EUROSAI TASK FORCE ON MUNICIPALITY AUDIT (TFMA) – EUROSAI radna grupa za reviziju općina

TFMA je formirana u junu 2016. godine kada je Upravni odbor Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) podržao inicijativu Državnog ureda za reviziju Republike Litvanije (VRI Litvanije) za formiranje radne grupe koja bi se bavila pitanjima iz oblasti revizije općina. VRI Litvanije, kao inicijator ideje, preuzela je odgovornost predsjedavanja, koordinacije aktivnosti i komunikacije među članovima radne grupe i sa eksternim partnerima.

Koordinacioni odbor vrhovnih revizorskih institucija je na poziv VRI Litvanije odlučio sudjelovati u radnoj grupi. Obzirom da je revizija općina u nadležnosti entitetskih revizorskih institucija, Ured za reviziju institucija u FBiH i Glavna služba za reviziju javnog sektora RS imenovali su predstavnike koji zajedno učestvuju u radu Radne grupe.

Ukupan broj zemalja članica koje su se opredijelile za članstvo i aktivno učešće u Radnoj grupi je 25, sa preko 50 predstavnika.

Vizija TFMA Radne grupe

Vizija Radne grupe za reviziju općina je da postane aktivna radna grupa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI-a), koja se bavi relevantnim pitanjima iz oblasti revizije općina.

Strateški ciljevi TFMA Radne grupe za period 2017 – 2019 godine

  1. Razmjena najbolje prakse i iskustava kako bi došli do rezultata revizije koji imaju značajan uticaj na poboljšanje upravljanja javnim finansijama
  2. Uspostavljanje efikasnijeg sistema eksterne revizije općina
  3. Podsticanje zajedničkih revizija

Navedeni strateški ciljevi se planiraju ostvariti implementacijom radnog programa grupe, organizovanjem seminara, stručnih sastanaka, publikacijom materijala i uspostavljanjem mreže za razmjenu informacija.