. To može uključivati edukaciju osoblja o promociji vrijednosti VRI-a i rješavanju etičkih dilema, ponudu radionica i obuka, liderski angažman i diseminaciju etičkih tema i primjera dobre prakse.

20. Iako je etičko ponašanje prije svega odgovornost osoblja, VRI može podržati osoblje imenovanjem savjetnika za etiku (u nekim slučajevima odbori za etička pitanja, koordinatori za pitanja integriteta, službenici ili savjetnici za etiku) da daju savjete o konkretnim pitanjima. Povjerljivosti i definiran proces su kritični elementi za efikasno korištenje ove pomoći.

Upravljanje i praćenje etičkih pitanja

21. Uključivanje etike u svakodnevnom upravljanju je bitno da se ojačaju vrijednosti. Ovo uključuje prepoznavanje etike kao kriterija pri upošljavanju, ocjenjivanja rada i profesionalnog razvoja. To podrazumijeva i priznavanje dobrog etičkog ponašanja i osiguravanje zaštite od određenih rizika kao što su oni koji proizlaze iz sukoba interesa ili pitanja povjerljivosti.

22. Monitoring kontrola pomaže VRI-u da ublaži etičke rizike. VRI može primijeniti sljedeće kontrole za nadzor:

(A) održavanje registara kojim se prate dobivanje i davanje darova i druge vrste koristi (interesa) te primljene i pružene reprezentacije;

(B) obavljanje samoprocjene, internih i eksternih pregleda u kojima se mogu redovito koristiti kao alat za praćenje, kao način da se identificiraju i analiziraju izloženosti i preporuče mjere za poboljšanje upravljanja etikom, i/ili kao rutinski postupak kako bi se osigurala odgovornost. Evaluacije će morati uzeti u obzir da se mnogi etički zahtjevi odnose na ‘meke’ kontrole, koje zahtijevaju korištenje konkretnih, odgovarajućih metoda procjene. Alati dostupni za ove procjene uključuju IntoSAINT,[1] smjernice za kolegijalne preglede, ankete, intervjue i upitnike za dostavu povratnih informacija;

(C) utvrđivanje i provođenje politika o etički neprimjerenom ponašanju i prijavljivanju etički neprimjerenog ponašanja (zviždači) – to uključuje postupke za prijavljivanje slučajeva neprimjerenog ponašanja i za pravodobnu i adekvatnu reakciju, istrage i sankcioniranje.

23. Informacije prikupljene iz navedenih postupaka mogu se koristiti za redovitu evaluaciju, ažuriranje i poboljšanje etičke politike. VRI o ovim evaluacijama može izvješćivati relevantne aktere (primjerice, u svom godišnjem izvješću o radu).

TEMELJNE ETIČKE VRIJEDNOSTI

 

1. Integritet

24. Zahtjevi na razini VRI

(A) VRI je dužna isticati, demonstrirati, podržavati i promovirati integritet.

(B) VRI je dužna osigurati da interno okruženje bude pogodno za prijavljivanje etičkih

prekršaja.

(C) VRI je dužna pravodobno i na odgovarajući način odgovoriti na kršenja integriteta.

25. Zahtjevi na razini osoblja VRI

(A) VRI rukovodstvo dužno je voditi primjerom.

(B) Osoblje VRI dužno je postaviti dobar primjer tako što će djelovati iskreno, pouzdano, u dobroj namjeri i u javnom interesu. Tijekom svog rada dužni su biti pouzdani, odnosno vjerodostojni. Dužni su raditi sukladno politikama i standardima koje postavi organizacija.

(C) Osoblje VRI dužno je pobrinuti se za obavljanje dužnosti i korištenje ovlasti, informacija i resursa koje imaju na raspolaganju isključivo za dobrobit javnog interesa. Oni neće koristiti svoj položaj kako bi dobili usluge ili ostvarili osobnu korist za sebe ili za treće strane.

(D) osoblje VRI mora biti svjesno ranjivosti – izloženosti u pogledu integriteta i načina za njihovo ublažavanje te djelovati sukladno tome.

Smjernice za primjenu

Smjernice za primjenu na razini VRI

26. Kako bi promovirao integritet, VRI implementira i održava sustav etičkih kontrola, koji se sastoji od dobro uravnoteženog seta mjera i kontrola. “Opće odgovornosti vrhovnih revizijskih institucija” u ovom standardu opisuju glavne komponente relevantne za VRI na organizacijskoj razini.

Primjena smjernica na razini osoblja VRI

span>27. Kako bi se održalo povjerenje javnosti, od osoblja VRI se očekuje da se ponaša besprijekorno i da ne ulazi u bilo kakve neprimjerene aktivnosti.

Ugroženost integriteta

28. Na individualnoj razini, osoblje mora biti spremno na okolnosti koje bi ih mogle izložiti rizicima od ugrožavanja integriteta koji se odnose na rad za VRI i u okruženju javnog sektora, kao i spremno izbjeći ili otkriti ih na odgovarajući način.

Ove okolnosti se mogu odnositi na:

(A) osobne, financijske ili druge interese ili odnose koji su u suprotnosti sa interesima VRI;

(B) primanje poklona ili drugih ‘znakova zahvalnosti’;

(C) zlouporabu moći za osobnu korist;

(D) uključivanje u političke aktivnosti, sudjelovanje u grupama pritiska, lobiranje, itd.;

(E) pristup osjetljivim i/ili povjerljivim informacijama;

(F) pristup i korištenje vrijednih resursa VRI-a.

29. Integritet osoblja VRI mogu ugroziti okolnosti koje se odnose na njihov privatni život, kao što su osobna financijska situacija ili osobni odnosi.

Odgovornost osoblja prema integritetu VRI

30. Osoblje treba da se upozna sa politikama, propisima i pravilima VRI-a koja se odnose na integritet i u smislu kojih su odgovorni da ih se pridržavaju i da ih podržavaju. Ponašanje sukladno politikama, propisima i pravilima VRI-a nije samo formalni proces, već uzima u obzir ciljeve ovih politika, propisa i pravila.

31. Osoblje treba da zna koga da konsultira po pitanjima koja se odnose na integritet, za savjet ili da prijave probleme u slučaju sumnje u kršenje integriteta, primjerice.

32. Da bi se osiguralo da kontrole integriteta budu ažurne, važno je da rukovodstvo i osoblje VRI sudjeluju u redovitim obukama, sastancima i događajima namijenjenim promoviranju kulture integriteta i da se upoznaju sa novim rizicima i konkretnim slučajevima.

33. Ako osoblje smatra da postoje slabosti u kontroli integriteta u VRI, oni na ovo ukazuju savjetniku za etiku ili rukovodstvu VRI.

2. Neovisnost i objektivnost

34. Zahtjevi na razini VRI

(A) VRI mora biti neovisna u pogledu svog statusa, mandata, izvješćivanja i autonomije u smislu upravljanja. VRI će imati potpunu diskreciju u obavljanju svojih funkcija. Ova neovisnost propisuje se kroz odgovarajući i djelotvoran ustavni, zakonski i regulatorni okvir. VRI je dužna usvojiti politike za svoje neovisno i objektivno funkcioniranje.

(B) VRI je dužna uspostaviti okvir koji omogućuje identificiranje značajnih prijetnji po neovisnost i objektivnost i primjenu kontrola za njihovo ublažavanje, kao i dati smjernice osoblju u tom pogledu.

(C) VRI je dužna usvojiti politike kako bi se osiguralo da osoblje revizije, a posebno rukovodstvo, ne razvijaju odnose sa subjektima revizije koji mogu njihovu neovisnost ili objektivnost dovesti u opasnost.

(D) VRI ne može pružati savjetodavne ili druge usluge koje se odnose na reviziju, gdje bi takve usluge uključivale preuzimanje rukovodne odgovornosti.

35. Zahtjevi na razini osoblja VRI

(A) Osoblje VRI mora biti slobodno od utjecaja koji narušavaju neovisnost i objektivnost, bilo stvarnih ili pretpostavljenih, koji proizlaze iz političkih predrasuda, sudjelovanja u upravljanju, financijskih ili drugih osobnih interesa, ili odnosa sa drugima ili utjecaja od drugih. U tu svrhu osoblje VRI je dužno:

I zadržati neovisnost od političkog utjecaja i biti slobodni od političke pristrasnosti;

II ne biti uključeno u procese donošenja odluka od strane rukovodstva subjekta revizije;

III ne vršiti reviziju vlastitog rada;

IV izbjegavati revizije pravnih osoba u kojima su nedavno bili uposleni, bez odgovarajućih mjera zaštite;

V izbjegavati okolnosti u kojima osobni interesi mogu utjecati na donošenje odluka;

VI izbjegavati okolnosti u kojima bi odnosi sa menadžmentom ili osobljem subjekta revizije ili

drugim subjektima mogli utjecati na donošenje odluka;

VII odbijati darove i druge ‘znakove zahvalnosti’ ili preferencijalni tretman koji bi mogli ugroziti nezavisnost ili objektivnost.

(B) Osoblje VRI dužno je identificirati moguće prijetnje i situacije u kojima njihova neovisnost ili objektivnost može biti ugrožena.

(C) Osoblje VRI dužno je obavijestiti rukovodstvo o bilo kojim već postojećim relevantnim odnosima i situacijama koje mogu predstavljati opasnost po neovisnost ili objektivnost.

Smjernice za primjenu

36. Neovisnost obuhvaća suštinsku i pojavnu neovisnost. Suštinska neovisnost je situacija gdje su pojedinci u mogućnosti da obavljaju poslove bez da na njih utječu odnosi koji bi mogli kompromitirati profesionalnu prosudbu, što im omogućava da djeluju s integritetom i primjenjuju objektivnost i profesionalni skepticizam. Pojavna neovisnost je nepostojanje okolnosti koje bi obaviještenu treću stranu, koja je u posjedu svih činjenica, ponukale da razumno posumnja u integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizora, ili dovele do zaključka da su isti ugroženi.

37. Objektivnost je mentalni stav, gdje je pojedinac u mogućnosti da djeluje na nepristrasan način, predstavljajući ili procjenjujući stvari na temelju činjenica, a ne vlastitih osjećaja i interesa, bez da svoju prosudbu čini podložnom interesima drugih.

Primjena smjernica na razini VRI

38. Temeljna načela neovisnosti VRI su opisana u ISSAI 10.

39. Kao važan dio sustava etičkih kontrola koji se spominje u “Općoj odgovornosti vrhovnih revizijskih institucija”, VRI je odgovoran za implementaciju kontrola koje se odnose na neovisnost i objektivnost, poput:

(A) izjave o interesu i sukobu interesa za pomoć u identifikaciji i ublažavanju prijetnji po neovisnost;

(B) mjere koje pomažu višem osoblju da vrši nadzor i pregled rada sukladno profesionalnim kriterijima, dizajnirane kako bi se isključili vanjski utjecaji koji bi mogli utjecati na VRI i neovisnost ili objektivnost njegovog osoblja;

(C) odredbe o tome kako se ponašati u slučajevima kada VRI ima obvezu da pruža usluge subjektima revizije koje nisu revizijske ili se odnose na reviziju određenog područja, kao što su javne nabave;

(D) politike i procedure za rješavanje prijetnji, kao što su uklanjanje pojedinca koji ima sukob interesa iz revizorskog tima, ili razmatranje bilo kojih značajnih prosudbi koje je ta osoba donijela dok je bila dio tima;

(E) pravila i procedure za identifikaciju situacija u kojima je član revizijskog tima nedavno bio uposlenik institucije koja se revidira ili je vršio reviziju po istom predmetu u drugoj organizaciji;

(F) pravila za periodične rotacije osoblja ili ekvivalentne mjere ukoliko rotacije nisu moguće;

(G) omogućavanje okruženja u kojem na objektivnu profesionalnu prosudbu ne utječe dosadašnji rad VRI.

40. Sukladno svom mandatu, VRI možda neće biti u mogućnosti da odbije revizijski angažman ili nastavi reviziju. Ako nema efikasnih kontrola da se eliminiraju ili smanje opasnosti po neovisnost ili objektivnost na prihvatljivu razinu, rukovodstvo VRI može razmotriti mogućnost da se prijetnja prijavi ili se o istoj izvijesti.

Primjena smjernica na razini osoblja VRI

41. U nastavku se daje opis čestih situacija u kojima se mogu pojaviti prijetnje po neovisnost i objektivnost.

42. VRI i osoblje moraju biti svjesni da se značaj tih prijetnji mora procjenjivati ​​u svakom konkretnom slučaju. Odluka treba biti sukladna okviru VRI, uzimati u obzir specifične okolnosti slučaja, moguće posljedice i osigurati konzistentnost sa vrijednostima i načelima koja su u pitanju.

Politička neutralnost

43. Bez obzira na organizacijske mjere zaštite kako bi se smanjio politički pritisak, rukovodstvo VRI i osoblje su odgovorni za prepoznavanje situacija u kojima osobni politički stavovi mogu ugroziti njihovu neovisnost ili objektivnost i gdje mogu staviti ugled VRI-a i kredibilitet svog rada u opasnost.

44. Učešće u političkim aktivnostima može utjecati na sposobnost rukovodstva ili osoblje VRI-a da obavljaju svoje profesionalne dužnosti nepristrasno. Čak i kada im se dozvoli da budu povezani sa takvim aktivnostima i da sudjeluju u njima, moraju biti svjesni da ove situacije mogu dovesti do profesionalnih sukoba. Pojavna neovisnost je jednako važna kao i suštinska neovisnost: sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima, javno izražavanje političkih stavova ili kandidatura za izbor na javnu funkciju može se doživjeti kao nešto što utječe na sposobnost VRI da formira nepristrasne prosudbe.

Učešće u upravi subjekta revizije

45. Rukovodne odgovornosti uključuju vođenje, usmjeravanje i kontroliranje subjekta, uključujući i donošenje odluka o nabavi, rasporedu i kontroli ljudskih, financijskih, fizičkih i nematerijalnih resursa. Ove odgovornosti treba da budu čvrsto vezane uz rukovodstvo subjekta revizije. U nastavku su primjeri okolnosti koji mogu umanjiti neovisnost ili objektivnost osoblja VRI:

(A) član revizije tima koji je, ili je nedavno bio, glavni ili viši rukovoditelj subjekta revizije;

(B) član osoblja VRI-a koji ima pravo glasa kao član odbora ili uprave subjekta revizije, koji donosi politike, odnosno odluke koje utječu na buduće usmjerenje i rad programa subjekta, rukovodi uposlenicima subjekta revizije, razvija ili odobrava politike, odobrava transakcije subjekta, ili polaže pravo nad imovinom subjekta;

(C) član osoblja VRI-a koji preporuči određenu osobu za određeno ključno radno mjesto kod subjekta koji se revidira, ili utječe na rukovodstvo prilikom odabira kandidata;

(D) član osoblja VRI-a koji priprema korektivni akcijski plan za rješavanje nedostataka otkrivenih u reviziji.

Revizija vlastitog rada

46. ​​Okolnosti koje se odnose na prethodno obavljen rad člana osoblja VRI, a koje mogu ugroziti njihovu neovisnost ili objektivnost su, između ostalih:

(A) osobna uključenost u određenu aktivnost koja je postala predmet revizije;

(B) ukoliko je član osoblja nedavno bio uposlen u subjektu koji se revidira;

(C) koji je nedavno vršio reviziju istog predmeta za neku drugu revizijsku organizaciju.

Osobni interesi

47. Primjeri okolnosti pod kojima osobni interesi mogu ugroziti neovisnost ili objektivnost revizije su slučajevi kada osoblje:

(A) ulazi u pregovore o upošljavanju sa subjektom revizije ili sa drugim subjektom sa kojim VRI ima ugovorni odnos ili drugu vrstu veze;

(B) je odgovorno za revizijski angažman ili revizijsko mišljenje, čiji rezultat može utjecati na financijske i druge interese te osobe;

(C) se bavi vanjskim poslovima ili drugim aktivnostima koje se ne tiču revizije, a odnose se na subjekta revizije ili drugi subjekt s kojim VRI ima ugovorni odnos ili drugu vrstu veze, a čiji ishod može utjecati na njihove financijske i druge interese;

(D) ima izravan financijski interes u subjektu revizije ili u drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose.

Odnosi sa rukovodstvom ili osobljem subjekta revizije ili drugog subjekta sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose

48. Bliski privatni ili profesionalni odnosi sa subjektom revizije ili drugim subjektom sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose, ili odnosi koji mogu dovesti do nepotrebnog utjecaja na rad od strane nekoga izvan VRI, može narušiti neovisnost ili objektivnost osoblja VRI. Ovo se može dogoditi, primjerice, kada član osoblja VRI:

(A) ima bliske ili duge osobne ili profesionalne veze sa rukovoditeljima ili osobljem koje ima utjecajan položaj u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorni ili drugi odnos;

(B) ima bliskog člana porodice ili prijatelja koji je rukovoditelj ili uposleni sa utjecajnim položajem u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose;

(C) prihvati darove, druge vrste ‘znakova zahvalnosti’ ili preferencijalni tretman od rukovoditelja ili uposlenih u subjektu revizije ili drugom subjektu sa kojim VRI ima ugovorne ili druge odnose.

49. Od osoblja se očekuje da spriječi ili izbjegne prijetnje po neovisnost ili objektivnost. Kada postoji neizvjesnost u pogledu pitanja neovisnosti ili objektivnosti, ili načinu kako isto riješiti i prije nego što o tome izvijeste, osoblju VRI se preporuča da se konsultira sa savjetnikom za etiku ili drugim odgovarajućim stranama koje im mogu pomoći procijeniti značaj prijetnje i odrediti odgovarajuće mjere za njeno ublažavanje.

3. Kompetentnost

 

50. Zahtjevi na razini VRI

(A) VRI je dužna usvojiti politike kako bi se osiguralo da zadatke za koje ima mandat obavlja osoblje koje ima odgovarajuća znanja i vještine potrebne za njihovo uspješno izvršenje, uključujući:

I uspostavljanje politika upošljavanja i ljudskih resursa utemeljenih na kompetencijama;

II uspostavljanje radnih timova koji kolektivno posjeduju potrebna znanja za svaki zadatak;

III pružajući osoblju odgovarajuću obuku, podršku i nadzor;

IV osiguravajući alate za unapređenje znanja i razmjenu informacija i ohrabrujući osoblje da koriste ove alate;

V rješavanje izazova koji proizlaze iz promjena u okruženju u javnom sektoru.

51. Zahtjevi na razini osoblja VRI

(A) Osoblje VRI dužno je obavljati svoj posao sukladno važećim standardima i sa dužnom pozornošću.

(B) Osoblje VRI dužno je djelovati sukladno zahtjevima zadatka, pažljivo, temeljito i pravodobno.

(C) Osoblje VRI dužno je održavati i razvijati svoja znanja i vještine kako bi bili u tijeku sa dešavanjima u njihovom profesionalnom okruženju i kako bi optimalno obavljali svoj posao.

Smjernice za primjenu

Primjena smjernica na razini VRI

52. Povjerenje zainteresiranih strana u prosudbe VRI-a i kredibilitet tih prosudbi, oslanjaju se na kompetentno obavljanje posla. Dakle, VRI mora uspostaviti odgovarajuće potrebne kompetencije, kao i pružati podršku za kontinuirano profesionalno usavršavanje.

Uspostavljanje odgovarajućih kompetencija

53. Kako bi se osiguralo da poslove obavlja stručno osoblje, da se resursima upravlja na efikasan i

efektivan način, a da se osoblje raspoređuje na zadatke za koje su kompetentni, VRI:

(A) identificira adekvatno znanje i vještine koji su potrebni za obavljanje svake vrste angažmana koje zahtijeva njen mandat; to može uključivati ​​uspostavljanje multidisciplinarnih timova koji zajedno imaju potrebno znanje i vještine timskog rada;

(B) dodjeljuje osoblje na konkretne zadatke sukladno njihovim identifikovanim sposobnostima i mogućnostima.

54. Neki zadaci, primjerice revizije učinka i posebne istrage, mogu zahtijevati specijalizirane tehnike, metode ili vještine iz disciplina koje nisu dostupne unutar VRI. U takvim slučajevima se, za pružanje znanja i provođenje konkretnih zadataka, mogu angažirati vanjski eksperti.

Kontinuirani profesionalni razvoj

55. Održavanje i razvoj profesionalnih kompetencija je ključni način da se prate trendovi tehničkog, stručnog i poslovnog razvoja, da se odgovori promjenama u okruženju i povećanim očekivanjima zainteresiranih strana. Primjeri područja gdje će VRI možda morati da uloži vrijeme i resurse kako bi mogao biti u tijeku sa promjenama u okruženju uključuju informacijske tehnologije, kao i okvir upravljanja javnim sektorom i računovodstvenim okvirom koji se konstantno mijenja.

56. Okruženje koje podstiče kontinuirano učenje i koje će podržati osoblje u primjeni i razvoju njihovih kompetencija se realizuje kroz:

(A) početne i kontinuirane strategije i programe obuka u područjima od ključnog značaja za rad VRI;

(B) razvoj i ažuriranje priručnika i pisanih uputa;

(C) mehanizme za pružanje obuke, nadzora i pružanja povratnih informacija;

(D) planove osobnog usavršavanja;

(E) alate za razmjenu znanja, kao što su Intranet i baze podataka.

Primjena smjernica na razini osoblja VRI

57. U ispunjavanju uvjeta, osoblje VRI treba:

(A) razumjeti ulogu i zadatke koje treba obaviti;

 (B) da zna važeće tehničke, profesionalne i etičke standarde koje treba slijediti;

(C) da su u mogućnosti da rade u različitim kontekstima i situacijama, ovisno o zahtjevima poslova ili zadatka;

(D) da stječu nova znanja i sposobnosti, ažuriraju i poboljšavaju sposobnosti po potrebi.

58. U slučaju da njihova stručnost nije odgovarajuća ili dostatna za obavljanje određenog zadatka, osoblje VRI ovo treba predočiti svojim nadređenim ili nadležnom rukovodstvu.

4. Profesionalno ponašanje

59. Zahtjevi na razini VRI

(A) VRI je dužna poznavati standarde profesionalnog ponašanja kakvo zainteresirane strane od njih očekuju, a koji su definirani zakonima, propisima i konvencijama društva u kojem djeluju i da posluju sukladno istim i sukladno svom mandatu.

(B) VRI je dužna pomagati osoblju u poštivanju tog standarda.

60. Zahtjevi na razini osoblja VRI

(A) Osoblje VRI dužno je ponašati se sukladno zakonima, propisima i konvencijama društva u kojem djeluju, kao i smjernicama za njihovo ponašanje utvrđenim od strane VRI.

(B) Osoblje VRI se ne smije upustiti u ponašanje koje može diskreditirati VRI.

(C) Osoblje VRI će obavijestiti svoje nadređene o nastalim sukobima između etičkih zahtjeva VRI i etičkih zahtjeva njihove profesije.

Smjernice za primjenu

61. Postupanje sukladno vrijednostima profesionalnog ponašanja uključuje postupanje na način koji će razumnu i informiranu treću stranu, koja ima na raspolaganju sve činjenice, navesti da zaključi da je rad VRI sukladan važećim standardima.

Primjena smjernica na razini VRI

62. U cilju promocije najviših standarda profesionalnog ponašanja i identifikacije aktivnosti koje nisu sukladne tim standardima, VRI daje smjernice o očekivanom ponašanju i implementira kontrole za praćenje, identifikaciju i rješavanje nedosljednosti. Ključne politike i kontrole su uključene u etički sustav kontrola koji je opisan u “Općoj odgovornosti vrhovnih revizijskih institucija” ovog Kodeksa.

63. Rukovodstvo VRI promovira profesionalno ponašanje pridržavajući se pravila i procedura i postavlja primjer ponašanja.

Primjena smjernica na razini osoblja VRI

64. Osoblje mora biti svjesno politika i procedura VRI koje se odnose na profesionalno ponašanje, od važećih profesionalnih standarda i zakona, propisa i konvencija društva u kojem žive, a sve ih obvezuju unutar i izvan radnog okruženja.

65. U tom kontekstu, osoblje treba da razumije utjecaj svojih postupaka na VRI kredibilitet i da razmotre kako njihovo ponašanje, kako unutar tako i izvan radnog okruženja, doživljavaju kolege, porodica i prijatelji, subjekti revizije, mediji i drugi. Dok se očekivanja onoga što čini prihvatljivo profesionalno ponašanje mogu razlikovati unutar ili izvan radnog mjesta, osoblje treba da razmotri očekivanja zainteresiranih strana zajedno sa mandatom VRI prilikom određivanja načina svog postupanja. Položaj članova osoblja u okviru VRI je važan dio ovog razmatranja.

66. Očekivanja zainteresiranih strana se mogu razlikovati, ovisno o propisima i konvencijama društva u kojem VRI osoblje djeluje. Zajednička očekivanja uključuju, međutim, postupanje sukladno etičkim vrijednostima, pridržavanje pravnog i regulatornog okvira, nezloupotrebljavanje svog položaja, postupanje s marljivošću i pozornošću u svom radu i postupanje na odgovarajući način kada se radi sa i o drugima.

67. Osoblje treba primijeniti odgovarajuću razboritost i brigu kako njihovo djelovanje ili mišljenja ne bi ugrozila ili diskreditirala VRI i svoj rad, primjerice kada se koriste društveni mediji.

68. Ako je određeni način djelovanja zakonski dopušten, ali ne zadovoljava standard profesionalnog ponašanja, osoblje je dužno izbjegavati takvo djelovanje.

69. Osoblje treba da surađuje kroz razmjenu relevantnih znanja i informacija unutar organizacije.

5. Povjerljivost i transparentnost

 

70. Zahtjevi na razini VRI

(A) VRI je dužna osigurati ravnotežu između povjerljivosti informacija u svezi s revizijom i ostalih informacija sa potrebom za transparentnošću i odgovornošću.

(B) VRI je dužna uspostaviti adekvatan sustav za održavanje povjerljivosti prema potrebama, a posebno u pogledu osjetljivih podataka.

(C) VRI je dužna osigurati da svaka stranka koja obavlja poslove u ime VRI na temelju ugovora sklopi odgovarajući sporazum o povjerljivosti.

71. Zahtjevi na razini osoblja VRI

(A) Osoblje VRI mora biti svjesno zakonske obveze i politika i smjernica VRI koje se odnose na povjerljivost i transparentnost.

(B) Osoblje VRI ne može otkrivati nikakve informacije stečene kao rezultat njihovog rada bez odgovarajuće i konkretne ovlasti, osim ako ne postoji pravno ili profesionalno pravo ili obveza da to učini.

(C) VRI osoblje neće koristiti povjerljive informacije za osobnu dobit ili dobit trećih strana.

(D) VRI osoblje mora biti na oprezu u smislu mogućnosti slučajnog otkrivanja povjerljivih informacija trećim stranama.

(E) Osoblje VRI mora održavati profesionalne tajne za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa.

Smjernice za primjenu

Primjena smjernica na razini VRI

72. VRI treba uspostaviti politike kako bi na odgovarajući način osigurala i zaštitila informacije i primijeniti kontrole za otklanjanje ili smanjenje potencijalnih rizika na prihvatljivu razinu.

73. Primjeri kontrola koje VRI može koristiti:

(A) utvrđivanje politika za komunikaciju sa zainteresiranim stranama, uključujući i medije;

(B) redovito naglašavanje važnosti povjerljivosti;

(C) pribavljanje odgovarajuće izjave o usklađenosti osoblja s pravilima povjerljivosti;

(D) davanje smjernica o tome koje informacije, dokumente i materijale, treba tretirati kao povjerljive, i faze rada u kojoj ih treba tretirati kao povjerljive, koji može uključivati ​​sustav klasifikacije i označavanje povjerljivih informacija;

(E) savjetovanje s obzirom na primjenu pravila o povjerljivosti i zakonskih zahtjeva koji se odnose na uvjete objavljivanja;

(F) davanje smjernica i savjeta za slučajeve kada profesionalna obveza čuvanja poslovne tajne može biti nadjačana drugim pravnim obvezama utvrđenih nacionalnim zakonima, i utvrđivanje posebne procedure za izvješćivanje o takvim slučajevima;

(G) sigurne uvjete skladištenja informacija u bilo kojem obliku (papir, elektronski, audio itd.);

(H) odgovarajuću dodjelu prava pristupa arhivama, IT sustavima i fizičkim područjima;

(I) postupke za odlaganje uređaja za pohranu podataka, bilo na papiru ili u elektronskom obliku.

Primjena smjernica na razini osoblja VRI

74. Osoblje treba da na odgovarajući način zaštiti informacije, a ne da ih otkriva trećim stranama, osim ako imaju za to odgovarajuće ovlasti, ili postoji pravno ili profesionalno pravo ili obveza da to učine.

75. Primjeri kontrola/zaštitnih mjera koje se mogu primijeniti na individualnoj razini:

(A) unutar VRI, koristeći profesionalne stavove da poštuju povjerljivost informacija; posebno, imati u vidu povjerljivosti informacija kada se govori o pitanjima u svezi sa radom sa ostalim uposlenima;

(B) u slučaju sumnje u kršenje zakona ili propisa treba obavijestiti odgovarajuće organe vlasti (ili stranke), uzimajući u obzir pravne savjete na raspolaganju u okviru VRI kako bi se utvrdio odgovarajući pravac djelovanja u danim okolnostima;

(C) u privatnom životu, održavanje povjerljivosti u okviru porodice, u društvenim ili drugim sredinama, uključujući i društvene medije;

(D) osiguravanje elektronskih nosača podataka, kao što su laptop i prijenosni uređaji za pohranu podataka;

(E) održavanje povjerljivosti lozinki.

[1] IntoSAINT je instrument posvećen samoprocjeni za članove INTOSAI za procjenu ranjivosti integriteta i kontrole.