Eksterna revizija predstavlja neovisno ispitivanje bilo koje financijske transakcije, finansijskih izvještaja, ili poslovanja revidiranih subjekata, davanje neovisnog revizorskog mišljenja  i izvještavanje korisnika i javnosti o tom mišljenju.

NADLEŽNOSTI UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA

Ured za reviziju nadležan je za:

  1. Finansijske revizije (regulirane članom 13. Zakona o reviziji)
  2. Revizije učinka (regulirane članom 14.Zakona o reviziji)
  3. Druge specifične revizije (regulirane članovima 17.i 18. Zakona o reviziji)

FINANSIJSKA REVIZIJA

Ured za reviziju prilikom vršenja finansijske revizije (sukladno usvojenim revizijskim standardima) pregleda finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija kod kojih se vrši revizija sa ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta. Ured za reviziju procjenjuje da li rukovodioci institucija primjenjuju zakone I propise, koriste sredstva za odgovarajuće namjene, ocjenjuje finansijsko upravljanje, funkcije interne revizije i sisteme interne kontrole. Ured za reviziju provodi i prethodnu reviziju u toku finansijske godine uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera preduzetih na osnovu tih preporuka. Izvještavanje o izvršenoj reviziji odvija se sukladno  članu 16. Zakona o reviziji.

REVIZIJU UČINKA

Ured za reviziju ima pravo izvršiti pregled, ili ispitivanje određenog aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti sa kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome izvještava na način utvrđen u članu 16. Zakona o reviziji.

DRUGE SPECIFIČNE REVIZIJE

  1. Dodatni izvještaji Parlamentu FBiH
    Ured za reviziju može, kada smatra potrebnim, podnijeti revizijski izvještaj Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po pitanjima iz svoje nadležnosti
  2. Specijalne revizije
    Parlament Federacije Bosne I Hercegovine ili Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju. Za zahtjeve o posebnim revizijama Komisija odgovorna za reviziju, obavezna je Uredu za reviziju osigurati posebna budžetska sredstva (čl.18.Zakona o reviziji).Ured za reviziju o izvršenoj specijalnoj reviziji obavještava podnosioca zahtjeva sukladno članu 16. zakona o reviziji.