Konkursi

Konkurs za prijem pripravnika u Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. PRIPRAVNIK SA ZAVRŠENIM PRAVNIM FAKULTETOM – visoka stručna sprema, VII stepen, ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;
 2. PRIPRAVNIK SA ZAVRŠENIM EKONOMSKIM FAKULTETOM – visoka stručna sprema, VII stepen, ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – dva (2) izvršioca.

OPIS POSLOVA: Pripravnik će poslove iz okvira svoje struke obavljati na određeno vrijeme, u trajanju od godinu dana, u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita za službenike organa uprave i službi za upravu/ispit općeg znanja/javni ispit.

 

I USLOVI ZA PRIJEM

Za prijem u radni odnos kandidat za pripravnika mora ispunjavati opće i posebne uslove.

 

II OPĆI USLOVI

Kandidat treba ispunjavati opće uslove, predviđene članom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06), i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije;
 • da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje);
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom.

 

III OPĆI USLOVI

Za poziciju 1

 • završen Pravni fakultet – visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija, uz ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova;
 • da nema ostvaren radni staž odnosno radno iskustvo u struci nakon diplomiranja na pravnom fakultetu

Za poziciju 2

 • završen Ekonomski fakultet – visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija, uz ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova;
 • da nema ostvaren radni staž odnosno radno iskustvo u struci nakon diplomiranja na ekonomskom fakultetu.

 

IV POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati za pripravnika su dužni prijavu na Konkurs dostaviti na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba, te dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani odlukom generalnog revizora za pripravnika. Izabrani kandidati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca; dostavlja se po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad);
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (dostavlja se po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad, ne starije od tri mjeseca);
 • diplomu (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenje o diplomiranju izdato od visokoškolske ustanove, ne starije od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija);
 • dokaz da nema ostvaren radni staž, odnosno radno iskustvo u struci nakon diplomiranja na fakultetu (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili potpisana izjava kandidata za pripravnika, čiji je potpis ovjeren od ovlaštenog organa, da kandidat za pripravnika nije obavio niti obavlja pripravnički ili volonterski staž na poslovima visoke stručne spreme koja se traži ovim konkursom, odnosno nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine ili više u struci sa visokom školskom spremom nakon sticanja iste.Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva u struci sa visokom stručnom spremom nakon sticanja iste, dokazuju sljedećom dokumentacijom:
 • Uvjerenje iz PIO/MIO o radnom stažu, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja ili uvjerenje Porezne uprave FBiH o statusu, sa pregledom historije osiguranja za osiguranika).

 

V  NAPOMENE

Proces izbora pripravnika po raspisanom konkursu provodi komisija za izbor pripravnika u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i internim aktima Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Po ovom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija fakulteta (zvanje magistra), pod uslovom da im školovanje obuhvaća i prvi ciklus studija navedenog fakulteta.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog konkursa i čije prijave su kompletne i blagovremene biti će pozvani na intervju ( usmeni razgovor) koji provodi Komisija za izbor pripravnika. Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Uredu za reviziju, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje da nisu pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obavješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u Ured za reviziju. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Sažetak Konkursa objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Večernji list“, a cjeloviti tekst Konkursa objavljuje se na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH: www.vrifbih.ba.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu:

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ul. Ložionička br. 3

71000 Sarajevo

 

Dokument možete preuzeti ovdje.