Vijesti i obavještenja

Pregled subjekata revizije koji nisu postupili u skladu sa članom M16(3) zakona o reviziji institucija u FBIH

U skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, revidirana institucija u kojoj je izvršena revizija dužna je poslati odgovor Uredu za reviziju i Ministarstvu finansija u roku do 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja, u kojem se navode radnje koje su preduzete od te institucije radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom izvještaju.

U nastavku se daje pregled subjekata koji su bili predmet finansijske revizije shodno Planu revizije za 2018/2019. godinu, a koji nisu postupili shodno članu 16(3) Zakona o reviziji.

 • Parlament FBiH
 • Federalni zavod za geologiju
 • Hercegbosanska županija/Kanton 10
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva  Hercegbosanske županije
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  i vodoprivrede  Hercegovačka-neretvanske županije/kantona
 • Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona  Sarajevo
 • Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unska-sanskog kantona
 • Ministarstvo obrazo vanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskogkantona
 • Općina Bosanski Petrovac
 • Općina Teočak
 • JP Elektroprivreda BiH d. Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. Bila
 • JP Elektroprivreda BiH d. Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
 • Rudnici boksita d.o.o. za eksploataciju rude Široki Brijeg
 • ,,Sarajevoputevi” d. Sarajevo
 • JKP “Tomislavgrad” o.o. Tomislavgrad
 • JKP „Čistoća” o.o. Cazin
 • JP “Komunalno Neum” d.o. Neum
 • JP “Komunalac” d. Gradačac
 • JU Direkcija regionalnih cesta Unska-sanskog kantona

Član 16(3) Zakon o reviziji institucija u FBiH (,,Službene novine FBiH”, broj 22/06)

 • JU 11 Apoteke Sarajevo”
 • Županijska bolnica „Dr. Fra Mihovil Sučić 11 Livno

Odgovor također nije dostavljen od strane Vlade Federacije BiH za Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Navedeni Pregled se objavljuje na web stranici Ureda za reviziju www.vrifbih.ba, te će biti i sastavni dio Godišnjeg izvještaja o aktivnostima za 2019. godinu koji se dostavlja Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju.

 

GENERALNI REVIZOR

Dževad Nekić