Nadležnost Ureda za reviziju

24.4.2014 | Revizija

Nadležnost Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvata sve javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema Zakonu o reviziji, generalni revizor svake godine, nakon konsultacija sa zamjenikom generalnog revizora donosi godišnji plan revizija. U godišnji plan revizija uključuju se zakonski obavezne revizije, a u skladu sa raspoloživim resursima (ljudskim i finansijskim). Planom se utvrđuju i revizije za koje ne postoji kontinuirana godišnja obaveza, a koje se određuju na osnovu kriterija za odabir klijenata za reviziju.

1.      Obavezne revizije

a)      Parlament Federacije Bosne i Hercegovine;

b)      Predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine;

c)      Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i njena ministarstva;

d)     Javni fondovi, zavodi i agencije.

2.      Revizije za koje ne postoji kontinuirana obaveza

a)      Skupštine i vlade kantona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uključujući izvršenje kantonalnih budžeta;

b)      Općine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

c)      Sve budžetske institucije koje se direktno finansiraju iz budžeta koji usvajaju parlament, skupštine kantona i općinska vijeća;

d)     Vanbudžetska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom (na federalnom i kantonalnom nivu);

e)      Sredstva koja su kao zajam ili grant za Bosnu i Hercegovinu osigurana nekoj instituciji, ili projektu u Federaciji Bosne i Hercegovine od međunarodnih tijela i organizacija;

f)       Sredstva osigurana iz budžeta bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu.

3.      Nadležnost Ureda za reviziju obuhvata i preduzeće u kojem država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više.

4.      Revizija uključuje i sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija iz gore navedenih tijela, uključujući procesiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacije i koncesija.

Kod naprijed navedenih institucija Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH nadležan je za:

·       finansijske revizije,

·       revizije učinka i

·        specijalne revizije (koje nisu u godišnjem planu revizija, a provode se prema zahtjevu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju).

U skladu sa zakonskom obavezom, Ured za reviziju, svake godine, podnosi Javni izvještaj o reviziji Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Parlamentu Federacije BiH, a konačni izvještaji o svim izvršenim revizijama dostavljaju se revidiranim subjektima i nadležnim organima i institucijama.

Svi izvještaji objavljuju se na Internet-stranici Ureda za reviziju www.vrifbih.ba. Pored toga, Ured za reviziju, putem press-konferencija i drugih medijskih oblika izvještavanja upoznaje javnost, poreske obveznike i druge zainteresovane subjekte sa nalazima Ureda za reviziju, u pogledu trošenja i upravljanja javnim novcem.