Vijesti i obavještenja

Seminar za članove Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH

U organizaciji Centra civilnih inicijativa 1. 6. 2021. godine održan je prvi dio seminara za članove Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH, na kojem su predavači bili predstavnici Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dževad Nekić, generalni revizor, uporedio je prakse revizorskih institucija u BiH i zakonske odredbe, te prezentirao obaveze Parlamenta i Parlamentarne komisije s aspekta Zakona o reviziji institucija u FBiH. Govorio je i o saradnji s organima za provođenje zakona, te rezultatima rada Ureda.

Mia Buljubašić, šefica Kabineta, govorila je o ulozi revizorskih institucija i smjernicama za zakonodavne organe s aspekta INTOSAI-jevog okvira i međunarodne prakse, kao i o godišnjem ciklusu revizija, od planiranja do izvještavanja i komunikacije.

Munib Ovčina, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, i Aida Đozić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka, predstavili su vodiče, proces revizije, strukturu izvještaja i registar preporuka za finansijsku reviziju i reviziju usklađenosti, te reviziju učinka.

Ured, kao nezavisni vrhovni revizorski autoritet Federacije Bosne i Hercegovine, svojim stručnim radom i novitetima demonstrirao je relevantnost i svoju ulogu članovima Parlamentarne komisije, koji su zaključili da su prezentirane korisne informacije i smjernice za dalji rad Komisije, te da je u narednom periodu potrebno zajedno raditi više kako bi se postigli veći efekti.

Sarajevo, 2. 6. 2021. godine